English | Botymau Mynediad | Map o'r Safle | Adborth
Gwybodaeth am
 
Chwiliad manwl

Saesneg

Fersiwn Saesneg o'r Dudalen yma

Gwybodaeth ychwanegol

Adneuo dogfennau i’w cadw’n ddiogel Ail-selio Amdanom Ni Apwyntiadau Cafeatau Canllawiau Ceisiadau am brofiant Chwiliadau ac Ymchwil Cofrestrfeydd Profiant Chwiliadau Sefydlog Cysylltu â Ni Deddf Partneriaeth Sifil 2004 Ffioedd Profiant Ffurflenni a taflenni Grantiau Cynrychiolaeth Gweithdrefnau profiant yn yr Alban a Gogledd Iwerddon Llinell Gymorth Profiant a'r Dreth Etifeddu Pam gwneud ewyllys? Rheolau Profiant Tynnu Ewyllysiau o fannau cadw diogel

Adnoddau pellach

Age Concern Canolfan Cyngor ar Bopeth Cofrestrydd Genedigaethau, Priodasau a Marwolaethau Cyllid a Thollau EM Cymdeithas y Gyfraith Gofal Galaru Cruse Help the Aged Llysoedd Gogledd Iwerddon Llysoedd Ynys Manaw Llysoedd yr Alban Swyddfa Gwarchodaeth y Cyhoedd

Amdanom Ni


Ein Targedau | Ein Llwyth Gwaith | Gwasanaethau Eraill | Gwasanaeth Cwsmeriaid | Rhagor o Gymorth

Ein Targedau

Targedau ar gyfer rhoi grantiau cynrychiolaeth

95% o geisiadau gan dwrneiod, notarïaid neu fargyfreithwyr i'w prosesu o fewn 7 niwrnod gwaith i dderbyn yr holl wybodaeth ofynnol

85% o geisiadau personol i'w prosesu o fewn mis i dderbyn yr holl wybodaeth ofynnol

^Brig

Ein Llwyth Gwaith

Mae'r Gwasanaeth Profiant yn dal i weld cynnydd cyson flwyddyn ar ôl blwyddyn yn nifer y ceisiadau am grantiau cynrychiolaeth, sy'n cynnwys nifer cynyddol o geisiadau ar gyfer grantiau sy'n gysylltiedig â chynlluniau iawndal yr Adran Masnach a Diwydiant ar gyfer Clefyd y Bysedd Gwyn a Chlefyd Resbiradol (Corfforaeth Glo Prydain). Credir y bydd y gwaith ychwanegol hwn yn para tan 2009.

Perfformiad

Yn 2009, cyflwynwyd 255,806 grant cynrychiolaeth (273 586 yn 2008). 

O’r rhain, roedd 89 510 (35%) yn geisiadau personol a 166 296 (65%) yn geisiadau gan dwrneiod, notarïaid neu fargyfreithwyr. 

^Brig

Gwasanaethau Eraill

Chwiliadau

Mae'r Gwasanaeth Profiant yn cynnal mynegai o'r holl grantiau cynrychiolaeth sydd wedi'u rhoi er 1858 (sef y Calendr Profiant), ac mae'n darparu copïau o'r dogfennau hyn am ffi (£5 ar hyn o bryd) ar gais.

Mae'n bosibl cychwyn chwiliad sefydlog. Mae chwiliad sefydlog yn ddilys am chwe mis, ac os cyhoeddir grant o fewn y cyfnod hwnnw yn erbyn yr enw a gofrestrwyd gennych, byddwch yn derbyn copi o’r grant a chopi o’r ewyllys yn awtomatig. Y ffi ar hyn o bryd yw £5.

Cael cofnodion profiant

Adneuo ewyllysiau

Mae'n bosibl cyflwyno'ch ewyllys i'r Brif Gofrestrfa yn Llundain i'w chadw'n ddiogel yn ystod eich oes. Bydd hyn yn sicrhau bod eich ewyllys yn cael ei chadw'n ddiogel ac na fydd modd ei hanwybyddu pan ddaw'r amser i wneud cais am grant. Codir ffi o £15 am y gwasanaeth hwn.

Manylion am adneuo ewyllysiau

Manylion am dynnu ewyllysiau o fannau cadw diogel

^Brig

Gwasanaeth Cwsmeriaid

Datblygiadau cyfredol

Mae'r Gwasanaeth Profiant yn parhau i weithio gyda sefydliadau eraill i geisio gwella gwasanaethau i'r cwsmer:

Rydym hefyd wedi sefydlu cysylltiadau gyda'n cymunedau lleol drwy weithio gydag ysgolion lleol, a'r mudiadau canlynol:

Canolfannau Cyngor ar Bopeth,
Age Concern,
CRUSE
yn ogystal â threfnwyr angladdau lleol.

Rydym yn gweithio gyda llysoedd lleol i godi ymwybyddiaeth o'r Gwasanaeth Profiant mewn diwrnodau agored yn y llysoedd ac rydym wedi sefydlu grwpiau defnyddwyr ymhob Cofrestrfa. Rydym wrthi'n diwygio'r Rheolau Profiant Di-gynnen ac yn ystyried gweithdrefnau er mwyn symleiddio'r broses ar gyfer cwsmeriaid.

^Brig

Rhagor o Gymorth

Sut i gael mwy o wybodaeth am y Gwasanaeth Profiant, a ffurflenni:


^ Brig
Mae'r dudalen hon wedi ei diweddaru ddiwetha ar 30 November 2010 13:43. Uned Iaith Gymraeg Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi.
Cysylltwch â ni . Telerau ac Amodau .