Amdanon ni | Ffurflenni | Gyrfaoedd | Cysylltu â ni | Desg y Wasg | Ymwadiad | English
 
Wedi'i gweithredu ar 1af Hydref 2009

Amdanon Ni


Newidiadau Arfaethedig i Ddogfennau Cwmni ar Microfiche

Mae’r galw am gopïau o gofnodion microfiche wedi gostwng yn ddramatig mewn blynyddoedd diweddar. Rhoesom ni’r gorau i ddiweddaru’r cofnodion microfiche yn 2002 ac yn sgil cyflwyno’r Gwasanaeth Sganio yn ôl y Galw, mae’r galw amdanynt wedi parhau i ostwng. Mae ein hoffer copïo fiche yn dirywio ac mae hi’n amhosibl cael gafael ar ddarnau newydd i’w trwsio, felly rydyn ni wedi bod yn chwilio am ddull arall o ddarparu’r wybodaeth i’n cwsmeriaid.

Am hyn, rydyn ni’n bwriadu rhoi’r gorau i gynhyrchu’r cofnodion microfiche ac o ddydd Llun, 6 Rhagfyr ymlaen, byddwn yn darparu cynnwys y cofnodion microfiche ar DVD Rom.

Sut mae mynd ati i archebu’r fersiynau DVD Rom o’r wybodaeth archif?

Caiff y cyfleusterau archebu sydd ar gael ar gyfer fiche eu trosi er mwyn archebu’r wybodaeth ar ffurf DVD Rom. Caiff hyn ei wneud trwy Wasanaeth Companies House Direct, y Ganolfan Gyswllt a’r Canolfannau Gwybodaeth.

Beth fydd cost y gwasanaeth newydd?

£20.00 fydd cost y DVD Rom. Fel yn achos holl nwyddau a gwasanaethau Tŷ’r Cwmnïau, cyfrifir y ffi ar sail egwyddorion adfer cost. Er gwybodaeth, petai’r cynnyrch microfiche wedi parhau, byddai wedi cynyddu’n sylweddol ar sail y drefn gostio yma.

Beth am ddanfon y wybodaeth?

Trwy’r post: Caiff archebion sy’n dod i law cyn 11:00am dydd Llun i ddydd Gwener eu dosbarthu’r diwrnod gwaith nesaf. Caiff archebion sy’n dod i law ar ôl 11:00am, neu unrhyw amser ar ddydd Sadwrn, dydd Sul neu Ŵyl Banc eu dosbarthu cyn pen 2 ddiwrnod gwaith

Dylid nodi na ellir gwarantu amserau dosbarthu oherwydd ffactorau allanol.

Casglu : Mae Canolfannau Gwybodaeth Tŷ’r Cwmnïau (Caerdydd, Caeredin, Llundain a Belffast) ar agor rhwng 9.00am a 5.00pm dydd Llun i ddydd Gwener (heblaw am wyliau banc). Cewch ddod i gasglu archebion sy’n dod i law cyn 11:00am dydd Llun i ddydd Gwener cyn pen 2 ddiwrnod gwaith.

Pa wybodaeth fydd ar y DVD o ddogfennau archif?

Bydd y DVD yn cynnwys delweddau PDF o ddogfennau cwmni a ffeiliwyd cyn 31 Rhagfyr 2002 (oedd ar gael ar microfiche gynt).

Bydd y DVD yn rhestru’r delweddau o ddogfennau yn y drefn isod, ac wedyn yn gronolegol, ym mhob un o’r categorïau canlynol:

  • Dogfennau cyffredinol (sy’n cynnwys pethau fel dogfennau corffori a chyfalaf).
  • Cyfrifon a Ffurflenni Blynyddol (sy’n cynnwys cyfrifon blynyddol a ffurflenni a ffeiliwyd gan y cwmni); ac ers 1 Ionawr 1991, unrhyw ddogfennau sy’n diweddaru’r wybodaeth yn y ffurflen flynyddol (ffurflen 287 newid cyfeiriad swyddfa gofrestredig a ffurflen 288 newid cyfeiriad cyfarwyddwr).
  • Dogfennau morgais (os yw’n berthnasol), sy’n cynnwys delweddau o unrhyw arwystlon neu morgeisi y mae’r cwmni wedi eu creu neu eu bodloni, ynghyd â chopi o’r arwystlon hyn ar y gofrestr.

Pa feddalwedd/caledwedd fydd ei hangen arnaf i weld y wybodaeth ar y DVD o ddogfennau archif?

Bydd angen darllenydd DVD ar eich cyfrifiadur a bydd arnoch angen meddalwedd sy’n eich galluogi chi i weld y delweddau o’r dogfennau ar ffurf PDF

Ble mae cael rhagor o wybodaeth?

Byddwn ni’n diweddaru’r dudalen hon er mwyn ateb unrhyw gwestiynau cyffredin sy’n codi.

Tachwedd 2010

 

mynd

proceed arrow
 

mynd

proceed arrow
 

Yn ôlBrigArgraffu'r tudalenTudalen e-bostMap o'r wefan
Telephone icon    Canolfan Cysylltu: +44 (0)303 1234 500 (pris galwad genedlaethol) Minicom - 02920381245  ar gael 08:30 hyd 18:00 (amser y DU) *Lun-Gwen     Ebost: enquiries@companies-house.gov.uk
Ymwadiad  |  Datganiad Preifatrwydd  |  Datganiad Defnydd Derbyniol  |  Hygyrchedd  |  Defnyddio cwcis  |  Hawliau Gwybodaeth  |  © Hawlfraint y Goron 2010
This site conforms to W3C level 'A', priority 1.    This site is W3C compliant.    This site uses valid CSS.    This site uses valid RSS feeds. . IFTS Accredited  http://www.ebr.org/  http://www.berr.gov.uk/  http://www.businesslink.gov.uk/  http://www.direct.gov.uk  Community Interest Companies