This snapshot, taken on
13/04/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

© Hawlfraint y Goron

Mae’r deunydd sydd ar y wefan hon wedi’i warchod gan hawlfraint y Goron oni nodir yn wahanol.
Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 9 Tachwedd 2009

Ailddefnyddio deunydd hawlfraint y Goron

Cewch ailddefnyddio'r wybodaeth testun ar y wefan hon cyn belled â’ch bod yn cydnabod y ffynhonnell ac yn datgan mai hawlfraint y Goron ydyw

Cewch ailddefnyddio'r wybodaeth ar y wefan hon am ddim mewn unrhyw ffurf, ond mae’n rhaid i chi wneud y canlynol:

  • ailddefnyddio'r wybodaeth yn gywir
  • cydnabod ffynhonnell yr wybodaeth
  • peidio ag ailddefnyddio’r wybodaeth mewn ffordd sy’n fwriadol gamarweiniol
  • peidio ag ailddefnyddio’r wybodaeth i hysbysebu na hyrwyddo
  • peidio ag awgrymu cymeradwyaeth gan Directgov, adran arall o’r llywodraeth na mudiad arall yn y sector cyhoeddus
  • peidio â dynwared arddull nac ymddangosiad yr wybodaeth wreiddiol, er enghraifft, drwy gopïo ymddangosiad Directgov

Delweddau a ffotograffiaeth

Caiff y delweddau a’r ffotograffau ar y wefan hon eu gwarchod gan hawlfraint y Goron oni nodir yn wahanol. Cewch ailddefnyddio delweddau hawlfraint y Goron (oni bai am yr Arfbais Frenhinol a logos adrannol neu logos asiantaethau) cyn belled â’ch bod yn bodloni’r amodau a restrir uchod.

Dolenni i dudalennau Directgov

Cewch hefyd greu dolenni i dudalennau gwybodaeth Directgov. Nid oes rhaid i chi ofyn am ganiatâd i greu dolen i’r wefan, ond gall Directgov ddarparu'r geiriau a'r graffeg ar eu cyfer.

Ailddefnyddio deunydd trydydd parti

Nid yw’r caniatâd i atgynhyrchu deunydd a warchodir gan y Goron yn cynnwys unrhyw ddeunydd ar y safle hwn sy'n cael ei nodi fel hawlfraint trydydd parti. Rhaid cael caniatâd i ddefnyddio deunydd o'r fath gan berchennog yr hawlfraint dan sylw.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am bolisi hawlfraint y Goron a threfniadau trwyddedu, gweler y canllawiau ar wefan Swyddfa Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus (OPSI).

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Terfyn o 500 nod

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

  • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
  • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
  • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
  • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Additional links

Allweddumynediad llywodraeth y DU