This snapshot, taken on
25/11/2010
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Eich preifatrwydd

Mae'r dudalen hon yn esbonio ein polisi preifatrwydd a sut y byddwn yn defnyddio ac yn diogelu unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei rhoi amdanoch eich hun wrth ymweld â'r wefan hon.

Y Ddeddf Diogelu Data

O dan y Ddeddf Diogelu Data, mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i ddiogelu unrhyw wybodaeth y byddwn yn ei chasglu gennych. Rydym yn defnyddio'r dechnoleg a'r feddalwedd amgryptio ddiweddaraf i ddiogelu eich data, ac yn glynu wrth safonau diogelwch llym i rwystro defnydd ohono heb awdurdod.

Pa wybodaeth y byddwn ni'n ei chasglu?

Rydym yn casglu tri math gwahanol o wybodaeth gan ymwelwyr â safle Directgov: adborth (drwy ymwelwyr yn anfon negeseuon e-bost atom), arolygon boddhad cwsmeriaid (drwy arolygon ffenestr naid ar-lein) a gwybodaeth am ddefnyddio'r safle, drwy ddefnyddio briwsion a thechnegau tagio tudalennau, gan gynnwys JavaScript.

Adborth

Rydym yn croesawu eich sylwadau.

Os byddwch yn anfon neges e-bost atom yn gofyn am wybodaeth neu gyngor nad ydym mewn sefyllfa i'w roi, mae'n bosib y byddwn yn anfon eich e-bost i'r adran llywodraeth, yr asiantaeth weithredol neu'r Corff Cyhoeddus Anadrannol perthnasol a all gynnig rhagor o gymorth i chi o bosib. Mae'r Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA) a Student Finance England yn enghreifftiau o rai cyrff allanol sy'n darparu gwasanaethau ar Directgov.

Ar ôl i ni eich ateb, byddwn yn cadw cofnod o'ch neges am chwe mis, ar y mwyaf, at ddibenion cyfeirio ac archwilio, ac ar ôl hynny fe wnawn ei dileu.

Gwybodaeth am ddefnyddio’r safle

Briwsion

Darnau o ddata yw briwsion sy'n cael eu creu'n aml pan fyddwch chi'n ymweld â gwefan, a'r rheini'n cael eu storio yng nghyfeiriadur briwsion eich cyfrifiadur. Crëir briwsion pan fyddwch chi'n ymweld â Directgov.

Mae ein briwsion yn storio rhif ar hap ar eich cyfrifiadur i'n galluogi ni i gyfrif sawl gwaith y bydd defnyddwyr yn dychwelyd i'n safle.

Nid yw'r briwsion yn cynnwys dim gwybodaeth bersonol amdanoch chi, ac ni ellir eu defnyddio i adnabod defnyddwyr unigol.

Os byddwch chi'n defnyddio'r cynghorydd budd-daliadau, bydd yn storio briwsionyn ar eich cyfrifiadur wrth i chi ddefnyddio'r gwasanaeth. Os na fyddwch chi'n gadael iddo osod y briwsionyn ar eich cyfrifiadur, ni fydd y gwasanaeth yn gweithio.

Fe allwch chi osod eich porwr i beidio â chaniatáu briwsion. Os nad ydych chi'n gwybod sut i wneud hyn, cysylltwch â ni, gan roi manylion am y math o borwr yr ydych chi'n ei ddefnyddio, ac fe wnawn ein gorau glas i'ch helpu.

Tagio tudalennau

Rydym yn defnyddio JavaScript i grynhoi a dadansoddi patrwm defnydd cwsmeriaid o’r holl wefannau sy’n rhan o barth Directgov. Mae hyn yn rhoi data i ni am y ffordd y byddwch yn defnyddio’r wefan. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i newid golwg y wefan a'r wybodaeth sydd ynddi. Nid yw hyn yn casglu dim gwybodaeth bersonol am ddefnyddwyr na gwybodaeth a allai ddatgelu pwy ydyn nhw.

