This snapshot, taken on
18/01/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Nadolig mwy gwyrdd

Gallwch wneud amryw o bethau cyn ac ar ôl y Nadolig er mwyn dathlu mewn ffordd fwy gwyrdd. O ailgylchu eich coeden i anfon e-gardiau, gall dewisiadau syml arbed arian i chi a helpu'r blaned.

Coed Nadolig

Ceisiwch brynu coeden Nadolig a dyfwyd yn lleol.

Os byddwch yn dewis coeden Nadolig go iawn eleni:

 • ceisiwch ddod o hyd i un a dyfwyd mewn ffordd gynaliadwy yn y DU – holwch eich adwerthwr neu edrychwch ar y rhestr isod
 • yn ddelfrydol, ceisiwch brynu coeden a dyfwyd yn lleol
 • os oes gennych ardd, ystyriwch gael coeden fyw gyda gwreiddiau mewn pot – gallwch ei phlannu yn eich gardd ar ôl y Nadolig a'i hailddefnyddio'r flwyddyn ganlynol

Mae ar goed artiffisial angen mwy o ynni ac adnoddau i'w cynhyrchu, ac ni ellir eu hailgylchu gan amlaf. Fodd bynnag, gallent fod yn opsiwn os byddech fel arall yn gyrru'n bell i nôl coeden bob blwyddyn, neu os na fyddech yn gallu ei hailgylchu. Caiff coed artiffisial eu llunio i bara, felly gwnewch eich un chi yn fwy gwyrdd drwy ddal gafael arni cyhyd â phosib.

Anrhegion mwy gwyrdd

Mae’n hawdd gwneud eich anrhegion yn fwy gwyrdd:

 • os ydych yn prynu nwyddau trydanol, ceisiwch ddewis y rheini sy’n gallu rhedeg ar y prif gyflenwad ac sydd â label Energy Saving Recommended – byddwch yn arbed ynni ac arian i’r sawl a fydd yn cael yr anrheg hefyd
 • yn hytrach na phrynu eitem, prynwch brofiad arbennig fel tocynnau i'r theatr neu anrheg foesol megis acer o fforest law
 • ceisiwch brynu anrhegion a wnaed o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu ac y mae’n bosib eu hailgylchu, a chwiliwch am nwyddau tebyg Masnach Deg
 • os ydych yn prynu ar gyfer grŵp mawr o bobl, gallech leihau nifer yr anrhegion drwy drefnu bod pawb yn rhoi eu henwau mewn het ac yna’n dewis enw un unigolyn o'r het i brynu anrheg iddo, gan gadw at y swm y cytunwyd arno
 • does dim rhaid i anrhegion fod yn newydd sbon bob amser – mae gan siopau elusen amrywiaeth eang o anrhegion, o ddillad a llyfrau i gerddoriaeth a gemwaith

Cardiau Nadolig a phapur lapio

Beth am anfon e-gardiau yn hytrach na chardiau papur eleni?

Gallwch leihau effaith cardiau a phapur mewn amryw o ffyrdd syml:

 • ystyriwch anfon e-gardiau yn hytrach na chardiau papur
 • prynwch bapur lapio a chardiau wedi’u hailgylchu mewn siopau sy'n rhoi cyfran o'r elw i achosion elusennol neu i gynlluniau gwyrdd
 • clymwch anrhegion gyda rhuban neu gortyn yn hytrach na defnyddio tap selo er mwyn ei gwneud yn haws ailddefnyddio’r papur lapio'r flwyddyn nesaf
 • gallwch wneud tagiau anrheg drwy ddefnyddio hen gardiau cyfarch, a gellir lapio anrhegion gan ddefnyddio unrhyw fath o bapur anghyffredin, neu hyd yn oed hen gylchgronau a phapurau newydd

Addurniadau a goleuadau

Bydd addurniadau naturiol fel celyn ac uchelwydd yn creu awyrgylch Nadoligaidd mwy traddodiadol, a gellir eu compostio ar ôl hynny. Gallech wneud y canlynol hefyd:

 • dewis siocled, addurniadau coed Nadolig neu Galendr Adfent Masnach Deg
 • prynu goleuadau Nadolig a wnaed gyda deuodau sy’n allyrru golau (LEDs) – mae’r rhain yn para'n hirach a hyd at 90 y cant yn fwy effeithlon na goleuadau traddodiadol

Bwyd a diod y Nadolig

Mae logo’r Cyngor Stiwardiaeth Forol yn dweud wrthych fod y pysgod wedi dod o bysgodfeydd cynaliadwy.

