English | Botymau Mynediad | Map o'r Safle | Adborth
Gwybodaeth am
 
Chwiliad manwl

Saesneg

Fersiwn Saesneg o'r Dudalen yma

Gwybodaeth ychwanegol

Canllawiau - Ffioedd Esemptiad Ffi

Adnoddau pellach

Canolfan Cyngor ar Bopeth Cymorth Cyfreithiol Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol

Ffioedd llys - oes rhaid i chi eu talu?


Tudalen 1 o 17

Mae'r wybodaeth hon ar gael ar ffurf pdf hefyd.

Rhagarweiniad

Mae Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi (GLlEM) wedi ymrwymo i sicrhau bod y rhai nad ydynt mor gefnog yn cael mynediad at gyfiawnder. Pan gychwynnir achosion yng Nghymru a Lloegr, bydd y llys yn codi ffi am gwblhau rhywfaint o’r gwaith fel y pennir yn y daflen EX50 Ffioedd.

Cynlluniwyd yr arweiniad hwn i roi gwybod i chi a ydych chi, ac ystyried eich amgylchiadau, yn gymwys i gael gostyngiad neu a fyddwch chi’n gorfod talu ffi. Mae tair lefel consesiwn yn y system consesiwn ffioedd. Gyda chonsesiwn 1 a 2, bydd ffi’r llys yn cael ei dileu’n llwyr os ydych chi’n derbyn budd-dal ar sail prawf modd neu os yw eich incwm blynyddol gros yn is na swm penodol. Gyda chonsesiwn 3, caiff rhan o’r ffi ei dileu neu rhoddir cyfraniad tuag at dalu ffi’r llys pe byddech yn dioddef caledi ariannol wrth ei thalu.

Darllenwch yr arweiniad hwn yn ofalus cyn llenwi ffurflen EX160. Mae’r llyfryn hwn yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddeall eich hawliau a pha dystiolaeth sydd ei hangen ar y llys er mwyn prosesu eich cais.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Swyddog Gwasanaeth Cwsmeriaid yn y llys. Gall staff y llys eich helpu gyda gweithdrefnau’r llys a’ch helpu i lenwi’r ffurflen ond ni allant roi cyngor cyfreithiol i chi na dweud wrthych chi beth i’w ysgrifennu.Nesaf>>


Tudalen Flaenorol


^ Brig
Mae'r dudalen hon wedi ei diweddaru ddiwetha ar 29 October 2007 09:04. Chris Hinds.
. Telerau ac Amodau .