Skip to content

Effeithlonrwydd o fewn Lywodraeth Cymru.

Llywodraeth Cymru

Effeithlonrwydd o fewn Lywodraeth Cymru.

Rydym eisoes wedi gwneud cryn dipyn o waith i dorri costau a gwella ein heffeithlonrwydd ein hunain o ran yr hyn rydym yn ei wario er mwyn rhedeg Llywodraeth Cymru.

Llwyddo â Llai

Ym mis Chwefror 2010 fe wnaethom lansio Llwyddo â Llai er mwyn trafod â’n holl staff i nodi lle y gallem arbed costau rhedeg. Ni oedd y cyntaf o’r prif gyrff llywodraeth yn y Deyrnas Unedig i gynnal y fath hon o fenter mewn ymateb i’r dirwasgiad. Mae wedi ein galluogi ni i gymryd nifer o gamau ynghynt na sefydliadau eraill. Ein nod oedd arbed £6 miliwn ar ein costau rhedeg yn 2010-2011.

Fe wnaeth 75% o’n staff gyfrannu awgrymiadau ar gyfer arbed arian fel rhan o Llwyddo â Llai, a chyflwynwyd dros 800 o syniadau. Yn sgil yr adborth hwn rydym wedi cymryd camau ar yr hyn rydym yn ei wario mewn nifer o feysydd allweddol, gan gynnwys teithio, goramser, lwfansau, TGCh ac offer swyddfa. Er enghraifft, fe wnaethom wahardd teithio dosbarth cyntaf ymhell o flaen rhannau eraill o’r sector cyhoeddus. Rydym hefyd wedi cyflwyno rheolaeth dynn ar yr hyn rydym yn ei wario ar farchnata, cyfathrebu ac argraffu.

Rydym hefyd yn gweithio i haneru ein gwariant ar ymgynghorwyr rheoli ac i sicrhau arbedion sylweddol i’n gwariant ar gyfarfodydd a lletygarwch.

O’i gymharu â’r un cyfnod y llynedd, mae’r arian yr ydym wedi ei wario ar ein hardaloedd targed wedi gostwng dros £7m ac erbyn diwedd 2010-11, rydym yn anelu at arbed £10m.

Gostwng costau ein hadeiladau

Yn ogystal â Llwyddo â Llai, rydym hefyd wedi canolbwyntio ar feysydd gwariant mawr fel ein hystad weinyddol.

Rydym wedi rhoi ar waith raglen o ad-drefnu ein hystad, gan gynnwys agor swyddfeydd cyfunol newydd ym Merthyr Tudful, Aberystwyth a Chyffordd Llandudno sy’n darparu amgylchoedd gweithio modern, hyblyg ac effeithiol o ran ynni.

Mae cyfanswm nifer yr adeiladau sydd gennym wedi gostwng. Ym mis Mawrth 2009, roedd gennym 73 o swyddfeydd ac 8 safle arbenigol ac ym mis Hydref 2010, roedd gennym 60 o swyddfeydd a 10 safle arbenigol, sef cyfanswm o £1.7m o arbedion.

Ar hyn o bryd, rydym wrthi’n datblygu strategaeth pum mlynedd newydd gan adeiladu ar ein llwyddiant presennol ac yn y blynyddoedd sydd i ddod, byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar gael y gwerth gorau o’n hystad.

Addas at y dyfodol

Rydym yn dal ati i gyd-drafod â phawb sy’n gweithio i Lywodraeth Cymru er mwyn gwella effeithlonrwydd a sicrhau rhagor o werth i’r hyn rydym yn ei wario. Byddwn hefyd yn parhau i ganolbwyntio ar ddod o hyd i ffyrdd newydd o weithio a fydd yn ein helpu i gyflawni ar ran Gweinidogion a phobl Cymru, mewn cyfnod pryd y mae adnoddau’n prinhau.