This snapshot, taken on
04/02/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.
English | Botymau Mynediad | Map o'r Safle | Adborth
Gwybodaeth am
 
Chwiliad manwl

Saesneg

Fersiwn Saesneg o'r Dudalen yma

Gwybodaeth ychwanegol

Adneuo dogfennau i’w cadw’n ddiogel Ail-selio Amdanom Ni Apwyntiadau Cafeatau Canllawiau Ceisiadau am brofiant Chwiliadau ac Ymchwil Cofrestrfeydd Profiant Chwiliadau Sefydlog Cysylltu â Ni Deddf Partneriaeth Sifil 2004 Ffioedd Profiant Ffurflenni a taflenni Grantiau Cynrychiolaeth Gweithdrefnau profiant yn yr Alban a Gogledd Iwerddon Llinell Gymorth Profiant a'r Dreth Etifeddu Pam gwneud ewyllys? Rheolau Profiant Tynnu Ewyllysiau o fannau cadw diogel

Adnoddau pellach

Age Concern Canolfan Cyngor ar Bopeth Cofrestrydd Genedigaethau, Priodasau a Marwolaethau Cyllid a Thollau EM Cymdeithas y Gyfraith Gofal Galaru Cruse Help the Aged Llysoedd Gogledd Iwerddon Llysoedd Ynys Manaw Llysoedd yr Alban Swyddfa Gwarchodaeth y Cyhoedd

Y Gwasanaeth Profiant


Twyll Profiant

Beth yw profiant?

Pan fydd person yn marw, rhaid i rywun ddelio â’u hystad (yr arian, yr eiddo a’r meddiannau y mae’r person wedi’u gadael) drwy gasglu'r holl arian at ei gilydd, talu unrhyw ddyledion a dosbarthu'r hyn sy'n weddill i'r bobl sydd â hawl iddo. Awdurdod y llys yw profiant; a roddir i berson neu bersonau i weinyddu ystad person sydd wedi marw, a'r Grant Cynrychiolaeth yw enw'r ddogfen a roddir gan y Gwasanaeth Profiant. Fel arfer mae'r rhai sy'n dal yr asedau yn gorfod cael y ddogfen hon fel prawf i ddangos bod y person neu'r personau iawn wedi cael caniatâd y Gwasanaeth Profiant i weinyddu ystad yr ymadawedig.

Beth yw'r Gwasanaeth Profiant?

Mae’r Gwasanaeth Profiant yn rhan o Adran Teulu yr Uchel Lys. Mae'n delio gyda busnes profiant 'di-gynnen' (lle nad oes anghydfod am ddilysrwydd ewyllys neu hawl i gael grant), ac yn rhoi grantiau cynrychiolaeth, naill ai:

Mae'r grantiau hyn yn penodi pobl a elwir yn gynrychiolwyr personol i weinyddu ystad yr ymadawedig.

Strwythur presennol y Gwasanaeth Profiant

Ar hyn o bryd mae'r Gwasanaeth Profiant yn cynnwys:

Mae nifer o "swyddfeydd" profiant hefyd (fel arfer ystafell mewn llys neu adeilad awdurdod lleol) lle bydd staff, yn ôl yr angen, yn mynychu i gyfweld ceisyddion personol.

Dod o hyd i Gofrestrfa Brofiant

Sgamiau Profiant

Byddwch yn ymwybodol y ceir nifer o sgamiau Profiant dros y Rhyngrwyd ar hyn o bryd. Bydd llawer o’r rhain yn dweud wrthych eich bod yn fuddiolwr cymynrodd sylweddol ond byddant yn gofyn am ffioedd a/neu drethi cyn anfon rhagor o wybodaeth atoch neu ryddhau’r arian.

Bydd y rhain bob amser yn gynlluniau twyllodrus ac ni ddylech dalu na throsglwyddo unrhyw arian ar unrhyw gyfrif. Gallwch gael rhagor o wybodaeth a chyngor ynghylch sgamiau o’r fath ar www.met.police.uk/fraudalert. Gallwch gael gwybodaeth hefyd am roi gwybod i’r heddlu am ddigwyddiad o’r fath, gan y gallai’r heddlu gau’r cyfrifon e-bost dan sylw.


^ Brig
Mae'r dudalen hon wedi ei diweddaru ddiwetha ar 23 December 2010 10:28. Uned Iaith Gymraeg GLlEM.
. Telerau ac Amodau .