Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Eich hawliau os cewch eich arestio

Os cewch eich arestio, byddwch yn colli eich hawl i ryddid dros dro, ond mae gennych nifer o hawliau eraill sy’n eich gwarchod tra byddwch yn y ddalfa. Dylech wybod ambell beth am beth i’w ddisgwyl ac am y deddfau sy’n eich gwarchod.

Pan fyddwch yn cael eich arestio

Os bydd yr heddlu’n amau i chi fod yn gysylltiedig â throsedd, mae ganddynt hawl i'ch arestio lle bynnag yr ydych pan fyddant yn dod o hyd i chi. Does dim ots lle yr ydych chi – ar y stryd, gartref neu yn y gwaith.

Beth mae’n rhaid i’r heddlu ei wneud

Os yw’r heddlu’n bwriadu eich arestio, rhaid iddynt wneud y canlynol:

 • dangos mai'r heddlu ydynt
 • dweud wrthych eich bod yn cael eich arestio
 • dweud beth yw’r trosedd y tybir eich bod wedi’i chyflawni
 • dweud wrthych pam mae angen eich arestio
 • esbonio nad ydych yn rhydd i adael

Caiff yr heddlu ddefnyddio grym rhesymol i’ch arestio os byddwch yn gwrthwynebu neu’n ceisio dianc.

Mae’n bur debyg y rhoddir eich dwylo mewn cyffion ac yr eir â chi i swyddfa’r ddalfa yng ngorsaf yr heddlu.

Yng ngorsaf yr heddlu

Ar ôl i chi gyrraedd gorsaf yr heddlu, rhaid i swyddog y ddalfa benderfynu a oes unrhyw resymau cyfreithiol dros eich cadw yn y ddalfa. Rhaid iddynt eich rhyddhau os nad oes rhesymau.

Os cewch eich cadw yn y carchar

Os cewch eich cadw yn y ddalfa, bydd swyddog y ddalfa yn dweud wrthych pam ac yn sôn wrthych am yr hawliau sydd gennych tra byddwch yn cael eich cadw yn y ddalfa.

Rhaid i swyddog y ddalfa sicrhau hefyd nad yw rheolau cod ymarfer Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol (sy’n nodi sut y dylech gael eich trin yn y ddalfa) yn cael eu torri.

Mae’r rhain yn cynnwys yr hawl i’r canlynol:

 • siarad â thwrnai
 • rhoi gwybod i rywun eich bod yn y ddalfa a lle yr ydych chi
 • gweld codau ymarfer yr heddlu
 • cael toriadau cyson am fwyd
 • defnyddio'r toiled

Os ydych chi dan 17 oed

Os ydych chi dan 17 oed, rhaid i’r heddlu ddod o hyd i riant neu warcheidwad i ddod i’r orsaf i’ch cynorthwyo.

Bydd yr unigolyn hwnnw’n bresennol os bydd yr heddlu’n eich cyfweld

Am faint y gellir eich cadw yn y ddalfa?

Fel rheol, ni ellir eich cadw yn y ddalfa am fwy na 24 awr heb i chi gael eich cyhuddo o drosedd. Fodd bynnag, ar gyfer troseddau mwy difrifol, caiff uwch-arolygydd o’r heddlu ymestyn y cyfnod hwnnw i 36 awr. Caiff llys ei ymestyn i 96 awr.

Pan fydd yr heddlu wedi cwblhau eu hymchwiliad ac wedi penderfynu peidio â gwneud mwy o ymholiadau, byddant yn penderfynu a oes ganddynt ddigon o dystiolaeth ai peidio i'ch cyhuddo o drosedd.

Os nad oes ganddynt ddigon o dystiolaeth, cewch eich rhyddhau.

Ond os bydd yr heddlu’n penderfynu bod ganddynt ddigon o dystiolaeth, rhaid iddynt eich cyhuddo o drosedd.

Os ydych yn cael eich cyhuddo

Os byddwch yn cael eich cyhuddo o drosedd, mae’n golygu bod yr heddlu’n eich cyhuddo’n ffurfiol ac yn gyfreithiol. Byddwch yn cael taflen gyhuddiadau ac arni fanylion y trosedd.

Pan fyddwch wedi eich cyhuddo, rhaid i chi gael gwrandawiad mewn Llys Ynadon.

Bydd yr heddlu’n penderfynu, ar sail y cyhuddiadau yn eich erbyn a’r hyn a wyddant amdanoch, a ddylid eich rhyddhau ar fechnïaeth tan y gwrandawiad hwnnw ynteu eich cadw yn y ddalfa.

Cewch eich rhyddhau ar fechnïaeth oni bai, er enghraifft, fod swyddog y ddalfa yn credu:

 • eich bod wedi rhoi enw a chyfeiriad ffug
 • na fyddwch yn dod i’ch gwrandawiad yn y llys
 • y byddwch yn troseddu a chithau ar fechnïaeth
 • y dylid eich cadw yn y ddalfa er eich lles eich hun

Nid ydych yn debygol o gael eich rhyddhau ar fechnïaeth os ydych wedi’ch cyhuddo o drosedd difrifol megis llofruddiaeth, neu os oes gennych euogfarnau blaenorol am droseddau difrifol.

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Terfyn o 500 nod

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

 • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
 • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
 • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
 • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Additional links

Allweddumynediad llywodraeth y DU