This snapshot, taken on
04/02/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.
English | Botymau Mynediad | Map o'r Safle | Adborth
Ynglŷn â GLIEM
 
Chwiliad manwl

Saesneg

Fersiwn Saesneg o'r Dudalen yma

Cyfleoedd ar gyfer Gyrfa


Ceir manylion byr isod am y prif raddfeydd yr ydym yn recriwtio iddynt. Os ydym yn recriwtio ar gyfer graddfa benodol ar hyn o bryd rhoddir manylion. Os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw un o’r swyddi gweigion hyn, cysylltwch â’r sawl a enwir ac anfonir pecyn cais a manylion llawn am y swydd atoch. Neu gallwch ofyn am becyn drwy ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost a roddir.

Swyddog Gweinyddol Rhychwant 3

Pwrpas y Swydd

Gweithio fel rhan o dîm er mwyn sicrhau bod y llys, y tribiwnlys neu’r swyddfa yn cyflawni ei nodau a’i hamcanion, drwy gwblhau pob proses yn unol â’r safonau angenrheidiol ac o fewn yr amser penodedig. Mae gwasanaeth i gwsmeriaid yn bwysig iawn. Mae Swyddogion Gweinyddol yn cyflawni amrediad eang o ddyletswyddau gweinyddol a swyddogion gweinyddol yw’r rhan fwyaf o’r staff sydd mewn swyddfa.

Cyswllt ag Eraill

Adrodd i Reolwr Adran a gweithio gyda chydweithwyr fel rhan o dîm, er y disgwylir i ddeiliad y swydd weithio heb oruchwyliaeth ar ôl cael ei hyfforddi. Cwrdd â’r cyhoedd, y proffesiwn cyfreithiol a’r farnwriaeth.

Swyddi Sydd Ar Gael Ar Hyn O Bryd (mae hwn yn cysylltu i dudalen Saesneg)

^Brig

Beili Rhychwant 3 

Pwrpas y Swydd

Gweithio yn annibynnol ac fel rhan o dîm gan ymweld â safleoedd i gyflwyno dogfennau a gorfodi dyfarniadau’r Llys Sirol drwy adennill arian ac ymgymryd â’r gwaith o atafaelu a gwerthu nwyddau.

Cyswllt ag Eraill

Gweithio gyda thîm o feilïaid gan adrodd i Reolwr y Beilïaid, er y disgwylir i ddeiliad y swydd weithio heb oruchwyliaeth ar ôl cael ei hyfforddi. Cwrdd â’r cyhoedd a sefydliadau allanol, aelodau o’r proffesiwn cyfreithiol a chyrff eraill sy’n gorfodi’r gyfraith.

Swyddi Sydd Ar Gael Ar Hyn O Bryd (mae hwn yn cysylltu i dudalen Saesneg)

^Brig

Tywysydd Llys Rhychwant 2

Pwrpas y Swydd

Gweithio fel rhan o dîm yn y Llysoedd Sirol ac yn Llys y Goron er mwyn sicrhau bod y llysoedd yn gweithredu’n effeithlon, dan gyfarwyddyd Clercod y Llysoedd, gan roi pwyslais ar gwrdd â gofynion cwsmeriaid. Mae tywyswyr llys yn paratoi ystafelloedd y llys, yn helpu i gadw trefn yn y llys ac yn cynorthwyo i weinyddu llwon tystion a rheithwyr. Gweithredu fel Beili’r Rheithgor pan fo’r rheithgor yn ymneilltuo i ystyried rheithfarn yn Llys y Goron. Gall hyn ambell waith olygu bod angen aros dros nos mewn gwestai. Cynhwysir rhai dyletswyddau y tu allan i’r llys hefyd (fel trin y post).

Cyswllt ag Eraill

Adrodd i Dywysydd Goruchwylio neu Reolwr Adran a gweithio gyda chydweithwyr, gan gynnwys Clercod Llys, fel rhan o dîm. Disgwylir i ddeiliad y swydd weithio heb oruchwyliaeth ar ôl cael ei hyfforddi. Cwrdd â’r cyhoedd, y proffesiwn cyfreithiol a’r farnwriaeth.

Swyddi Sydd Ar Gael Ar Hyn O Bryd (mae hwn yn cysylltu i dudalen Saesneg)

^Brig

Cynorthwy-ydd Gweinyddol Rhychwant 2

Pwrpas y Swydd

Gweithio fel rhan o dîm er mwyn sicrhau bod y llys, y tribiwnlys neu’r swyddfa’n cyflawni ei nodau a’i hamcanion, drwy gwblhau pob proses yn unol â’r safon angenrheidiol ac o fewn yr amser penodedig, gan roi blaenoriaeth i gwrdd â gofynion cwsmeriaid. Mae cynorthwywyr gweinyddol yn cyflawni dyletswyddau amrywiol gan gynnwys estyn ffeiliau, ffeilio, mewnbynnu data ar gyfrifiaduron, drafftio llythyrau arferol, llungopïo dogfennau a defnyddio peiriannau ffacs.

Cyswllt ag Eraill

Adrodd i Reolwr Adran a gweithio gyda chydweithwyr fel rhan o dîm, er y disgwylir i ddeiliad y swydd weithio heb oruchwyliaeth ar ôl cael ei hyfforddi. Cwrdd â’r cyhoedd, y proffesiwn cyfreithiol a’r farnwriaeth.

Swyddi Sydd Ar Gael Ar Hyn O Bryd (mae hwn yn cysylltu i dudalen Saesneg)


^ Brig
Mae'r dudalen hon wedi ei diweddaru ddiwetha ar 06 January 2006 15:05. Chris Hinds.
Cysylltwch â ni . Telerau ac Amodau .