English | Botymau Mynediad | Map o'r Safle | Adborth
Gwybodaeth am
 
Chwiliad manwl

Saesneg

Fersiwn Saesneg o'r Dudalen yma

Gwybodaeth ychwanegol

Cynllun Cyhoeddi - Rhan 1 Cynllun Cyhoeddi - Rhan 2 Deddf Rhyddid Gwybodaeth Mae canllaw ar gyfer defnyddwyr llysoedd a thribiwnlysoedd (PDF 91Kb)

Adnoddau pellach

Cofrestr o Asedau Gwybodaeth Rhyddid Gwybodaeth Yr Archifau Cenedlaethol

Deddf Rhyddid Gwybodaeth


Er mwyn cael gwybodaeth am Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 gan gynnwys:

dylech ymweld â’r wefan Rhyddid Gwybodaeth.

I gael gwybodaeth gan Wasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi, dylech ddarllen y wybodaeth ganlynol.

Sut i ofyn am wybodaeth gennym

Rydym eisoes yn darparu llawer o wybodaeth ar eich cyfer. Cyn i chi ystyried gwneud cais, rhowch gynnig ar y canlynol:

  1. Chwilio ar ein gwefan am y wybodaeth (gan ddefnyddio'r blwch chwilio'r safle).
  2. Edrych yn ein Cynllun Cyhoeddi neu ein Cofrestr o Asedau Gwybodaeth.

Os ydych yn dal i gael trafferth dod o hyd i'r hyn yr ydych yn chwilio amdano, neu os oes angen y wybodaeth sydd ar ein gwefan mewn ffurf wahanol arnoch (copi caled, er enghraifft) gallwch ofyn amdani dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth drwy anfon neges e-bost atom neu drwy ysgrifennu atom yn:

Uned Gwasanaeth Cwsmeiriaid
Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi
6th Floor
Clive House
70 Petty France
Llundain
SW1H 9HD

Byddwch mor benodol â phosibl ynghylch y wybodaeth yr ydych yn ei cheisio er mwyn ein helpu ni i ddod o hyd i'r wybodaeth honno i chi. Mae’n rhaid i ni ymateb yn brydlon ac yn sicr o fewn 20 diwrnod gwaith.

Efallai na fydd pob darn o wybodaeth ar gael i chi oherwydd y bydd yn dod o dan un o'r eithriadau i'r Ddeddf. Pan fydd hyn yn digwydd, byddwn yn dweud wrthych pa eithriad sy’n berthnasol ac, yn y rhan fwyaf o achosion, pam nad oes modd rhyddhau'r wybodaeth. Does dim hawl mynediad dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth i wybodaeth  mewn cofnodion llys.

Mae canllaw ar gyfer defnyddwyr llysoedd a thribiwnlysoedd  (mae hwn yn cysylltu i dudalen Saesneg) (PDF 91Kb) wedi cael ei lunio i esbonio sut mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (RhG) yn berthnasol i’r awdurdodau cyhoeddus hynny sy’n cynnal llysoedd a thribiwnlysoedd.

Mae ceisiadau am ddata personol – gwybodaeth am unigolyn byw - yn dod o dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Os ydych am ofyn a yw Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi yn dal gwybodaeth bersonol amdanoch chi, dylech ysgrifennu i’r cyfeiriad isod.

Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o bwy ydych chi, a ddylai gynnwys llungopi o dudalennau adnabod eich pasport cyfredol neu drwydded yrru cerdyn-llun gyfredol; a bil gwreiddiol un o'r prif wasanaethau (e.e. trydan), neu ddatganiad banc neu gerdyn credyd, sy'n cynnwys eich enw a'ch cyfeiriad cyfredol. Byddai hwn yn cael ei ddychwelyd atoch petai angen.

Byddai'n ddefnyddiol hefyd petaech yn gallu nodi pa ran o Wasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi (h.y. pa Adran(nau) neu Gyfarwyddiaeth(au) neu swyddfa(eydd)) sydd o bosibl yn dal data personol amdanoch er mwyn cyfyngu ar y chwilio. Efallai y byddwn yn codi ffi am y gwasanaeth hwn.

Access Rights Unit
Gweinyddiaeth Cyfiawnder
1st Floor
Clive House
70 Petty France
Llundain
SW1H 9HD

Mae’n bosibl na fydd Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi yn gadael i chi weld eich gwybodaeth lle mae ganddo hawl i wneud hynny dan y Ddeddf Diogelu Data.


^ Brig
Mae'r dudalen hon wedi ei diweddaru ddiwetha ar 08 May 2007 14:52. Chris Hinds.
Cysylltwch â ni . Telerau ac Amodau .