English | Botymau Mynediad | Map o'r Safle | Adborth
Gwybodaeth am
 
Chwiliad manwl

English Version

English Version of this Page

Gwybodaeth ychwanegol

Tudalen Gartref y Gwasanaeth Rheithgor Rheithwyr ag Anableddau neu Anghenion Arbennig Lwfansau i Reithwyr Staff y System Cyfiawnder Troseddol a'r gwasanaeth rheithgor Penderfynu ar achosion o ohirio ac esgusodi Treuliau Eich diwrnod cyntaf Adroddiad ar arolwg drwy'r post ar gyfer Rheithwyr Y fideo 'Eich rôl fel Rheithiwr' Y Siarter Rheithwyr Rheithiwr Ar-lein Gwybodaeth am dreial hir Tyngu llw Cefnogaeth ar ôl cwblhau gwasanaeth rheithgor Gwys rheithgor a thaflen Eich canllaw i Wasanaeth Rheithgor Cysylltwch â ni

Treuliau


Yn yr adran hon: manylion hawliadau am dreuliau ar gyfer teithio, cynhaliaeth a cholled ariannol

Teithio

Mae'n rhaid cael prawf prynu ar gyfer pob hawliad am gostau teithio.

Ar Gludiant Cyhoeddus

Os ydych yn teithio ar gludiant cyhoeddus, cewch hawlio swm y teithiau y talwyd amdanynt mewn gwirionedd. Dim ond gyda chostau teithio safonol y bydd hyn yn berthnasol fel arfer. Ni thelir am deithio dosbarth cyntaf.

Mewn car

Os ydych yn teithio mewn car, cewch hawlio am eich milltiroedd ar y gyfradd filltiroedd safonol (gweler y daflen lwfansau am yr union gyfradd filltiroedd).

Mewn amgylchiadau pan ddefnyddir car ac nad oes cludiant cyhoeddus ymarferol ar gael, mae'n bosibl y gellir ad-dalu costau parcio car yn llawn neu'n rhannol, hyd at uchafswm yr hyn sy'n cyfateb i gostau parcio yn y maes parcio cyfleus rhataf.

Mewn tacsi

Os ydych yn teithio mewn tacsi neu fini cab mae'n rhaid i chi gael cymeradwyaeth ymlaen llaw gan reolwr y rheithgor cyn defnyddio'r math hwn o gludiant. Mae'n rhaid cael derbynneb gan y gyrrwr i gefnogi hawliad am dreuliau. Dim ond pan nad oes gwasanaeth cludiant cyhoeddus ar gael yn rhesymol y caniateir defnyddio tacsis, neu os oes gennych anawsterau symudedd.

Cynhaliaeth

Caiff y lwfans cynhaliaeth diwrnod sydd ar gael i chi ei gyfrifo yn unol â'r cyfnod ar unrhyw ddiwrnod y byddwch yn absennol o'ch preswylfa, eich busnes neu'ch swydd. Mae hyn hefyd yn cynnwys yr amser a dreulir yn teithio yn ôl ac ymlaen o'r llys.

Yn y rhan fwyaf o leoliadau, bydd gwasanaeth arlwyo ar y safle ar gael drwy ddefnyddio 'cerdyn clyfar.' Bydd y gwasanaeth arlwyo yn darparu cerdyn gyda chredyd am swm cynhaliaeth dyddiol. Mae hyn yn eich galluogi i brynu bwyd a diod heb orfod defnyddio arian parod. Ar ddiwedd eich gwasanaeth, bydd y gwasanaeth arlwyo yn gofyn am ad-daliad gan y llys drwy roi derbynneb o'r cerdyn sweip. Bydd y llys yn talu unrhyw gredyd sy'n daladwy i chi na wnaethoch ei ddefnyddio ar y cerdyn. Mae defnyddio'r 'cerdyn clyfar' yn ddewisol ac os byddwch yn dewis peidio â defnyddio'r system hon, bydd gennych yr hawl i gael y lwfans cynhaliaeth dyddiol priodol fel taliad ar ddiwedd y gwasanaeth.

