This snapshot, taken on
18/01/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Treth os byddwch yn hawlio Pensiwn y Wladwriaeth yn nes ymlaen

Os byddwch yn gohirio hawlio Pensiwn y Wladwriaeth, gallwch naill ai ennill Pensiwn ychwanegol gan y Wladwriaeth neu gael un taliad unswm trethadwy. Os ydych chi eisoes yn talu treth, byddwch yn talu treth ar y taliadau hyn ar yr un gyfradd ag y byddwch yn ei thalu ar incwm arall, ac ni fyddant yn effeithio ar unrhyw lwfans ar sail oed uwch yr ydych o bosib yn ei gael.

Gohirio Pensiwn y Wladwriaeth - sut mae'n gweithio

Ystyr gohirio Pensiwn y Wladwriaeth yw eich bod yn dewis peidio â hawlio Pensiwn y Wladwriaeth wrth gyrraedd oed Pensiwn tan rywbryd yn y dyfodol. Hefyd, fe gewch ddewis peidio â'i hawlio ar ôl ei hawlio am gyfnod.

Y gyfraith sy'n pennu faint oed y mae'n rhaid i chi fod i gael Pensiwn y Wladwriaeth - mae'n 65 i ddynion a 60 i fenywod a aned ar 5 Ebrill 1950 neu cyn hynny. Rhwng 2010 a 2020, bydd oed Pensiwn y Wladwriaeth i fenywod a aned ar ôl 5 Ebrill 1950 yn codi o 60 i 65. Nid oes ots tan pryd y byddwch yn dewis gohirio hawlio Pensiwn y Wladwriaeth - ni waeth pryd y byddwch yn ymddeol.

Dilynwch y ddolen isod i ddysgu mwy am ohirio hawlio Pensiwn y Wladwriaeth ac am y newidiadau i oed Pensiwn y Wladwriaeth.

Dewisiadau a threth wrth ohirio Pensiwn y Wladwriaeth

Er 6 Ebrill 2005, os byddwch chi'n gohirio hawlio Pensiwn y Wladwriaeth (os ydych chi'n gweithio ai peidio) cewch ddewis un o'r opsiynau isod wrth hawlio. Y naill ffordd neu'r llall.

Pensiwn Ychwanegol y Wladwriaeth

Os byddwch chi'n gohirio hawlio Pensiwn y Wladwriaeth am bum wythnos o leiaf, fe allwch ennill cynnydd o un y cant ar Bensiwn y Wladwriaeth am bob pum wythnos y byddwch chi'n gohirio hawlio. Mae hyn yn cyfateb i oddeutu 10.4 y cant yn ychwanegol am bob blwyddyn y byddwch yn gohirio hawlio Pensiwn y Wladwriaeth. Telir y Pensiwn y Wladwriaeth ychwanegol i chi pan fyddwch yn dechrau hawlio.

Mae'r Pensiwn y Wladwriaeth ychwanegol yn cael ei ystyried yn incwm trethadwy yn yr un ffordd â'r Pensiwn y Wladwriaeth arferol, ond os yw'ch incwm yn isel ni fydd angen talu treth ac fe allech gael budd-daliadau eraill. Os ydych chi eisoes yn talu treth, ni fydd yr incwm ychwanegol a gewch yn effeithio ar eich cyfradd dreth gyfredol nac ar unrhyw lwfans ar sail oed y mae gennych hawl iddo'n barod.

Taliad unswm trethadwy

Os byddwch chi'n gohirio hawlio Pensiwn y Wladwriaeth am o leiaf 12 mis yn olynol, cewch ddewis cael taliad unswm a delir unwaith yn unig a chael Pensiwn y Wladwriaeth ar y gyfradd arferol. Seilir y taliad unswm, pan fyddwch yn ei hawlio, ar faint o Bensiwn y Wladwriaeth y byddech wedi'i gael yn arferol bob wythnos, yn ogystal â'r llog wythnosol.

Ni fydd eich taliad unswm yn effeithio ar y gyfradd yr ydych eisoes yn talu Treth Incwm arni - bydd yn cael ei drethu ar yr un gyfradd.

Yn yr un modd, os oes gennych hawl i lwfans ar sail oed uwch (gweler y canllaw isod i gael gwybodaeth am lwfansau ar sail oed), ac y byddai taliad unswm, fel arall, yn mynd â'ch incwm dros y trothwy pan fydd y lwfans ar sail oed yn dechrau gostwng, byddwch yn cadw'r lwfans uwch.

Effaith gohirio hawlio pensiwn ar 'incwm trethadwy' wrth hawlio budd-daliadau sy'n gysylltiedig ag incwm

I gael gwybod pa effaith a gaiff gohirio hawlio Pensiwn y Wladwriaeth (os byddwch yn ei gymryd fel incwm neu fel taliad unswm) ar fudd-daliadau eraill yr ydych yn eu hawlio o bosib - gan gynnwys Credyd Pensiwn, Budd-daliadau Tai, Budd-dal y Dreth Cyngor neu Gredydau Treth – gellir llwytho canllawiau’r Gwasanaeth Pensiwn isod oddi ar y we.

Dweud wrth y Gwasanaeth Pensiwn eich bod am ohirio hawlio Pensiwn y Wladwriaeth

Os nad ydych eisoes wedi hawlio Pensiwn y Wladwriaeth ond eich bod yn gwybod bod arnoch eisiau ei ohirio, does dim rhaid i chi gysylltu â'r Gwasanaeth Pensiwn nes eich bod yn dymuno dechrau ei hawlio.

Os ydych eisoes yn cael Pensiwn y Wladwriaeth, ond yr hoffech roi'r gorau i'w hawlio er mwyn ennill Pensiwn y Wladwriaeth ychwanegol neu i gael taliad unswm, cysylltwch â'ch canolfan bensiwn. Bydd y rhif ffôn ar unrhyw lythyrau yr ydych wedi'u cael gan y Gwasanaeth Pensiwn - neu gallwch chwilio ar-lein drwy ddefnyddio’r ddolen isod.

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Terfyn o 500 nod

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

  • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
  • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
  • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
  • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Allweddumynediad llywodraeth y DU