English | Botymau Mynediad | Map o'r Safle | Adborth
Gwybodaeth am
 
Chwiliad manwl

Saesneg

English Version of this Page

Gwybodaeth ychwanegol

Tudalen Gartref y Gwasanaeth Rheithgor Rheithwyr ag Anableddau neu Anghenion Arbennig Lwfansau i Reithwyr Staff y System Cyfiawnder Troseddol a'r gwasanaeth rheithgor Penderfynu ar achosion o ohirio ac esgusodi Treuliau Eich diwrnod cyntaf Adroddiad ar arolwg drwy'r post ar gyfer Rheithwyr Y fideo 'Eich rôl fel Rheithiwr' Y Siarter Rheithwyr Rheithiwr Ar-lein Gwybodaeth am dreial hir Tyngu llw Cefnogaeth ar ôl cwblhau gwasanaeth rheithgor Gwys rheithgor a thaflen Eich canllaw i Wasanaeth Rheithgor Cysylltwch â ni

Adnoddau pellach

Rheithiwr Ar-Lein

Gwasanaeth rheithgor


Efallai eich bod yn un o’r llawer o bobl sy’n cael eu dewis i wneud gwasanaeth rheithgor. Mae rheithgor yn cynnwys 12 aelod o'r cyhoedd a ddewisir ar hap. Fel arfer, bydd rheithwyr yn gwrando’r achosion troseddol mwy difrifol megis llofruddiaeth, trais rhywiol, ymosod, byrgleriaeth neu dwyll. Cynhelir y treialon hyn yn Llys y Goron.

Mae cael gwys rheithgor yn golygu ei bod yn ofynnol dan y gyfraith i chi fynd i'r llys. Peidiwch â phoeni am hyn, mae'r rhan fwyaf o bobl yn goresgyn eu pryder cychwynnol ac yn credu bod gwasanaeth rheithgor yn ddiddorol ac yn rhoi boddhad.

Mae gwasanaethu ar reithgor yn un o'r dyletswyddau dinesig pwysicaf y gofynnir i unrhyw un ei wneud. Fel rheithiwr, fe gewch gyfle i chwarae rhan allweddol yn y system gyfreithiol. Does dim angen i chi feddu ar ddim gwybodaeth am y system gyfreithiol. Gofynnir i bob rheithiwr unigol ystyried y dystiolaeth a gyflwynir ac yna penderfynu a yw’r diffynnydd yn euog ynteu’n ddieuog.

Am ba mor hir y mae'n debygol y byddwch yn gwasanaethu

Fel rheithiwr, fel arfer, gofynnir i chi wasanaethu am gyfnod o ddeg diwrnod gwaith, ac yn ystod y cyfnod hwnnw, fe allech eistedd ar fwy nag un achos. Os bydd treial yn cymryd mwy o amser, bydd disgwyl i'r rheithgor eistedd ar gyfer yr holl dreial, fodd bynnag, cewch wybod hyd y treial ar y dechrau. Os bydd unrhyw amgylchiadau eithriadol a fydd yn eich atal rhag gwasanaethu am gyfnod hwy, bydd angen i chi roi gwybod i'r llys cyn eistedd ar banel y rheithgor.

Rheithgor Sifil, Rheithgor yr Uchel Lys a Rheithgor y Crwner

Weithiau bydd angen rheithwyr mewn treialon sifil ar gyfer achosion megis enllib. Ni fydd hyn yn digwydd yn aml. Pan ddigwydd hyn, cynhelir y treial fel arfer yn yr Uchel Lys neu mewn llys sirol. Weithiau bydd angen rheithwyr mewn llysoedd y Crwner hefyd.

Bydd gan reithiwr mewn achos sifil neu achos crwner swyddogaeth debyg i reithiwr mewn achos troseddol ond ceir ambell i wahaniaeth pwysig. Esbonnir y rhain i chi os byddwch chi’n rheithiwr mewn treialon penodol.

Rhagor o gefnogaeth

I’r rhan fwyaf o bobl, mae gwasanaethu ar reithgor yn ddiddorol ac yn rhywbeth na fyddan nhw ond yn ei wneud unwaith neu ddwy yn eu hoes. Fodd bynnag, fe all y teithio ychwanegol neu’r cyfrifoldeb fod yn straen. Cofiwch na fyddwch ar eich pen eich hun fel rheithiwr, ac, os cewch unrhyw anhawster, gallwch siarad â staff y llys.

Gallwch holi'r Llys y Goron y gofynnwyd i chi wasanaethu ynddo am fwy o wybodaeth am eich gwasanaeth rheithgor. Bydd y staff yno’n gallu rhoi gwybodaeth i chi am gyfleusterau’r llys a hefyd am hawlio costau teithio a chostau eraill.

Dod o hyd i Lys y Goron

Ar eich diwrnod cyntaf o wasanaeth rheithgor bydd aelod o staff GLlEM ar gael i ateb unrhyw ymholiadau a fydd gennych o bosibl a byddant hefyd yn dangos fideo i chi am y gwasanaeth rheithgor. Gellir gwylio'r fideo hwn ar-lein hefyd.

Gwylio fideo'r gwasanaeth rheithgor (ar wefan DirectGov)


^ Brig
Mae'r dudalen hon wedi ei diweddaru ddiwetha ar 06 January 2010 10:22. Uned Iaith Gymraeg Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi.
. Telerau ac Amodau .