Colled ariannol

Gellir hawlio lwfans am swm o golled neu gostau ychwanegol (ar wahân i gostau teithio neu gynhaliaeth) yr ydych wedi'u talu, yn amodol ar yr uchafswm a nodir yn y ddalen lwfansau (PDF). Caiff hyn ei gyfrifo bob dydd, yn unol â'r cyfnod y byddwch yn colli eich enillion neu'ch budd-dalidau dan y Deddfau Yswiriant Gwladol neu'r gost ychwanegol y gwnaethoch ei thalu.

Rheithwyr cyflogedig

Mae'n rhaid cael tystysgrif i gefnogi colled ariannol, ac mae'n rhaid ei llenwi, ei llofnodi'n llawn a chael eich cyflogwr i'w stampio'n swyddogol. Os nad oes stamp swyddogol ar gael, dylech ofyn am lythyr cefnogi ar bapur pennawd eich cyflogwr. Byddwch yn cael y dystysgrif colled ariannol (PDF) gyda'ch gwys rheithgor.

Cwestiynau cyffredin i gyflogwyr (PDF)

Rheithwyr hunangyflogedig

Os ydych yn hunangyflogedig, mae tystysgrif colli enillion ar gyfer rheithwyr hunangyflogedig ar gael gan y rheolwr rheithgor yn Llys y Goron.  Rhaid darparu tystiolaeth o golli enillion neu o dreuliau ychwanegol, e.e. copi o ffurflen dreth flaenorol; llythyr gan gyfrifydd yn nodi incwm wythnosol cyfartalog; llythyr dilysedig gan rywun a fyddai wedi cynnig gwaith, yn nodi’r tâl.  Sylwch, er y gellir derbyn llythyrau gan gyfrifyddion yn nodi’r incwm wythnosol cyfartalog, ni fydd y llys yn ad-dalu unrhyw dâl y mae’r cyfrifydd yn ei godi am ddarparu’r wybodaeth hon.

Heb dystysgrif gefnogol, neu dystiolaeth foddhaol arall, ni wneir taliad heblaw ar gyfer teithio a chynhaliaeth. 

Gwaith nos

Telir iawndal i chi yng nghyswllt gwaith nos a gollir yn ystod cyfnod o wasanaeth rheithgor ond mae'n rhaid cefnogi hyn gyda thystysgrif neu dystiolaeth foddhaol arall gan eich cyflogwr.

Gwariant arall

Mae'r lwfans colled ariannol hefyd yn talu am unrhyw wariant arall, na fyddech wedi gorfod ei dalu fel arall, ond ni chaiff dim costau a delir fod yn fwy na'r uchafswm a bennir.

Caniateir hawliadau ar gyfer y canlynol:

Mae'n rhaid cefnogi pob achos o hawlio gyda thystiolaeth foddhaol yn nodi'r gyfradd ddyddiol a delir, e.e. derbynneb wedi'i llofnodi ar bapur pennawd, neu mae'n rhaid cael copi o enw, cyfeiriad a rhif ffôn gwreiddiol y gofalwr yn glir ar y dderbynneb. Argymhellir y dylech ddarparu tystiolaeth ar gyfer hawliadau gwarchod plant, tystiolaeth gefnogol wreiddiol, megis tystysgrifau geni, cadarnhad o fudd-dal plant a phasportau plant. Sylwch na chaiff cyfanswm eich gwariant colled ariannol fod yn fwy nag uchafswm lefel y lwfans a bennir ar gifer colled ariannol.


^ Brig
Mae'r dudalen hon wedi ei diweddaru ddiwetha ar 20 October 2010 14:38. Uned Iaith Gymraeg Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi.
Cysylltwch â ni . Telerau ac Amodau .