English | Botymau Mynediad | Map o'r Safle | Adborth
Gwybodaeth am
 
Chwiliad manwl

English


Gwybodaeth ychwanegol

Tudalen Gartref y Gwasanaeth Rheithgor Rheithwyr ag Anableddau neu Anghenion Arbennig Lwfansau i Reithwyr Staff y System Cyfiawnder Troseddol a'r gwasanaeth rheithgor Penderfynu ar achosion o ohirio ac esgusodi Treuliau Eich diwrnod cyntaf Adroddiad ar arolwg drwy'r post ar gyfer Rheithwyr Y fideo 'Eich rôl fel Rheithiwr' Y Siarter Rheithwyr Rheithiwr Ar-lein Gwybodaeth am dreial hir Tyngu llw Cefnogaeth ar ôl cwblhau gwasanaeth rheithgor Gwys rheithgor a thaflen Eich canllaw i Wasanaeth Rheithgor Cysylltwch â ni

Gwys rheithgor a thaflen


Yr hysbysiad o wys rheithgor yw’r peth cyntaf y byddwch yn ei dderbyn o’r Swyddfa Ganolog ar gyfer Gwysio Rheithgor. Bydd yn dweud wrthoch eich bod wedi cael eich dewis ar hap i wasanaethu ar reithgor. Ffurflen binc yw hon sy’n dod gyda’r llyfryn Canllaw i Wys Rheithgor (PDF) a ddylai eich helpu i lenwi eich gwys.

Byddwch hefyd yn derbyn atodiad ieithyddol, sy’n sicrhau na fydd unrhyw reithiwr dan anfantais gan y rhoddir yr wybodaeth yn Gymraeg a Saesneg yn unig. Mae’r atodiad ieithyddol yn egluro pam eich bod wedi derbyn gwys a beth ddylech ei wneud nesaf. Mae’r atodiad ar gael mewn saith iaith, ac mae wedi’i fwriadu ar gyfer pobl sydd ddim yn gallu darllen Saesneg yn dda iawn ond eu bod yn gallu siarad Saesneg, ac felly’n gymwys i wasanaethu ar reithgor. 

Mae’n rhaid llenwi a dychwelyd y wys o fewn 7 niwrnod o’r diwrnod y byddwch yn ei derbyn. Dylech ei hanfon yn ôl i’r Swyddfa Ganolog ar gyfer Gwysio Rheithgor yn yr amlen barod y byddwch wedi’i derbyn gyda’r wys. Mae’n bwysig eich bod yn llenwi’r ffurflen mor gywir â phosib.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu anawsterau wrth lenwi eich ymateb i’r wys rheithgor, ac os na chewch yr ateb yn y llyfryn nac ar y wefan hon, yna bydd y Swyddfa Ganolog ar gyfer Gwysio Rheithgor yn falch o’ch helpu.

Ffoniwch: 0845 803 8003 neu 020 7 202 6800

e-bost: jurysummoning@hmcourts-service.gsi.gov.uk

Nodwch eich rhif rheithiwr a gewch ar frig y ffurflen wys rheithgor pan fyddwch yn cysylltu â’r Swyddfa Ganolog ar gyfer Gwysio Rheithgor.


^ Brig
Mae'r dudalen hon wedi ei diweddaru ddiwetha ar 30 November 2010 14:09. Uned Iaith Gymraeg Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi.
Cysylltwch â ni . Telerau ac Amodau .