English | Botymau Mynediad | Map o'r Safle | Adborth
Gwybodaeth am
 
Chwiliad manwl

English Version

English Version of this Page

Gwybodaeth ychwanegol

Tudalen Gartref y Gwasanaeth Rheithgor Rheithwyr ag Anableddau neu Anghenion Arbennig Lwfansau i Reithwyr Staff y System Cyfiawnder Troseddol a'r gwasanaeth rheithgor Penderfynu ar achosion o ohirio ac esgusodi Treuliau Eich diwrnod cyntaf Adroddiad ar arolwg drwy'r post ar gyfer Rheithwyr Y fideo 'Eich rôl fel Rheithiwr' Y Siarter Rheithwyr Rheithiwr Ar-lein Gwybodaeth am dreial hir Tyngu llw Cefnogaeth ar ôl cwblhau gwasanaeth rheithgor Gwys rheithgor a thaflen Eich canllaw i Wasanaeth Rheithgor Cysylltwch â ni

Eich diwrnod cyntaf


Bydd eich gwys yn nodi faint o'r gloch y bydd angen ichi gyrraedd y llys ond bydd y mwyafrif o lysoedd yn gofyn ichi gyrraedd yn fuan ar eich diwrnod cyntaf e.e. 9am. Y rheswm am hyn yw er mwyn i'r broses gofrestru gael ei chwblhau, ac mae'n gyfle i chi wrando ar araith agoriadol a gwylio'r fideo Eich Rôl fel Rheithiwr (ar wefan DirectGov) Ar bob diwrnod arall bydd gofyn i chi fod yn y llys am 10am neu yn ôl cyfarwyddyd y barnwr neu'r tywyswr.

Pan fyddwch yn cyrraedd fe welwch arwyddion clir i'ch helpu chi i ddod o hyd i'ch ffordd o gwmpas. Byddwch yn mynd drwy'r archwiliadau diogelwch i ddechrau, lle bydd angen i chi ddangos eich gwys rheithgor. Gofynnir i chi aros mewn man penodol nes daw rheolwr y rheithgor neu'r tywyswr i'ch nôl.

Yna byddwch yn mynd i fan ymgynnull y rheithgor a gofynnir i chi lofnodi cofrestr a dangos y prawf adnabod priodol. Cofiwch ddod â phrawf adnabod gyda chi ar y diwrnod cyntaf neu gallai hyn achosi oedi diangen yn y llys.

Mathau Derbyniol o Brofion Adnabod

Ar gyfer Dinasyddion Prydeinig

Ar gyfer Dinasyddion Ardal Economaidd Ewropeaidd

Ar gyfer Dinasyddion eraill

Bydd rheolwr y rheithgor yn gwneud araith agoriadol fer a fydd yn sôn am weithdrefnau lleol, cynllun y llys, sut y caiff y treial ei gynnal, eich rôl fel rheithiwr a sut mae hawlio treuliau. Dangosir y fideo i chi. Ar ddiwedd y sesiwn hon, rhoddir y cyfle i chi ofyn unrhyw gwestiynau y gallai fod gennych.

Wrth i'r diwrnod fynd yn ei flaen, byddwch yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd am statws y treialon a restrir ac fe'ch cynghorir pryd y bydd angen i chi fynd i'r llys fel rhan o banel o 15 o reithwyr. O'r 15 cychwynnol, dewisir 12 rheithiwr ar hap i eistedd mewn treial.

Bydd y llysoedd yn gwneud popeth yn eu gallu i gadw’r amser aros cyn fyrred â phosibl. Fodd bynnag, ceir oedi o bryd i’w gilydd. Gall oedi ddigwydd mewn treialon oherwydd sawl ffactor gwahanol a bydd rheolwr y rheithgor yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am hynt y treial yn rheolaidd. Felly dewch â rhywbeth gyda chi i'w ddarllen neu i'w wneud ar y diwrnod rhag ofn y bydd yn rhaid i chi aros. Mae cyfleusterau Wi-Fi ar gael i'w defnyddio yn y rhan fwyaf o lysoedd. Cewch fynd â ffonau symudol, gliniaduron ac eitemau gwerthfawr eraill ar eich menter eich hun


^ Brig
Mae'r dudalen hon wedi ei diweddaru ddiwetha ar 30 November 2010 14:09. Uned Iaith Gymraeg Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi.
Cysylltwch â ni . Telerau ac Amodau .