Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dod yn rhiant os ydych chi'n anabl

Os ydych chi'n bwriadu dod yn rhiant neu am ysgwyddo cyfrifoldebau rhiant, efallai y byddwch yn teimlo bod angen cymorth ychwanegol arnoch i ofalu am eich plentyn. Gall hyn fod yn gymorth yn y cartref, cyfarpar neu gymorth gyda phethau bob dydd fel ymweld ag ysgol eich plentyn.

Cymorth gan eich cyngor lleol

Gall eich cyngor lleol, gan gynnwys gwasanaethau cymdeithasol, adrannau iechyd ac addysg, gynnig y cymorth hwn. Mae canllawiau'r Llywodraeth yn nodi y dylid cefnogi pobl anabl yn eu teulu ac yn eu rôl fel rhieni.

Cael babi a materion iechyd

Mae'n bwysig cael mynediad at wybodaeth a'r gwasanaethau mamolaeth cywir, sy'n ystyried cyflwr meddygol a/neu anabledd mam.

Gallech ddechrau trwy siarad am unrhyw broblemau gyda'ch meddyg. Dyma rai o'r pethau y gallech eu trafod:

 • cynllunio beichiogrwydd a beichiogi
 • sut gall anabledd a/neu gyflwr meddygol penodol effeithio ar feichiogrwydd a genedigaeth,gan gynnwys materion fel cymryd meddyginiaeth wrth fwydo o'r fron
 • sganiau a phrofion
 • cefnogaeth iechyd i chi a'ch plentyn ar ôl genedigaeth

Gall eich meddyg eich cyfeirio at arbenigwr neu ymgynghorydd.

Dosbarthiadau magu plant

Mae'r Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd yn cwmpasu llawer o agweddau ar fywyd bob dydd, gan gynnwys mynediad at nwyddau a gwasanaethau. Dylai dosbarthiadau ar gyfer darpar rieni wneud 'addasiadau rhesymol' er mwyn eu gwneud yn hwylus i bawb. Gall addasiadau rhesymol gynnwys y canlynol:

 • defnyddio beiro a phad ysgrifennu i gyfathrebu gyda chi os ydych chi'n fyddar neu â nam ar eich clyw a/neu ddarparu dolen sain mewn ystafell benodol
 • cynnal y dosbarth mewn lleoliad hygyrch - i osgoi grisiau, er enghraifft - ar gyfer rhieni sy'n gorfforol anabl
 • trefnu i rywun egluro'r hyn a ddywedir yn y dosbarth yn symlach ar gyfer rhywun ag anabledd dysgu

Rhowch wybod i drefnwyr y dosbarthiadau am unrhyw ofynion sydd gennych cyn mynychu am y tro cyntaf.

Cael plentyn a'r effaith ar eich budd-daliadau

Os ydych chi'n derbyn Lwfans Byw i'r Anabl a bod eich anghenion gofal yn newid o ganlyniad i'ch rôl fel rhiant, dylech gysylltu â'r llinell gymorth Lwfans Byw i'r Anabl. Yna, bydd modd i wneuthurwr penderfyniadau ystyried a yw'r newid yn eich amgylchiadau'n effeithio ar y gyfradd o Lwfans Byw i'r Anabl y dylech ei derbyn.

Y llinell gymorth Lwfans Byw i'r Anabl:

Ffôn: 08457 123 456

Ffôn testun: 08457 22 44 33

Gallwch hefyd ddefnyddio'r gwasanaeth Text Relay RNID.

Mae'r llinellau ar agor rhwng 7.30 am a 6.30 pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

E-bost: DCPU.Customer-Services@dwp.gsi.gov.uk

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Terfyn o 500 nod

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

 • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
 • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
 • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
 • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Allweddumynediad llywodraeth y DU