Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Lles plant yn ystod achosion llys (Swyddogion Cafcass)     

Bydd Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i Blant a Theuluoedd (Cafcass) yn gofalu am les plant sy’n rhan o achos yn y llys teulu. Bydd swyddogion Cafcass yn annibynnol, yn gymwys ym maes gwaith cymdeithasol ac yn meddu ar brofiad o weithio gyda phlant a theuluoedd. Rhestrir swyddogaethau'r swyddogion Cafcass isod.

Gwarcheidwad y Plant

Mae Gwarcheidwaid Plant yn cynrychioli hawliau a buddiannau'r plant mewn achosion lle mae'r gwasanaethau cymdeithasol wedi gorfod ymyrryd (achosion cyfraith gyhoeddus) neu lle trafodir ceisiadau mabwysiadu.

Gallant, yn benodol, wneud y canlynol:

  • penodi cyfreithiwr sy'n arbenigo mewn cyfraith teulu ar gyfer y plant
  • cynghori'r llys ynghylch yr hyn y mae angen ei wneud cyn y gall wneud penderfyniad
  • ysgrifennu adroddiad ar gyfer y llys yn dweud beth fyddai orau ar gyfer y plant yn eu tyb hwy - rhaid i'r adroddiad hwn roi gwybod i'r llys am ddymuniadau a theimladau'r plant

Bydd Gwarcheidwaid Plant yn treulio amser yn dod i adnabod y plant ac aelodau o'u teulu er mwyn gwneud eu gwaith.

Swyddog Adrodd ar ran Plant a Theuluoedd

Bydd Swyddogion Adrodd ar ran Plant a Theuluoedd yn cynorthwyo teuluoedd i gytuno ar drefniadau ar gyfer eu plant. Fel arfer, byddant yn cwrdd â'r rhieni neu'r oedolion er mwyn gweld a ellir cytuno ar faterion heb fynd ar ofyn y llysoedd (gelwir hyn yn gyfryngu). Os na chytunir, bydd y swyddog adrodd ar ran plant a theuluoedd yn ysgrifennu adroddiad ar gyfer y llys. Bydd yr adroddiad hwn yn egluro pa ymholiadau sydd wedi eu gwneud a beth sydd orau ar gyfer y plant yn eu tyb hwy. Yn gyffredinol yn yr achosion hyn, swyddogion Cafcass yw'r unig gynrychiolwyr sy'n edrych ar bennaf les y plentyn ac yn rhoi cyngor annibynnol i'r llysoedd.

Nid yw gwasanaeth cyfryngu ar gael mewn achosion cyfraith gyhoeddus neu achosion mabwysiadu.

Swyddog yn y Proses Fabwysiadu

Mae rôl Swyddog Cafcass yn y Broses Fabwysiadu yn dibynnu a yw'r rhieni yn cytuno â'r mabwysiadu ai peidio. Os yw'r rhieni'n cytuno, bydd swyddog adroddiadau'n sicrhau bod y rhieni'n deall beth mae mabwysiadu'n ei olygu iddyn nhw ac i'r plentyn, ac yna'n ysgrifennu adroddiad byr i'r llys. Os nad yw rhiant yn cytuno, neu os oes amgylchiadau arbennig, bydd gwarcheidwad plentyn yn gwneud ymchwiliad manwl ac yn ysgrifennu adroddiad er mwyn rhoi gwybod i'r llys a fyddai mabwysiadu er lles gorau'r plentyn yn eu tyb hwy.

Cyhoeddiadau Cafcass

Bydd Cafcass yn cyhoeddi pecynnau i helpu plant a phobl ifanc i ddeall proses y llys. Gellir llwytho'r rhain gan ddefnyddio'r dolenni isod.

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Terfyn o 500 nod

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

  • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
  • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
  • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
  • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Additional links

Adeiladu perthynas cryf

Eisiau cymorth gyda’ch perthynas? Gwybod ble i fynd?

Cysylltiadau defnyddiol

Allweddumynediad llywodraeth y DU