Skip to content

Ariannu

Llywodraeth Cymru

Ariannu

Ceiniogau punt

Sut y caiff Llywodraeth Cymru ei hariannu a sut y mae'n penderfynu ar beth y dylid gwario'r arian?

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn ei harian oddi wrth Drysorlys ei Mawrhydi, peth ohono ar ffurf y trethi a gesglir ar ran Llywodraeth y DU gan y Canghellor a pheth ohono ar ffurf grant blynyddol oddi wrth Ysgrifennydd Gwladol Cymru.  

Caiff cyllidebau eu cynnig, yna eu trafod yn Siambr y Cynulliad ac yn y Pwyllgorau cyn cael eu cymeradwyo. Cyhoeddir y cyllidebau drafft ym mis Hydref bob blwyddyn a chaiff cyfrifon y flwyddyn ariannol flaenorol eu gosod o flaen y Cynulliad yn ystod yr un mis.  

Caiff yr arian ei ddefnyddio gan staff y Cynulliad a'r cyrff cyhoeddus y mae'n eu noddi a'u hariannu, er enghraifft Llywodraeth Leol, y GIG yng Nghymru neu'r Cyrff Cyhoeddus a Noddir gan y Llywordaeth Cymru megis Bwrdd yr Iaith Gymraeg.   

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi arian ar ffurf grantiau i ariannu cynlluniau a mentrau sy'n unol ag agenda Llywodraeth Cymru.  Mae gan bob grant ei feini prawf ei hun y mae'n rhaid i ymgeiswyr eu bodloni er mwyn sicrhau y bydd eu cais yn cael ei ystyried. Bydd rhai cynlluniau wedi'u cyfyngu i ymgeiswyr penodol megis yr Awdurdodau Lleol, busnesau neu sefydliadau gwirfoddol i reoli gwastraff yn y gymuned efallai, neu i annog datblygu cynaliadwy neu hyrwyddo'r defnydd o Gymraeg mewn busnes. Bydd cynlluniau grant eraill yn agored i unigolion, efallai y rhai hynny sydd angen cymorth ariannol i barhau i astudio neu sy'n dymuno dechrau busnes. 

Pan fydd Llywodraeth Cymru yn cynnig grantiau, mae timau o wahanol Adrannau'r Llywodraeth yn gallu cynnig cyngor am geisiadau, delio â cheisiadau a'u prosesu yn unol â'r math o grant o dan sylw.   

Nid yw'r Adran Gyllid yn gyfrifol am weinyddu unrhyw gynlluniau grant. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau am gynlluniau neu raglenni grant penodol at y tîm priodol o fewn y Cynulliad sef y tîm yr anfonwyd y cais gwreiddiol atynt.

Dolenni perthnasol

Mae’r Gyllideb Derfynol ar gyfer 2011-12 yn amlinellu ein hymrwymiad i gyflwyno cynlluniau gwariant cyfrifol a chynaliadwy.
Gwybodaeth am gyllidebau blaenorol y Llywodraeth Cynulliad Cymru.