Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Cyfarpar ar gyfer rhieni anabl

Mae amrywiaeth eang o gyfarpar ar gael ar gyfer rhieni anabl. Gall addasu cyfarpar a ffyrdd newydd o wneud pethau fod yn hanfodol i'ch galluogi i gyfrannu go iawn at ofalu am eich babi neu'ch plentyn. Efallai y gwelwch nad yw cyfarpar gofal plant safonol yn bodloni'ch anghenion bob amser.

Sut i ddewis a chael cyfarpar

Mae llawer o bethau i'w hystyried pan fyddwch yn dewis cyfarpar:

 • ar gyfer cyfarpar awyr agored - ydych chi'n byw mewn tref gyda phalmentydd call neu a ydy'r palmentydd a'r ffyrdd lleol yn anwastad?
 • allwch chi ddefnyddio'r ddwy law i ddal rhywbeth a'i ddadglipio, neu a oes gennych chi anawsterau o ran deheurwydd?
 • a fydd angen i chi allu cydio cyfarpar wrth bethau eraill megis cadair olwyn neu fath - a pha mor addasadwy y bydd gofyn i'r cyfarpar fod?

Mae rhieni anabl eraill yn ffynhonnell dda o gyngor a barn. Mae elusennau a mudiadau sy'n cefnogi rhieni anabl. Mae gan rai ohonynt fforymau ar-lein lle caiff awgrymiadau a chyngor yn cael eu cyfnewid.

Gall therapyddion galwedigaethol helpu gyda materion sy'n codi, megis rhoi bath, newid, bwydo, a chario babis neu blant. Cewch wybod mwy am therapi galwedigaethol, asesiadau iechyd a gofal cymdeithasol a mwy yn adran 'iechyd a chymorth' yr adran 'pobl anabl'. Dyma un ffordd o gael y cyfarpar sydd ei angen arnoch.

Cyflenwyr cyfarpar     

Mae nifer o fudiadau a all roi cyngor defnyddiol am yr holl fathau o gyfarpar sydd ar gael ar gyfer pobl anabl. Mae rhai gwneuthurwyr yn cynhyrchu cyfarpar yn arbennig i gwrdd ag anghenion priodol rhiant. Mae nifer o gyflenwyr yn gwerthu cyfarpar newydd ac ail-law. Mae cyflenwyr yn aml yn cynnwys siopau'r stryd fawr.

Mae’r Sefydliad Byw'n Anabl yn cyhoeddi taflen ffeithiau i rieni anabl a allai fod yn ddefnyddiol i ganfod beth sydd ar gael a ble i’w gael.

Cyfarpar os oes gennych chi fabi neu blentyn ifanc

Dyma rai mathau o gyfarpar - a phethau i gadw golwg amdanynt - a all helpu gyda thasgau bob dydd:

 • larymau sy'n fflachio a systemau intercom os ydych chi'n rhiant â nam ar eich clyw a'ch bod angen i chi wybod pan fydd eich babi'n crio
 • harneisiau sydd â strapiau a chlipiau sy'n hawdd eu defnyddio a lliwiau cyferbyniol i dynnu sylw at y rhannau y gellir eu haddasu ar gyfer rhieni sydd â nam ar eu golwg
 • cadeiriau gwthio a choetsys sy'n ysgafn ac yn hawdd eu gwthio, y gellir eu cydio wrth gadair olwyn, sy'n hawdd eu plygu, y gellir addasu uchder y llyw, ac sydd â charicot ar wahân
 • cadeiriau uchel a hambyrddau bwyta y gellir addasu eu huchder, sy'n gadarn er mwyn sicrhau na chânt eu taro drosodd, sydd â strapiau, clipiau a darnau y gellir eu tynnu/darnau glanhau sy'n hawdd eu defnyddio, rhai y gellir eu lledorwedd yn rhwydd, ac sy'n ysgafn
 • crudau y gellir addasu eu huchder, ac sydd â bariau/paneli ochr y gellir eu tynnu

Mae gwybodaeth ar wahân yn yr adran 'pobl anabl' sy'n delio â chyfarpar o gwmpas y cartref ac addasiadau mwy i'r cartref.

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Terfyn o 500 nod

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

 • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
 • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
 • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
 • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Allweddumynediad llywodraeth y DU