Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Y Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd

Mae’r Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd yn ddarn o ddeddfwriaeth sy’n hyrwyddo hawliau sifil pobl anabl ac yn amddiffyn pobl anabl rhag gwahaniaethu. Gallwch archebu gopi o’r Ddeddf mewn ystod o fformatau.

Hawliau pobl anabl mewn bywyd bob dydd

Mae'r dudalen hon yn sôn am y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd. Ceir gwybodaeth ar wahân ynghylch sut y mae’r Ddeddf yn effeithio ar eich hawliau gwahanol agweddau ar fywyd, gan gynnwys cael mynediad at siopau, caffis a banciau a defnyddio'u gwasanaethau.

Y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd

Nod Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995 yw rhoi diwedd ar y gwahaniaethu y mae llawer o bobl anabl yn ei wynebu. Ychwanegwyd yn sylweddol at y Ddeddf hon, gan gynnwys Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 2005. Mae'n awr yn rhoi hawliau i bobl anabl yn y meysydd canlynol:

  • cyflogaeth
  • addysg
  • mynediad at nwyddau, cyfleusterau a gwasanaethau, gan gynnwys mynediad i glybiau preifat mwy a gwasanaethau trafnidiaeth ar y tir
  • prynu neu rentu tir neu eiddo, gan gynnwys ei gwneud yn haws i bobl anabl rentu eiddo ac i denantiaid wneud addasiadau ar gyfer pobl anabl
  • gwasanaethau cyrff cyhoeddus - y broses rhoi trwydded, er enghraifft

Mae'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus hyrwyddo cyfle cyfartal i bobl anabl. Mae hefyd yn caniatáu i'r llywodraeth bennu safonau sylfaenol er mwyn i bobl anabl allu defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn hwylus.

Copïau o'r Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd      

Mae'r ddwy Ddeddf wedi'u cyhoeddi ar wefan Swyddfa Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus.

Copi papur

Mae'r Llyfrfa wedi cyhoeddi fersiynau papur o'r ddwy Ddeddf ac maent ar gael i'w prynu. Y rhifau ISBN yw ISBN 0105450952 ar gyfer Deddf 1995 ac ISBN 0105411051 ar gyfer Deddf 2005.

Fersiynau Braille a phrint bras

Gallwch hefyd archebu fersiynau Braille a phrint bras o'r Ddeddf drwy ffonio'r Llyfrfa ar 0870 600 5522 neu drwy anfon e-bost i customer.service@tso.co.uk. Yr un rhifau ISBN â'r fersiynau print safonol sydd ganddynt.

Fersiwn Hawdd ei Darllen

Gallwch archebu fersiwn Hawdd ei Darllen am ddim (ISBN 0117035998) drwy ffonio'r Llyfrfa ar 0870 600 5522 neu drwy anfon e-bost i customer.service@tso.co.uk

Fideo Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

Gallwch archebu fersiwn fideo BSL o'r Ddeddf (ISBN 011703598X) ar wefan y Llyfrfa, drwy ffonio 0870 600 5522 neu drwy anfon e-bost i customer.service@tso.co.uk.

Tâp Sain

Gellir archebu canllaw i'r Ddeddf am ddim ar ffurf tâp sain (ISBN 0117036005) ar wefan y Llyfrfa, drwy ffonio 0870 600 5522 neu drwy anfon e-bost i customer.service@tso.co.uk.

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Terfyn o 500 nod

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

  • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
  • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
  • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
  • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Allweddumynediad llywodraeth y DU