Gallwch arbed arian a gwastraffu llai o fwyd er mwyn cael Nadolig mwy gwyrdd drwy wneud y canlynol:

 • peidio â phrynu mwy o fwyd nag y mae ei angen arnoch
 • ceisio prynu bwyd lleol tymhorol – ym mis Rhagfyr, mae'r bwyd tymhorol yn cynnwys ysgewyll (sbrowts), pwmpen, pannas a bresych coch
 • chwilio am fwyd sydd â labeli organig, LEAF neu MSC, sy'n dweud wrthych i’r bwyd gael ei gynhyrchu mewn ffordd sy’n garedig wrth yr amgylchedd
 • defnyddio unrhyw fwyd a diod sydd dros ben
 • compostio croen llysiau, bagiau te a hyd yn oed bocsys wyau

Arbed ynni dros y Nadolig

Drwy ddilyn ychydig o gamau syml, gallwch ddefnyddio llai o ynni a lleihau’ch biliau tanwydd dros y Nadolig:

 • diffoddwch eich goleuadau Nadolig yn ystod y dydd a phan fyddwch yn mynd i’r gwely
 • gwnewch yn siŵr fod eich peiriant golchi llestri yn llawn dop o sosbenni a phedyll cyn ei ddefnyddio – mae hanner llwyth yn defnyddio llawer mwy na hanner yr ynni a’r dŵr a ddefnyddir mewn llwyth llawn
 • mae’r ‘rheolau’ gwyrdd arferol ar gyfer arbed ynni yn berthnasol dros y Nadolig: diffoddwch oleuadau diangen, peidiwch â gadael peiriannau yn y modd segur, a gofynnwch am fylbiau golau rhad-ar-ynni gan Siôn Corn

Ailgylchu ar ôl y Nadolig

Gallwch ailgylchu coed Nadolig, cardiau, papur lapio a hyd yn oed anrhegion nad oes arnoch eu heisiau.

Mae ailgylchu yn ffordd wych o arbed ynni a gwarchod yr amgylchedd:

 • os na allwch ailblannu eich coeden Nadolig, holwch a yw’ch cyngor lleol yn fodlon ei hailgylchu
 • rhowch anrhegion nad oes arnoch eu heisiau i siop elusen neu fudiad fel Freecycle
 • ailgylchwch eich cardiau Nadolig – mae cynlluniau fel rhai Coed Cadw (The Woodland Trust) yn defnyddio’r elw i blannu miloedd o goed
 • peidiwch ag anghofio ailgylchu papur lapio, amlenni, deunydd pacio a stampiau hyd yn oed (holwch eich hoff elusen neu ewch â nhw i’ch siop Oxfam agosaf)
 • cofiwch waredu batris yn y ffordd briodol – gofynnwch i’ch cyngor lleol a oes ganddynt gynllun ailgylchu neu ewch â nhw i’ch safle cyfleuster dinesig lleol (canolfan gwastraff ac ailgylchu)

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Terfyn o 500 nod

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

 • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
 • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
 • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
 • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Additional links

Cysylltiadau defnyddiol     

Gwybodaeth a gwasanaethau pasbort ar Directgov

Mae Directgov yn awr yn gartref i wasanaethau pasbortau i ddinasyddion y DU.  Dilynwch y ddolen isod naill ai os ydych am wneud cais heddiw neu gael gwybod mwy yn unig

Allweddumynediad llywodraeth y DU