Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Teithio ar fws moethus

Gall mynd ar fysiau moethus fod yn broblem i bobl a chanddynt namau symudedd, ond mae'r sefyllfa'n gwella.

Efallai na fydd bysiau moethus a ddefnyddir ar wasanaethau rheolaidd yn hwylus i bawb, yn enwedig defnyddwyr cadair olwyn, gan fod sawl gris serth ar i fyny o ddrws y bws yn aml.

Fodd bynnag, o dan y Rheoliadau Hygyrchedd Cerbydau Gwasanaeth Cyhoeddus 2000, mae'n rhaid i bob bws moethus newydd fod yn hwylus i gadair olwyn, felly mae fflyd bysiau moethus Prydain yn dod yn fwy hwylus wrth i'r bysiau newydd ddod i gymryd lle'r hen stoc. Erbyn 2020, bydd rhaid i'r holl fysiau a bysiau moethus fod yn gwbl addas ar gyfer pobl anabl.

Tocynnau teithio rhad i bobl anabl

Mae rhai o'r prif gwmnïau bysiau moethus yn cynnig tocynnau teithio rhad i bobl anabl neu yn caniatáu iddynt deithio am ddim dan cynllun y llywodraeth ar gyfer cynnig tocynnau teithio rhad hanner y pris ar wasanaethau bws moethus a drefnir. Efallai y bydd gofyn i chi ddangos eich tocyn bws awdurdod lleol i brofi'ch anabledd.

Cymorth gan yrwyr bysiau moethus a staff eraill

Mae nawr yn ofynnol dan y gyfraith i yrwyr bysiau moethus ddarparu cymorth rhesymol i bobl anabl, yn enwedig wrth eu helpu i fynd ar ac oddi ar y bws. Nid yw hyn yn cynnwys codi teithwyr neu gyfarpar symudedd trwm. Os ydych angen cymorth i fynd ar ac oddi ar y bws, dylech ofyn am hyn wrth archebu'ch ticed.

Cadeiriau olwyn a sgwteri trydan

Mae'n bwysig gwneud yn siŵr wrth archebu'r ticed y gellir cario eich cadair olwyn neu'ch sgwter trydan ar y bws. Dim ond yn y man cadw bagiau y mae rhai cwmnïau bysiau moethus yn caniatáu cadw cadeiriau olwyn sy'n plygu; efallai y bydd eraill yn caniatáu cadeiriau olwyn â phŵer a sgwteri gyda batris cell sych os gellir eu datgymalu cyn teithio.

Cyfleusterau bysiau moethus a gorsafoedd

Os bydd angen unrhyw gymorth arnoch yn yr orsaf bysiau moethus, cysylltwch â'r orsaf neu gyda'r cwmni bysiau moethus cyn i chi deithio i roi gwybod iddynt pa gymorth y bydd ei angen arnoch.

Mae dolenni sain wedi'u gosod ar lawer o ffenestri'r swyddfeydd tocynnau i helpu pobl gyda theclyn clywed. Mae'r ffenestri hyn wedi'u nodi'n glir. Mae dyfeisiau wedi'u gosod ar ffonau hefyd mewn sawl gorsaf i helpu pobl gyda theclyn clywed.

Cewch fynd â chŵn cymorth a chynorthwyo i mewn i fwytai a chaffis mewn gorsafoedd ac ar fysiau moethus.

Mae toiledau hygyrch mewn nifer o orsafoedd bysiau moethus. Mae rhai yn rhan o'r Cynllun Allwedd Cenedlaethol, sy'n galluogi pobl anabl i ddefnyddio toiledau cyhoeddus hwylus yn annibynnol drwy ddefnyddio allwedd bersonol. Gallwch brynu allwedd y Cynllun Allwedd Cenedlaethol gan RADAR.

Mae toiledau ar rai bysiau moethus. Os na allwch fynd i'r toiled ar daith bell ar fws moethus (er enghraifft, oherwydd ei fod i lawr grisiau), dylai'r gyrrwr aros mewn gorsafoedd bws ar hyd y daith fel y gallwch ddefnyddio'r toiledau.

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Terfyn o 500 nod

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

  • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
  • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
  • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
  • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Allweddumynediad llywodraeth y DU