This snapshot, taken on
10/04/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Eich hawliau os cewch eich arestio

Os cewch eich arestio, byddwch yn colli eich hawl i ryddid dros dro, ond mae gennych nifer o hawliau eraill sy’n eich gwarchod tra byddwch yn y ddalfa. Dylech wybod ambell beth am beth i’w ddisgwyl ac am y deddfau sy’n eich gwarchod.

Pan fyddwch yn cael eich arestio

Os bydd yr heddlu’n amau i chi fod yn gysylltiedig â throsedd, mae ganddynt hawl i'ch arestio lle bynnag yr ydych pan fyddant yn dod o hyd i chi. Does dim ots lle yr ydych chi – ar y stryd, gartref neu yn y gwaith.

Beth mae’n rhaid i’r heddlu ei wneud

Os yw’r heddlu’n bwriadu eich arestio, rhaid iddynt wneud y canlynol:

 • dangos mai'r heddlu ydynt
 • dweud wrthych eich bod yn cael eich arestio
 • dweud beth yw’r trosedd y tybir eich bod wedi’i chyflawni
 • dweud wrthych pam mae angen eich arestio
 • esbonio nad ydych yn rhydd i adael

Caiff yr heddlu ddefnyddio grym rhesymol i’ch arestio os byddwch yn gwrthwynebu neu’n ceisio dianc.

Mae’n bur debyg y rhoddir eich dwylo mewn cyffion ac yr eir â chi i swyddfa’r ddalfa yng ngorsaf yr heddlu.

Yng ngorsaf yr heddlu

Ar ôl i chi gyrraedd gorsaf yr heddlu, rhaid i swyddog y ddalfa benderfynu a oes unrhyw resymau cyfreithiol dros eich cadw yn y ddalfa. Rhaid iddynt eich rhyddhau os nad oes rhesymau.

Os cewch eich cadw yn y carchar

Os cewch eich cadw yn y ddalfa, bydd swyddog y ddalfa yn dweud wrthych pam ac yn sôn wrthych am yr hawliau sydd gennych tra byddwch yn cael eich cadw yn y ddalfa.

Rhaid i swyddog y ddalfa sicrhau hefyd nad yw rheolau cod ymarfer Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol (sy’n nodi sut y dylech gael eich trin yn y ddalfa) yn cael eu torri.

Mae’r rhain yn cynnwys yr hawl i’r canlynol:

 • siarad â thwrnai
 • rhoi gwybod i rywun eich bod yn y ddalfa a lle yr ydych chi
 • gweld codau ymarfer yr heddlu
 • cael toriadau cyson am fwyd
 • defnyddio'r toiled

Os ydych chi dan 17 oed

Os ydych chi dan 17 oed, rhaid i’r heddlu ddod o hyd i riant neu warcheidwad i ddod i’r orsaf i’ch cynorthwyo.

Bydd yr unigolyn hwnnw’n bresennol os bydd yr heddlu’n eich cyfweld

Am faint y gellir eich cadw yn y ddalfa?

Fel rheol, ni ellir eich cadw yn y ddalfa am fwy na 24 awr heb i chi gael eich cyhuddo o drosedd. Fodd bynnag, ar gyfer troseddau mwy difrifol, caiff uwch-arolygydd o’r heddlu ymestyn y cyfnod hwnnw i 36 awr. Caiff llys ei ymestyn i 96 awr.

Pan fydd yr heddlu wedi cwblhau eu hymchwiliad ac wedi penderfynu peidio â gwneud mwy o ymholiadau, byddant yn penderfynu a oes ganddynt ddigon o dystiolaeth ai peidio i'ch cyhuddo o drosedd.

Os nad oes ganddynt ddigon o dystiolaeth, cewch eich rhyddhau.

Ond os bydd yr heddlu’n penderfynu bod ganddynt ddigon o dystiolaeth, rhaid iddynt eich cyhuddo o drosedd.

Os ydych yn cael eich cyhuddo

Os byddwch yn cael eich cyhuddo o drosedd, mae’n golygu bod yr heddlu’n eich cyhuddo’n ffurfiol ac yn gyfreithiol. Byddwch yn cael taflen gyhuddiadau ac arni fanylion y trosedd.

Pan fyddwch wedi eich cyhuddo, rhaid i chi gael gwrandawiad mewn Llys Ynadon.

Bydd yr heddlu’n penderfynu, ar sail y cyhuddiadau yn eich erbyn a’r hyn a wyddant amdanoch, a ddylid eich rhyddhau ar fechnïaeth tan y gwrandawiad hwnnw ynteu eich cadw yn y ddalfa.

Cewch eich rhyddhau ar fechnïaeth oni bai, er enghraifft, fod swyddog y ddalfa yn credu:

 • eich bod wedi rhoi enw a chyfeiriad ffug
 • na fyddwch yn dod i’ch gwrandawiad yn y llys
 • y byddwch yn troseddu a chithau ar fechnïaeth
 • y dylid eich cadw yn y ddalfa er eich lles eich hun

Nid ydych yn debygol o gael eich rhyddhau ar fechnïaeth os ydych wedi’ch cyhuddo o drosedd difrifol megis llofruddiaeth, neu os oes gennych euogfarnau blaenorol am droseddau difrifol.

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Terfyn o 500 nod

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

 • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
 • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
 • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
 • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Additional links

Allweddumynediad llywodraeth y DU