English | Botymau Mynediad | Map o'r Safle | Adborth
Gwybodaeth am
 
Chwiliad manwl

Saesneg

Fersiwn Saesneg o'r Dudalen yma

Gwybodaeth ychwanegol

Adborth Costau llogi Cwestiynau Cyffredin Cysylltu â’r Uned Ffilmio Gwybodaeth am leoliadau Lleoliadau ffilmio Ymchwiliadau Rhagarweiniol

Adnoddau pellach (Gwefannau cysylltiol)

Comisiwn Sgrin Cymru EM Media Film London MOD Northern Film and Media Screen South Screen West Midlands Screen Yorkshire South West Screen Uned Ffilmio’r Gwasanaeth Heddlu Metropolitan Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Ffilmio yn y Llysoedd


Cwestiynau Cyffredin

Gyda phwy y dylwn gysylltu os wyf eisiau ffilmio mewn llys?

Onid yw’n anghyfreithlon ffilmio mewn llysoedd?

Ar ba adegau y gallwch ffilmio mewn llysoedd?

A oes unrhyw gyfyngiadau?

A oes gennych unrhyw lysoedd wedi eu dadgomisiynu y gallwn eu ffilmio yn ystod yr wythnos?

Beth yw’r gost?

A ydych yn codi mwy am bethau fel ystafelloedd newid / coluro, ystafelloedd ecstras ac am barcio?

A allaf ffilmio yn ardal y celloedd?

A allaf symud dodrefn yn y llys a dod â phropiau i mewn iddynt?

Pa bropiau y gallwch chi eu darparu?

Rwyf eisiau defnyddio rhai effeithiau arbennig. A fyddai hynny’n broblem?

A allaf barcio cerbydau’r uned ym maes parcio’r llys?

A oes angen yswiriant arnaf?

A allwn ail-greu achos diweddar?

A ydych yn trefnu ymweliadau â’r llysoedd?

A allwch ein cynghori ar y gweithdrefnau mewn gwahanol fathau o lys a beth fyddai hyn yn ei gostio inni?

Beth os oes gennym gwestiwn ar y diwrnod. I bwy y gallwn ofyn?

A allwn ffilmio yn siambrau’r barnwyr mewn llys?

A oes unrhyw beth na allwn ei ffilmio mewn llys?

Gyda phwy y dylwn gysylltu os wyf eisiau ffilmio mewn llys?

Mae Uned Ffilmiau Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi yn Clive House, 70 Petty France, Llundain SW1H 9HD

Ali Dunn, Rheolwr Prosiectau Marchnata ar 020 7189 2458 neu drwy e-bost

^Brig

Onid yw’n anghyfreithlon ffilmio mewn llysoedd?

Ydy. Ond dim ond pan fydd y ffilmiau hynny yn adnabod pobl sy’n rhan o achosion llys cyfredol. Gan fod ffilmio masnachol yn digwydd y tu allan i oriau eistedd y llys pan fydd y llysoedd yn wag, mae’n gyfreithlon eu defnyddio fel lleoliadau ffilmio.

^Brig

Ar ba adegau y gallwch ffilmio mewn llysoedd?

Fel arfer ar benwythnosau ac ar Wyliau Banc ond mae rhai hefyd ar gael am rai oriau bob gyda’r nos ar ôl 1700. Ar ddiwrnodau yn ystod yr wythnos, fel arfer dim ond ar ôl 1700 a chyn hanner nos. Yr eithriad i hyn yw darnau ffilmio byr (5 munud neu lai) o lys gwag, oherwydd gellir gwneud hyn yn ystod y toriad am ginio.

^Brig

Cyfyngiadau

Gan fod bron i bob lleoliad yn llys gweithredol, mae’r ffilmio fel rheol yn cael ei wneud ar benwythnosau neu gyda’r nos yn ystod yr wythnos, ond mae gennym rai llysoedd gweigion sydd ar gael ar unrhyw adeg.

^Brig

A oes gennych unrhyw lysoedd wedi eu dadgomisiynu y gallwn eu ffilmio yn ystod yr wythnos?

