This snapshot, taken on
18/01/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Teithio ar fws moethus

Gall mynd ar fysiau moethus fod yn broblem i bobl a chanddynt namau symudedd, ond mae'r sefyllfa'n gwella.

Efallai na fydd bysiau moethus a ddefnyddir ar wasanaethau rheolaidd yn hwylus i bawb, yn enwedig defnyddwyr cadair olwyn, gan fod sawl gris serth ar i fyny o ddrws y bws yn aml.

Fodd bynnag, o dan y Rheoliadau Hygyrchedd Cerbydau Gwasanaeth Cyhoeddus 2000, mae'n rhaid i bob bws moethus newydd fod yn hwylus i gadair olwyn, felly mae fflyd bysiau moethus Prydain yn dod yn fwy hwylus wrth i'r bysiau newydd ddod i gymryd lle'r hen stoc. Erbyn 2020, bydd rhaid i'r holl fysiau a bysiau moethus fod yn gwbl addas ar gyfer pobl anabl.

Tocynnau teithio rhad i bobl anabl

Mae rhai o'r prif gwmnïau bysiau moethus yn cynnig tocynnau teithio rhad i bobl anabl neu yn caniatáu iddynt deithio am ddim dan cynllun y llywodraeth ar gyfer cynnig tocynnau teithio rhad hanner y pris ar wasanaethau bws moethus a drefnir. Efallai y bydd gofyn i chi ddangos eich tocyn bws awdurdod lleol i brofi'ch anabledd.

Cymorth gan yrwyr bysiau moethus a staff eraill

Mae nawr yn ofynnol dan y gyfraith i yrwyr bysiau moethus ddarparu cymorth rhesymol i bobl anabl, yn enwedig wrth eu helpu i fynd ar ac oddi ar y bws. Nid yw hyn yn cynnwys codi teithwyr neu gyfarpar symudedd trwm. Os ydych angen cymorth i fynd ar ac oddi ar y bws, dylech ofyn am hyn wrth archebu'ch ticed.

Cadeiriau olwyn a sgwteri trydan

Mae'n bwysig gwneud yn siŵr wrth archebu'r ticed y gellir cario eich cadair olwyn neu'ch sgwter trydan ar y bws. Dim ond yn y man cadw bagiau y mae rhai cwmnïau bysiau moethus yn caniatáu cadw cadeiriau olwyn sy'n plygu; efallai y bydd eraill yn caniatáu cadeiriau olwyn â phŵer a sgwteri gyda batris cell sych os gellir eu datgymalu cyn teithio.

Cyfleusterau bysiau moethus a gorsafoedd

Os bydd angen unrhyw gymorth arnoch yn yr orsaf bysiau moethus, cysylltwch â'r orsaf neu gyda'r cwmni bysiau moethus cyn i chi deithio i roi gwybod iddynt pa gymorth y bydd ei angen arnoch.

Mae dolenni sain wedi'u gosod ar lawer o ffenestri'r swyddfeydd tocynnau i helpu pobl gyda theclyn clywed. Mae'r ffenestri hyn wedi'u nodi'n glir. Mae dyfeisiau wedi'u gosod ar ffonau hefyd mewn sawl gorsaf i helpu pobl gyda theclyn clywed.

Cewch fynd â chŵn cymorth a chynorthwyo i mewn i fwytai a chaffis mewn gorsafoedd ac ar fysiau moethus.

Mae toiledau hygyrch mewn nifer o orsafoedd bysiau moethus. Mae rhai yn rhan o'r Cynllun Allwedd Cenedlaethol, sy'n galluogi pobl anabl i ddefnyddio toiledau cyhoeddus hwylus yn annibynnol drwy ddefnyddio allwedd bersonol. Gallwch brynu allwedd y Cynllun Allwedd Cenedlaethol gan RADAR.

Mae toiledau ar rai bysiau moethus. Os na allwch fynd i'r toiled ar daith bell ar fws moethus (er enghraifft, oherwydd ei fod i lawr grisiau), dylai'r gyrrwr aros mewn gorsafoedd bws ar hyd y daith fel y gallwch ddefnyddio'r toiledau.

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Terfyn o 500 nod

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

  • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
  • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
  • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
  • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Allweddumynediad llywodraeth y DU