Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Sut i gysylltu â’r Ganolfan Byd Gwaith

Mae'r Ganolfan Byd Gwaith yn darparu ystod eang o wybodaeth a gwasanaethau, fel budd-daliadau, benthyciadau a grantiau a chymorth i ddod o hyd i swydd. Dewch i gael gwybod sut i gysylltu â'r Canolfan Byd Gwaith a ffyrdd eraill o ddod o hyd i'r wybodaeth neu wasanaeth ar-lein rydych yn chwilio amdano.

Budd-daliadau'r Ganolfan Byd Gwaith

Os hoffech wneud cais am fudd-dal ffoniwch 0800 012 1888. Os cewch anawsterau’n siarad neu glywed yn glir, mae gwasanaeth ffôn testun ar 0800 023 4888. Mae’r llinellau ar agor o 8.00 am i 8.00 pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Hawlio ar-lein

Gallwch hefyd wneud cais am y budd-daliadau canlynol:

Newidiadau yn eich amgylchiadau

Mae’n rhaid i chi hysbysu’r Ganolfan Byd Gwaith cyn gynted â phosibl am unrhyw newidiadau yn eich amgylchiadau, gan y gallai effeithio ar eich budd-dal.

Defnyddiwch y cysylltiadau canlynol os oes gennych gwestiwn am eich cais am fudd-dal, neu am gael gwybod mwy am gymorth ariannol.

Benthyciadau a grantiau

Benthyciadau Argyfwng

Os bydd angen cymorth arnoch mewn argyfwng neu drychineb, gallech gael Fenthyciad Argyfwng.

Grant Gofal yn y Gymuned

Os bydd angen cymorth arnoch os ydych yn ddigartref, yn gadael carchar yn gofalu am rywun neu’n wynebu chwaliad teuluol, gallech gael Grant Gofal Cymunedol.

Benthyciadau Cyllidebu

Os bydd angen help arnoch i dalu am bethau fel dodrefn, dillad a theithio, gallech gael Benthyciad Cyllidebu.

Taliad Tywydd Oer

Os bydd angen cymorth arnoch o ganlyniad i dywydd oer, gallech fod yn gymwys i gael Taliad Tywydd Oer.

Chwilio am swydd

Gallwch chwilio am swydd ar-lein drwy ddefnyddio’r chwiliad Swyddi a Sgiliau.

Gallwch chwilio am swydd dros y ffôn. I ddefnyddio gwasanaeth ffôn y Ganolfan Byd Gwaith ffoniwch 0845 6067 890. Os cewch anawsterau’n siarad neu glywed yn glir, mae ffôn testun ar gael ar 0800 6044 022.

Mae’r llinellau ar agor rhwng 8.00 am a 6.00 pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, a rhwng 9.00 am ac 1.00 pm ar ddydd Sadwrn.

Defnyddiwch y cyswllt canlynol am wybodaeth i ddod o hyd i waith. Gallwch hefyd gysylltu â’r Ganolfan Byd Gwaith am gyngor.

Rhifau Yswiriant Gwladol

Os rydych angen rhif Yswiriant Gwladol i wneud cais am fudd-daliadau caiff hyn ei wneud fel rhan o’r broses gwneud cais pan fyddwch chi a’ch partner yn gwneud cais am fudd-dal.

Os ydych chi wedi colli eich cerdyn Yswiriant Gwladol neu os oes rhywun wedi’i ddwyn, ffoniwch Linell Gymorth Cofrestru Yswiriant Gwladol ar 0845 915 7006.

Mae’r llinellau ar agor rhwng 8.00 am a 5.00 pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Swyddfeydd y Ganolfan Byd Gwaith

Os bydd angen i chi aildrefnu neu ganslo cyfweliad gydag un o'ch ymgynghorwyr, ffoniwch y Ganolfan Byd Gwaith ar 0845 604 4248. Os ydych yn ei chael yn anodd i siarad neu glywed yn glir, mae ffôn testun ar gael ar 0845 608 8551.

Gallwch hefyd gysylltu â’r Ganolfan Byd Gwaith i gael gwybod mwy am raglen neu wasanaeth gan y Ganolfan Byd Gwaith.

Rhesymau eraill dros gysylltu â’r Ganolfan Byd Gwaith

Gallwch gysylltu â’r Ganolfan Byd Gwaith os nad oes gennych gwestiwn sydd wedi rhestru yma.

Darllenwch 'Dywedwch eich barn wrth y Ganolfan Byd Gwaith' os oes gennych gŵyn, sylw neu awgrymiad i'w wneud i'r Ganolfan Byd Gwaith.

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Terfyn o 500 nod

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

  • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
  • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
  • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
  • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Allweddumynediad llywodraeth y DU