Oes. Mae Llys Ynadon Epson yn Surrey (gall hefyd ddyblu fel Llys y Goron) a Rougemont yng Nghaerwysg, castell Sioraidd sydd ag ystafelloedd Llys y Goron, Llys Sirol a Llys Teulu. Ar adegau mae rhai llysoedd eraill hefyd yn wag gennym am rai misoedd cyn inni eu gwerthu, a gellir defnyddio’r rhain hefyd fel lleoliadau ffilmio. Cysylltwch â ni i weld a oes unrhyw enghreifftiau diweddar.

^Brig

Beth yw’r gost?

Mae gennym ddull eithaf hyblyg o brisio i adlewyrchu’r mathau gwahanol iawn o ffilmio. Nid ydym yn disgwyl i fyfyrwyr sy’n gwneud ffilm fer gyda chyllideb fach, a chriw o 2, dalu yr un prisiau â ffilm Hollywood gyda chriw o 45 er enghraifft. Ein pris dyddiol yw £2,500 am ffilm nodwedd a £2,000 am ddrama deledu yn ein llysoedd yn Llundain, a thua 25% yn llai yn y llysoedd taleithiol. Mae hyn yn cynnwys yr holl gostau diogelwch. Rhaid talu premiwm os byddwch yn ffilmio ar wyl banc i dalu cyflog goramser unrhyw staff llys sy’n bresennol tra byddwch yn ffilmio.

^Brig

A ydych yn codi mwy am bethau fel ystafelloedd newid / coluro, ystafelloedd ecstras ac am barcio?

Nac ydym. Mae’r ffi lleoliad yn cynnwys unrhyw ddefnydd rhesymol o adeilad y llys ar y diwrnod, felly bydd pethau fel hyn yn rhan o’r gost gyfan.

^Brig

A allaf ffilmio yn y celloedd?

Dim ond mewn llysoedd sydd wedi eu dadgomisiynu. Mae rhesymau diogelwch dros gyfyngu ar ffilmio yn y llysoedd eraill. Fodd bynnag, mae gennym lysoedd gwag lle gallwch ffilmio’r celloedd (Epsom a Chaerwysg). Mae gennym hefyd gysylltiadau yng Ngwasanaeth Carchardai Ei Mawrhydi a allai eich helpu.

^Brig

A allaf symud dodrefn yn y llys a dod â phropiau i mewn iddynt?

Wrth gwrs. Gallwch symud unrhyw beth sy’n bosibl ei symud cyn belled nad yw’n cael ei ddifrodi ac mae’n cael ei roi yn ei ôl wedyn. Nid yw propiau’n broblem ychwaith cyn belled na fyddant yn difrodi’r ffitiadau neu’r gosodiadau.

^Brig

Pa bropiau y gallwch chi eu darparu?

Pob math a dweud y gwir. Gallwn greu ffeiliau llys ffug ichi drwy ddefnyddio’r union ffolderi a ddefnyddiwyd mewn achosion, gallwn ddarparu sticeri arddangos go iawn a hefyd pob math o lyfrau cyfreithiol. Fel arfer, gallwn hefyd ddod o hyd i bethau fel bagiau tystiolaeth. Cofiwch ddweud wrthym beth fydd ei angen arnoch. Unwaith eto, nid ydym yn codi am hyn.

^Brig

Rwyf eisiau defnyddio rhai effeithiau arbennig. A fyddai hynny’n broblem?

Mae’n debyg. Llysoedd gweithredol yw’r rhain, nid setiau pwrpasol. Mae gan lawer ohonynt beintiadau olew, ambell i dapestri a gosodiadau bregus fel siandelïers Fictoraidd a hen ddodrefn gwerthfawr, felly ni fyddem yn caniatáu unrhyw beth a allai achosi difrod iddynt. Byddai unrhyw fath o effeithiau tân gwyllt yn tripio’r larwm mwg felly ni chaniateir y rhain. Cofiwch ofyn inni os bydd eich sgript yn galw am rywbeth anghyffredin.

