Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Treth os byddwch yn hawlio Pensiwn y Wladwriaeth yn nes ymlaen

Os byddwch yn gohirio hawlio Pensiwn y Wladwriaeth, gallwch naill ai ennill Pensiwn ychwanegol gan y Wladwriaeth neu gael un taliad unswm trethadwy. Os ydych chi eisoes yn talu treth, byddwch yn talu treth ar y taliadau hyn ar yr un gyfradd ag y byddwch yn ei thalu ar incwm arall, ac ni fyddant yn effeithio ar unrhyw lwfans ar sail oed uwch yr ydych o bosib yn ei gael.

Gohirio Pensiwn y Wladwriaeth - sut mae'n gweithio

Ystyr gohirio Pensiwn y Wladwriaeth yw eich bod yn dewis peidio â hawlio Pensiwn y Wladwriaeth wrth gyrraedd oed Pensiwn tan rywbryd yn y dyfodol. Hefyd, fe gewch ddewis peidio â'i hawlio ar ôl ei hawlio am gyfnod.

Y gyfraith sy'n pennu faint oed y mae'n rhaid i chi fod i gael Pensiwn y Wladwriaeth - mae'n 65 i ddynion a 60 i fenywod a aned ar 5 Ebrill 1950 neu cyn hynny. Rhwng 2010 a 2020, bydd oed Pensiwn y Wladwriaeth i fenywod a aned ar ôl 5 Ebrill 1950 yn codi o 60 i 65. Nid oes ots tan pryd y byddwch yn dewis gohirio hawlio Pensiwn y Wladwriaeth - ni waeth pryd y byddwch yn ymddeol.

Dilynwch y ddolen isod i ddysgu mwy am ohirio hawlio Pensiwn y Wladwriaeth ac am y newidiadau i oed Pensiwn y Wladwriaeth.

Dewisiadau a threth wrth ohirio Pensiwn y Wladwriaeth

Er 6 Ebrill 2005, os byddwch chi'n gohirio hawlio Pensiwn y Wladwriaeth (os ydych chi'n gweithio ai peidio) cewch ddewis un o'r opsiynau isod wrth hawlio. Y naill ffordd neu'r llall.

Pensiwn Ychwanegol y Wladwriaeth

Os byddwch chi'n gohirio hawlio Pensiwn y Wladwriaeth am bum wythnos o leiaf, fe allwch ennill cynnydd o un y cant ar Bensiwn y Wladwriaeth am bob pum wythnos y byddwch chi'n gohirio hawlio. Mae hyn yn cyfateb i oddeutu 10.4 y cant yn ychwanegol am bob blwyddyn y byddwch yn gohirio hawlio Pensiwn y Wladwriaeth. Telir y Pensiwn y Wladwriaeth ychwanegol i chi pan fyddwch yn dechrau hawlio.

Mae'r Pensiwn y Wladwriaeth ychwanegol yn cael ei ystyried yn incwm trethadwy yn yr un ffordd â'r Pensiwn y Wladwriaeth arferol, ond os yw'ch incwm yn isel ni fydd angen talu treth ac fe allech gael budd-daliadau eraill. Os ydych chi eisoes yn talu treth, ni fydd yr incwm ychwanegol a gewch yn effeithio ar eich cyfradd dreth gyfredol nac ar unrhyw lwfans ar sail oed y mae gennych hawl iddo'n barod.

Taliad unswm trethadwy

Os byddwch chi'n gohirio hawlio Pensiwn y Wladwriaeth am o leiaf 12 mis yn olynol, cewch ddewis cael taliad unswm a delir unwaith yn unig a chael Pensiwn y Wladwriaeth ar y gyfradd arferol. Seilir y taliad unswm, pan fyddwch yn ei hawlio, ar faint o Bensiwn y Wladwriaeth y byddech wedi'i gael yn arferol bob wythnos, yn ogystal â'r llog wythnosol.

Ni fydd eich taliad unswm yn effeithio ar y gyfradd yr ydych eisoes yn talu Treth Incwm arni - bydd yn cael ei drethu ar yr un gyfradd.

Yn yr un modd, os oes gennych hawl i lwfans ar sail oed uwch (gweler y canllaw isod i gael gwybodaeth am lwfansau ar sail oed), ac y byddai taliad unswm, fel arall, yn mynd â'ch incwm dros y trothwy pan fydd y lwfans ar sail oed yn dechrau gostwng, byddwch yn cadw'r lwfans uwch.

Effaith gohirio hawlio pensiwn ar 'incwm trethadwy' wrth hawlio budd-daliadau sy'n gysylltiedig ag incwm

I gael gwybod pa effaith a gaiff gohirio hawlio Pensiwn y Wladwriaeth (os byddwch yn ei gymryd fel incwm neu fel taliad unswm) ar fudd-daliadau eraill yr ydych yn eu hawlio o bosib - gan gynnwys Credyd Pensiwn, Budd-daliadau Tai, Budd-dal y Dreth Cyngor neu Gredydau Treth – gellir llwytho canllawiau’r Gwasanaeth Pensiwn isod oddi ar y we.

Dweud wrth y Gwasanaeth Pensiwn eich bod am ohirio hawlio Pensiwn y Wladwriaeth

Os nad ydych eisoes wedi hawlio Pensiwn y Wladwriaeth ond eich bod yn gwybod bod arnoch eisiau ei ohirio, does dim rhaid i chi gysylltu â'r Gwasanaeth Pensiwn nes eich bod yn dymuno dechrau ei hawlio.

Os ydych eisoes yn cael Pensiwn y Wladwriaeth, ond yr hoffech roi'r gorau i'w hawlio er mwyn ennill Pensiwn y Wladwriaeth ychwanegol neu i gael taliad unswm, cysylltwch â'ch canolfan bensiwn. Bydd y rhif ffôn ar unrhyw lythyrau yr ydych wedi'u cael gan y Gwasanaeth Pensiwn - neu gallwch chwilio ar-lein drwy ddefnyddio’r ddolen isod.

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Terfyn o 500 nod

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

  • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
  • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
  • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
  • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Allweddumynediad llywodraeth y DU