Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Perthynas yn chwalu: cyfryngu teuluol     

Dull o ddatrys anghydfodau wedi i’ch perthynas chwalu yw cyfryngu teuluol, heb y twrneiod neu’r llysoedd.  Yma cewch wybod mwy am sut mae cyfryngu’n gweithio, sut y gall eich helpu chi a sut i ddod o hyd i wasanaethau cyfryngu.

Pam ddylid defnyddio cyfryngu?

Mae cyfryngu’n ffordd well o ddatrys anghydfodau o fewn teulu yn hytrach na mynd i’r llys. Gall achosion llys fod yn hir, yn ddrud ac yn anodd iawn. Gall cyfryngu hefyd wella’r cyfathrebu rhwng aelodau’r teulu a lleihau gwrthdaro.

Sut mae cyfryngu yn gweithio?

Gallwch ddod o hyd i wasanaethau cyfryngu yn eich ardal drwy ffonio'r Llinell Gyfryngu i Deuluoedd ar 0845 60 26 627.

Mewn proses gyfryngu, mae aelodau’r teulu yn egluro’u pryderon a’u hanghenion i’r naill a’r llall ym mhresenoldeb cyfryngwr. Mae’r cyfryngwr yn eu helpu i ddod i gytundeb heb gymryd ochr neb.

Mae’r holl wybodaeth a ddatgelir yn ystod y broses gyfryngu yn breifat, oni bai fod lles plentyn dan fygythiad. Yn yr achosion hyn, gellir anfon yr wybodaeth ymlaen at yr awdurdodau er mwyn amddiffyn y plentyn.

Pwy yw'r cyfryngwyr teuluol?

Mae cyfryngwyr teuluol yn dod o ystod eang o gefndiroedd gan gynnwys y gyfraith, gofal iechyd a phroffesiynau eraill sy’n gweithio gyda theuluoedd a phlant. Fe’u hyfforddwyd i weithio gyda phobl y mae eu perthynas wedi chwalu.

A yw cytundebau’n rhwymo dan y gyfraith?

Nid yw unrhyw gytundeb a wneir drwy gyfryngu teuluol yn rhwym dan y gyfraith. Os ydych chi’n dymuno gwneud cytundeb yn rhwym dan y gyfraith, dylech wneud cais i’r llys drwy eich twrnai. Yna bydd y llys yn ystyried a ddylid gwneud gorchymyn llys.

Faint fydd cyfryngu’n ei gostio?

Codir tâl fesul sesiwn ac mae’n amrywio yn ôl gwasanaethau cyfryngu unigol. Os ydych chi’n gymwys, fe allech gael Cymorth Cyfreithiol i dalu am eich gwasanaeth cyfryngu. Gallwch ddarganfod a ydych chi’n gymwys trwy ffonio’r Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol ar 0845 345 4345, neu fynd i wefan Cyngor Cyfreithiol Cymunedol.

Dod o hyd i gyfryngwyr teuluol yn eich ardal chi

Gallwch gael manylion cyfryngwyr teuluol sy’n lleol i chi drwy ffonio’r Llinell Gyfryngu i Deuluoedd. Gallwch hefyd gael cyngor cyffredinol am gyfryngu, gan gynnwys cyngor ynghylch a yw eich achos chi’n addas ar gyfer cyfryngu. Ffoniwch y llinell gymorth ar 0845 60 26 627, neu ewch i’w gwefan.

Rhoi'r lle blaenaf i’ch plant: arweiniad i rieni sy’n gwahanu

Mae llyfryn ar gael i roi cyngor i rieni ar faterion o ddydd i ddydd y byddai’n rhaid iddynt ddelio â hwy o bosib yn ystod y broses o ysgaru neu wahanu. Cyhoeddwyd y llyfryn gan Cafcass (y Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i Blant a Theuluoedd), ac mae hefyd yn rhoi cyngor ar sut i gefnogi plant yn ystod y broses o wahanu. Gallwch lwytho’r llyfryn yma neu archebu copi am ddim ar-lein.

Credydau treth a pherthynas yn chwalu

Os oeddech chi’n arfer derbyn credydau treth fel cwpl, ond rydych wedi gwahanu erbyn hyn, nid oes rhaid i chi lenwi ffurflen gais newydd. Gallwch wneud cais newydd fel person sengl dros y ffôn trwy ffonio'r Llinell Gymorth Credydau Treth ar 0845 300 3900, neu ffôn testun 0845 300 3909.

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Terfyn o 500 nod

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

  • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
  • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
  • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
  • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Additional links

Adeiladu perthynas cryf

Eisiau cymorth gyda’ch perthynas? Gwybod ble i fynd?

Cysylltiadau defnyddiol

Allweddumynediad llywodraeth y DU