English | Botymau Mynediad | Map o'r Safle | Adborth
Gwybodaeth am
 
Chwiliad manwl

Gwybodaeth ychwanegol

Fersiwn Saesneg o'r Dudalen yma

Gwybodaeth am


Mae’r adran hon yn cynnig gwybodaeth a chanllawiau ar wahanol faterion.

A | B | CD | E | F | G | H | I | L | M | | | R | S | TX | Y |

A


Adennil dyled yn dilyn dyfarniad (gorfodaeth)

Adroddiadau Blynyddol

Amddiffyn hawliad

Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus
(mae hwn yn cysylltu i dudalen Saesneg)

Amrywiol

Arolygu Gweinyddiaeth y Llysoedd

Arweiniad

Atafaelu enillion

Cyfarwyddwyr Ardal

Deddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd

Hawliad arian ar lein

System Ganolog - Taliadau Atafaelu Enillion (CAPS)

Yr Aml-drac

B


Barnwyr

Beilïaid

Bod yn Dyst

Busnesau Bach

Byrddau Llysoedd

Hawliadau Bach

Llysoedd Barn Brenhinol

Y trac hawliadau bach

C


Canolfan Cynhyrchu Hawliadau (CCH)

Chwilio'r gronfa ddata

Chwiliwch am lys

Clerc y Swyddfa Rhestrau
(mae hwn yn cysylltu i dudalen Saesneg)

Cwynion

Cyfarwyddiadau Ymarfer

Cyfarwyddwyr Ardal

Cyfarwyddwyr Rhanbarthol

Cyfrethiol/Proffesiynnol

Cyfryngu

Cyhoeddiadau

Cynlluniau Busnes

Cysylltu â Ni

Dehonglwyr a Chyfieithwyr ar y Pryd

Llinell Gymorth Genedlaethol Cyfryngu

Termau Cyfreithiol
(mae hwn yn cysylltu i dudalen Saesneg)

Y drefn ar gyfer bwcio Cyswllt Fideo â Charchar a Rhifau cyswllt
(mae hwn yn cysylltu i dudalen Saesneg)

Y Trac Cyflym


D


Datganiadau i'r Wasg

Deddf Hawliau Dynol

Digwyddiadau

Dirwyon a Chosbau Penodedig

Dod yn Ynad

Dyddiadau'r Tymhorau - Y Flwyddyn Gyfreithiol

Dyfarniadau

Dyfarniadau'r llys sirol

Dyled Dyfarniad

Rheolau'r Drefn Droseddol

E


Arweiniad i E-bostio'r Llysoedd Sifil a'r Llysoedd Teulu

Ein Hanes

eLis

Ewyllysiau

F


Adran Mainc y Frenhines

Cynadledda Fideo

Cynadledda dros y ffôn

Ffioedd Llys

Fframwaith GLlEM ( 0.00Kb)

Ffurflenni a Thaflenni

Uned Ffilmio

G


Geirfa
(mae hwn yn cysylltu i dudalen Saesneg)

Gorchymyn Ariannol

Gorchymyn Arwystlo

Gorchymyn i gael gwybodaeth

Gorchmynion Cyfreitha Grwp
(mae hwn yn cysylltu i dudalen Saesneg)

Gorfodi dyfarniad

Gwaharddeb

Gwarant i weithredu

Gwasanaethau ar-lein

Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS)

Gwefannau cysylltiol

Gweithred Newid Enw

Gwrandawiadau Llys

Gwybodaeth am y Llysoedd a Cyfeiriadau

Gwybodaeth i Ymchwilwyr

Llys y Goron

Swyddfa Costau’r Goruchel Lys

Y Llys Gweinyddol

H


Gwneud hawliad


I


Materion yr Iaith Gymraeg

Llys Ieuenctid

L


Adran Droseddol Y Llys Apêl

Adran Sifil y Llys Apêl

Llareiddiad Ategol

Lwfansau dan Ran V Rheoliadau Costau mewn Achosion Troseddol (Cyffredinol) 1986

Siarter y Llysoedd

Termau Lladin

(mae hwn yn cysylltu i dudalen Saesneg)Y Llys Apêl

M


Y Llys Masnachol

Y Morlys

Y Llys Masnach Llundain

Adran Mainc y Frenhines

Mabwysiadu

Mynychu Llys Sirol

N


Gweithred Newid Enw

Newyddion

Nod Siarter

Swmp Ganolfan Northampton
(mae hwn yn cysylltu i dudalen Saesneg)

P


Plant

Polisi a Strategaeth

Profion Tadolaeth (wedi’u cyfarwyddo gan y llys)

Prosiect Possession Claim Online (PCOL)

Uned Cymorth Personol

Y Gwasanaeth Profiant

Y Llys Patentau

Y Llys Sirol Patentau
(mae hwn yn cysylltu i dudalen Saesneg)

R


Cyfarwyddwyr Rhanbarthol

Gwasanaeth rheithgor

Rhestr Achos
(mae hwn yn cysylltu i dudalen Saesneg)

Rhestr Prisiau
(mae hwn yn cysylltu i dudalen Saesneg)

Rhybuddiadau

Rhyddid Gwybodaeth Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi

S


Diddymu Partneriaeth Sifil

Rheolau Trefn Sifil

Strwythur GLlEM

Sut i Apelio

Swyddfa Cronfeydd y Llys

Swyddfa'r Barnwr Adfocad Cyffredinol
(mae hwn yn cysylltu i dudalen Saesneg)

Swyddogion Gorfodi

Y Llys Sirol

Yr Adran Siawnsri

T


Adolygiad o'r Cynllun Ffioedd Teulu Graddedig

Gorchymyn Dyled Trydydd Parti

Deddf Cyfraith Teulu

Materion Tai

Rheolau Trefniadaeth Teulu

Telerau ac Amodau

Telerau Sylfaenol

Tîm Trethu Cenedlaethol

Trais Teuluol

Tribwnlysoedd

Ty'r Arglwyddi

Tyst (bod yn)

Y Llys Technoleg ac Adeiladwaith

Yr Adran Deulu

X


XHIBIT

Y


Ymgyfreithwyr blinderus

Ynad (Dod yn un)

Ynadon

Ynadon a Llysoedd Ynadon

Ynglyn ag GLlEM

Ysgariad

Ystadau GLlEM - Rhaglen Adeiladu Llysoedd
(mae hwn yn cysylltu i dudalen Saesneg)


^ Brig
Mae'r dudalen hon wedi ei diweddaru ddiwetha ar 20 May 2008 11:38. Uned Iaith Gymraeg Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi.
Cysylltwch â ni . Telerau ac Amodau .