Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dod o hyd i ysgolion, gwasanaethau i deuluoedd a gofal plant a Chanolfannau Plant Cychwyn Cadarn

Cael gwybod am ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd, gofal plant, meithrinfeydd, gwasanaethau i deuluoedd, Canolfannau Plant Cychwyn Cadarn a gofal y tu allan i'r ysgol yn eich ardal chi. Gallwch ddod o hyd i adroddiadau Ofsted a gwybodaeth am berfformiad ysgolion a'u manylion cyswllt.

Sut mae defnyddio’r gwasanaeth hwn

Defnyddiwch y dolenni isod a theipio enw gwasanaeth, enw tref, awdurdod lleol neu god post, naill ai’n llawn neu'n rhannol. Bydd enw pob gwasanaeth neu ysgol yn ddolen a fydd yn eich arwain at ragor o fanylion am yr ysgol, y gwasanaeth, y feithrinfa neu'r cyfleuster gofal plant dan sylw.

Ysgolion

Gellir defnyddio’r gwasanaeth chwilio am ysgol i wneud y canlynol:

 • dod o hyd i ysgolion cynradd ac uwchradd
 • dod o hyd i adroddiadau’r Swyddfa Safonau mewn Addysg (Ofsted)
 • dod o hyd i dablau cyflawniad a chyrhaeddiad
 • dod o hyd i broffiliau ysgolion
 • dod o hyd i fanylion cyswllt a mapiau
 • dod o hyd i fanylion am wasanaethau estynedig

Darperir yr wybodaeth am ysgolion gan yr ysgolion eu hunain, Ofsted ac Awdurdodau Lleol.

Gofal plant

Gellir defnyddio’r gwasanaeth chwilio am ofal plant i ddod o hyd i warchodwyr plant, gofal y tu allan i’r ysgol a chynlluniau gwyliau, grwpiau chwarae, grwpiau cyn ysgol a grwpiau i blant bach.

Daw gwybodaeth am ofal plant o’r Cyfeirlyfr Gwybodaeth i Deuluoedd, sy’n cael ei ddarparu gan Awdurdodau Lleol.

Gwasanaethau i deuluoedd

Drwy chwilio am wasanaethau i deuluoedd gellir dod o hyd i amrywiaeth o wybodaeth a chymorth ynghylch:

 • cyflogaeth, troseddu a mewnfudo
 • teuluoedd – bod yn rhiant neu’n ofalwr (ee mabwysiadu, profedigaeth a rhieni sengl)
 • hamdden a gweithgareddau difyr (ee, gweithgareddau ar gyfer plant anabl, canolfannau cymunedol, amgueddfeydd a llyfrgelloedd)
 • iechyd (ee, alergeddau, iechyd meddwl a meddyginiaethau)
 • dysgu a sgiliau (ee, addysg cyn ysgol, cyrsiau a phrentisiaethau)
 • perthnasau (ee, ysgaru, cwnsela a chyfryngu i deuluoedd)

Daw gwybodaeth am wasanaethau i deuluoedd o’r Cyfeirlyfr Gwybodaeth i Deuluoedd, sy’n cael ei ddarparu gan Awdurdodau Lleol.

Canolfannau Plant Cychwyn Cadarn

Gellir defnyddio’r gwasanaeth chwilio am ganolfannau plant i ddod o hyd i fanylion cyswllt a mapiau i ddangos lleoliad Canolfannau Plant Cychwyn Cadarn.

Darperir gwybodaeth am ganolfannau plant gan y canolfannau eu hunain a chan Awdurdodau Lleol.

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Terfyn o 500 nod

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

 • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
 • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
 • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
 • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Additional links

Cyngor am fudd-daliadau ar-lein

Os oes angen cyngor ar fudd-daliadau, pensiynau a chredydau, gallwch weld yr hyn y gallech gael drwy ddefnyddio’r cyfrifiannell ar-lein

Allweddumynediad llywodraeth y DU