Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Diogelwch y gymdogaeth

Mae pob cymdogaeth yn wahanol, ac felly hefyd y problemau a wynebir gan y trigolion. Bydd timau plismona cymdogaeth, awdurdodau lleol a sefydliadau eraill yn cydweithio'n agos â chi er mwyn canfod ac ymdrin â'r materion sy'n gwneud i chi deimlo'n anniogel.

Gwneud eich cymdogaeth yn fwy diogel

Mae timau plismona cymdogaeth yn cynnwys swyddogion yr heddlu a swyddogion cymorth cymunedol, a byddant yn aml yn cydweithio â heddweision arbennig, staff yr awdurdod lleol a gwirfoddolwyr. Bwriad pob un ohonynt yw gwneud eich cymdogaeth yn fwy diogel er mwyn i chi allu teimlo'n fwy diogel. Maent yn sicrhau yr ymdrinnir â phroblemau lleol yn ddi-oed.

Gall hyn fod mor syml â glanhau graffiti oddi ar adeiladau lleol, neu mor fanwl â threfnu gweithgareddau i gadw pobl ifanc yn brysur ac oddi ar y strydoedd. Byddant yn cwrdd â'r trigolion i glywed eu pryderon ac i ddod o hyd i atebion i broblemau a fydd yn codi.

Mae'r timau hyn yn gweithio ar faterion penodol yn eich cymdogaeth, felly nid gyda nhw y dylech chi gysylltu mewn argyfwng. Mewn argyfwng dylech ffonio 999.

Yr addewid plismona

Mae gwasanaeth yr heddlu yn datgan ei ymrwymiad i'r cyhoedd yn yr 'addewid plismona' newydd. Mae pob heddlu wedi ymrwymo i'r addewid, sy'n pennu lefel ansawdd genedlaethol y gall pobl ei disgwyl gan eu heddlu lleol. Hefyd, gall pob cymdogaeth unigol ychwanegu ei blaenoriaethau lleol ei hun at yr addewid lleol.

Gwneud eich rhan

Mae grwpiau lleol yn gweithio mewn cymunedau ym mhob cwr o'r wlad i geisio annog trigolion i wneud eu rhan er mwyn gwella eu trefi a'u gwneud yn fwy diogel. Os ydych chi'n awyddus i gymryd rhan, cysylltwch â'ch tîm plismona cymdogaeth lleol i gael gwybod beth sy'n digwydd yn eich ardal chi.

Gallech gyfrannu at eich tîm Cymunedau a Phartneriaethau lleol, er enghraifft, neu gallech ymuno â'ch panelau tîm plismona cymdogaeth lleol. Maent yn pennu blaenoriaethau lleol ar gyfer yr heddlu ac yn lleisio'u barn am gynlluniau talu'n ôl, sy'n sicrhau bod troseddwyr a gafwyd yn euog yn rhoi rhywbeth yn ôl i'r gymuned.

Cwrdd â'ch rheolwr diogelwch cymunedol lleol

Mae'r heddlu, awdurdodau lleol a gwasanaethau eraill (megis ymddiriedolaethau iechyd) i gyd yn cydweithio er mwyn atal troseddu. Mae partneriaethau lleihau troseddu ac anrhefn a phartneriaethau diogelwch cymunedol yn meddwl am gynlluniau i atal troseddu ac anrhefn, gan gynnwys ymddygiad gwrthgymdeithasol a defnyddio cyffuriau anghyfreithlon.

Mae gennych hawl i gael gwybod am eu gwaith yn eich ardal chi. Gall eich rheolwr diogelwch cymunedol lleol ddweud mwy wrthych am y cynllun lleihau troseddu yn eich cymuned chi. Gall hefyd egluro sut y gallwch gyfrannu at gynlluniau lleihau troseddu lleol ac at gyfarfodydd atal troseddu.

Gwarchod y Gymdogaeth

Un o'r ffyrdd symlaf a mwyaf effeithiol y gallwch helpu yw ymuno â'ch grŵp Gwarchod y Gymdogaeth lleol neu, os nad oes un yn eich ardal, dechreuwch eich grŵp eich hun.

Gall eich gorsaf heddlu leol eich rhoi mewn cysylltiad â grŵp yn eich ardal chi, ac mae llawer o wybodaeth ar wefan Gwarchod y Gymdogaeth i'ch rhoi ar ben ffordd.

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Terfyn o 500 nod

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

  • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
  • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
  • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
  • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Additional links

Yr Addewid Plismona

Addewidion gan eich tîm plismona lleol – cael gwybod mwy

Allweddumynediad llywodraeth y DU