^Brig

A allaf barcio cerbydau’r uned ym maes parcio’r llys?

Gallwch wrth gwrs, os oes gan y llys faes parcio. Ond nid oes gan bob llys le parcio felly efallai y byddai’n rhaid ichi wneud trefniadau eraill, e.e. maes parcio ‘talu ac arddangos’ y cyngor lleol. Mae gan y Llys Sesiynol Mewnol yn Llundain le parcio i 30 a lle i gerbydau mawr, ac mae gan Rougemont le i tua 80.

^Brig

A oes angen yswiriant arnaf?

Oes yn sicr. Byddwn yn gofyn am gael gweld copi o bolisi yn eich yswirio hyd at £10 miliwn cyn llunio contract gyda chi.

^Brig

A allwn ail-greu achos diweddar?

Na allwch. Gallai achosion diweddar fod yn mynd drwy broses apêl ac ni allwn gymryd rhan mewn unrhyw beth a allai effeithio ar hynny. Fodd bynnag, nid yw hyn yn broblem gyda hen achosion. Mae pob achos yn wahanol felly cofiwch ofyn inni am arweiniad.

^Brig

A ydych yn trefnu ymweliadau â’r llysoedd?

Ydym, ac yn aml iawn ar fyr rybudd iawn, e.e. 2 awr. Fodd bynnag, mae archwiliad technegol o 15 o bobl neu fwy fel arfer yn cymryd mwy o amser i’w drefnu. Bydd hyn fel arfer yn digwydd cyn 0930 neu ar ôl 1700 yn ystod yr wythnos, ac nid ydym yn codi amdanynt. Bydd rhywun o’r Uned Ffilmio fel arfer yn bresennol i ateb unrhyw gwestiynau ac i basio unrhyw geisiadau ymlaen at Reolwr y Llys.

^Brig

A allwch ein cynghori ar y trefniadau yn y gwahanol lysoedd a beth fyddai hyn yn ei gostio inni?

Gallwn. Gan fod ein busnes yn rhedeg dros 700 o lysoedd ar draws Cymru a Lloegr, gallwn o hyd eich helpu a’ch cynghori. Os na allwn ateb eich cwestiwn ar unwaith, gallwn o hyd ofyn i farnwr, bargyfreithiwr neu un o’n clercod llys am arweiniad. Ac mae’r cyngor yn rhad ac am ddim, hyd yn oed os byddwch yna’n penderfynu peidio â defnyddio un o’n lleoliadau.

^Brig

Beth os oes gennym gwestiwn ar y diwrnod. I bwy y gallwn ofyn?

Dim problem. Fel arfer bydd un o staff yr Uned Ffilmio neu glerc llys o’r llys hwnnw wrth law i wneud hyn ac i ateb unrhyw gwestiynau. Eto, nid ydym yn codi am hyn.

^Brig

A allwn ffilmio yn siambrau’r barnwyr mewn llys?

Na allwch dweud y gwir. Gan fod y siambrau yn swyddfeydd preifat y barnwyr, ni allwch eu ffilmio. Fodd bynnag, mae gennym o hyd swyddfeydd yn y llysoedd y gallwn eu ‘dodrefnu’ fel siambrau barnwyr gyda rhesi o lyfrau lledr, stondinau wig ayb.

^Brig

A oes unrhyw beth na allwn ei ffilmio mewn llys?

Unrhyw beth a allai yn ein barn ni achosi difrod i strwythur ffitiadau’r llys, golygfeydd o bobl noeth neu unrhyw beth o natur erotig amlwg, anifeiliaid, tân gwyllt neu unrhyw beth a allai ddwyn amarch ar GLlEM neu ar y farnwriaeth. Ac ni allwch ychwaith ddangos unrhyw ddyfeisiau diogelwch neu systemau larwm (am resymau amlwg). Neu fel arall, mae ein polisi yn un eithaf llac.


^ Brig
Mae'r dudalen hon wedi ei diweddaru ddiwetha ar 17 October 2006 09:44. Chris Hinds.
Cysylltwch â ni . Telerau ac Amodau .