Weithiau, rydym yn tagio tudalennau ar y wefan hon yn ystod ymgyrchoedd hyrwyddo, drwy ddefnyddio tagiau picsel (gelwir y rhain weithiau’n dagiau sbotlamp neu ffaglau gwe). Mae’r tagiau hyn yn ein galluogi i ganfod pa hysbysebion sy’n llwyddo i ddenu defnyddwyr at ein safle(oedd) rhyngrwyd. Drwy ddefnyddio’r dechnoleg hon, mae’r wybodaeth a gasglwn ac a rannwn yn wybodaeth ddienw ac nid yw’n cynnwys manylion personol.

Gallwch ddiffodd JavaScript ar eich cyfrifiadur. Os hoffech chi gael cyngor am sut i ddiffodd JavaScript, cysylltwch â ni, gan roi manylion am y math o borwr yr ydych yn ei ddefnyddio, ac fe wnawn ein gorau glas i’ch helpu. Ni ddylai diffodd JavaScript eich rhwystro rhag mynd i wefan Directgov.

Porth y Llywodraeth

Bydd rhai trafodion a gwasanaethau’r llywodraeth megis Hunanasesiad Treth a’r rhagolwg Pensiwn y Wladwriaeth yn gofyn i chi gofrestru gyda Phorth y Llywodraeth. Mae’r safle hwn yn darparu gwasanaethau ar-lein diogel ac sydd wedi cael eu hamgryptio ac mae ganddo ei bolisi preifatrwydd ei hun.

Beth fydd yn digwydd wrth ddilyn dolen i safle arall?

Ni fyddwn yn trosglwyddo dim gwybodaeth bersonol y byddwch wedi ei rhoi i ni i unrhyw safle arall

Mae gan Directgov ddolenni i wefannau eraill - i adrannau'r llywodraeth ac i sefydliadau eraill. Dim ond i’n safle ni y mae’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol, felly dylech fod yn ymwybodol o hynny bob tro y byddwch yn symud i safle arall. Darllenwch ddatganiad preifatrwydd unrhyw safle(oedd) sy'n casglu gwybodaeth bersonol amdanoch chi.

Ni fyddwn yn trosglwyddo dim gwybodaeth bersonol y byddwch wedi ei rhoi i ni i safle arall.

Beth sy’n digwydd pan fyddaf yn mynd i safle Directgov drwy safle arall?

Pan gewch eich cyfeirio at safle Directgov o safle arall (boed hwnnw’n safle trydydd parti neu’n safle llywodraeth) mae'n bosib y cawn wybodaeth bersonol amdanoch chi gan y safle(oedd) arall(eraill). Dylech ddarllen y polisïau preifatrwydd sy’n berthnasol i safleoedd o’r fath, gan y bydd y rhain yn llywio’r ffordd y defnyddir unrhyw wybodaeth bersonol a roddwch wrth fynd i safle o’r fath ac a roddir i Directgov.

Gweld y wybodaeth amdanoch a chysylltu â Directgov

Os byddwch chi'n dymuno gweld cofnod unrhyw ohebiaeth y byddwch wedi'i hanfon atom, neu os oes gennych chi ymholiad neu gŵyn ynghylch y polisi preifatrwydd hwn neu am y safle, fe allwch chi gysylltu â ni drwy e-bost.

Newidiadau yn y polisi preifatrwydd hwn

Os bydd y polisi preifatrwydd hwn yn newid mewn unrhyw ffordd, byddwn yn cynnwys fersiwn ddiwygiedig ar y dudalen hon. Drwy gadw golwg ar y dudalen hon yn rheolaidd, bydd modd i chi wybod bob amser pa wybodaeth y byddwn yn ei chasglu, sut y byddwn yn ei defnyddio ac o dan ba amgylchiadau, os o gwbl, y byddwn ni’n ei rhannu gyda phobl eraill.

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Terfyn o 500 nod

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

  • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
  • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
  • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
  • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Additional links

Allweddumynediad llywodraeth y DU