Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Tra bo'ch plentyn dramor

Er mwyn sicrhau diogelwch eich plentyn, efallai yr hoffech ystyried y materion allweddol canlynol cyn eu bod nhw’n mynd i ffwrdd.

Alcohol

Cadwch mewn cof y gall yr oedran pan mae'n gyfreithiol i yfed alcohol fod yn wahanol mewn gwledydd eraill. Mewn rhai gwledydd, gall yr oedran pan mae'n gyfreithiol i yfed alcohol fod yn uwch neu'n is nag yn y DU neu gall yfed alcohol fod yn anghyfreithlon yn gyfan gwbl. Fodd bynnag, os ydych chi'n meddwl y bydd eich mab neu'ch merch yn yfed alcohol tra'u bod dramor, mae nifer o bethau eraill i'w hystyried:

  • byddwch yn ymwybodol o agweddau lleol tuag at alcohol
  • cadwch olwg ar ddiodydd (gallai rhywun roi cyffuriau mewn diodydd sy'n cael eu hanwybyddu)
  • dylech osgoi alcohol tra’n nofio
  • peidiwch â cheisio mewngludo alcohol i wledydd ble mae wedi ei wahardd
  • nid yw bod yn feddw'n gyhoeddus yn edrych yn dda, lle bynnag yr ydych

Cyffuriau

Cyn iddynt fynd dramor, mae'n bwysig eich bod yn ceisio sicrhau bod eich mab neu'ch merch yn ymwybodol o'r materion canlynol:

  • mae cosbau am anufuddhau deddfau cyffuriau yn aml yn llym ac yn cynnwys dirwyon enfawr a dedfrydau carchar hir mewn amgylchiadau difrifol. Gellid eu dedfrydu i'r gosb eithaf mewn rhai gwledydd
  • ni ddylent gario pecynnau pobl eraill drwy'r Tollau
  • dywedwch wrth eich plentyn ni ddylent eistedd yng ngherbyd neb arall wrth fynd drwy Dollau neu groesi ffin - ewch allan a cherdded
  • ceisiwch sicrhau eu bod bob amser yn pacio eu bagiau eu hunain gan beidio byth â'u gadael heb neb i'w goruchwylio
  • os ydynt yn gyrru dywedwch wrth eich plentyn ni ddylent roi benthyg eu cerbyd i rywun arall
  • ni ddylent roi meddyginiaethau a roddwyd iddynt ar brescripsiwn gan feddyg i bobl y maent yn eu cyfarfod wrth deithio

Rhyw

Dylech sicrhau fod eich plentyn yn deall digon am beryglon cael rhyw heb warchodaeth. Gallai hyn nid yn unig leihau'r siawns o feichiogi'n anfwriadol, gallai hefyd leihau'r siawnsiau o gael clefydau a drosglwyddir trwy ryw, gan gynnwys HIV/AIDS.

Dylai pobl sy'n teithio dramor hefyd sylweddoli bod agweddau diwylliannol tuag at berthynas pobl â'i gilydd yn gwahaniaethu o wlad i wlad. Gall ymddygiad sy'n cael ei ystyried yn dderbyniol yn y DU beri tramgwydd neu achosi camddealltwriaeth mewn rhai cymunedau.

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Terfyn o 500 nod

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

  • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
  • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
  • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
  • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Additional links

Cyfrifo eich ôl-troed carbon!

Defnyddio cyfrifiannell LLEIHAU'CH CO2 a chael gwybod sut y gallwch helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd

Cysylltiadau defnyddiol

Allweddumynediad llywodraeth y DU