Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Lwfans Gofalwr

Budd-dal a delir i bobl sy'n rhoi gofal anffurfiol i bobl ag anabledd difrifol yw'r Lwfans Gofalwr. Does dim rhaid i chi fod yn perthyn i'r person y byddwch yn gofalu amdano, na byw gydag ef neu hi.

Pwy all gael Lwfans Gofalwr?

Taflen Lwfans Gofalwr

Popeth sydd angen i chi wybod ynghylch Lwfans Gofalwr

Cewch hawlio Lwfans Gofalwr os ydych chi'n 16 oed neu drosodd a'ch bod yn treulio o leiaf 35 awr yr wythnos yn gofalu am berson sy’n naill ai’n derbyn:

  • Lwfans Gweini
  • Lwfans Byw i'r Anabl ar y gyfradd ganol neu uchaf ar gyfer gofal personol
  • Lwfans Gweini Cyson at neu’n uwch na’r gyfradd uchaf arferol â Budd-dal Anabledd Anafiadau Diwydiannol
  • Lwfans Gweini Cyson ar y gyfradd sylfaenol (diwrnod llawn) ynghyd â Phensiwn Anabledd Rhyfel      

Pwy na all gael Lwfans Gofalwr?

Chewch chi ddim hawlio'r Lwfans Gofalwr os ydych chi mewn addysg amser llawn sy'n golygu 21 awr yr wythnos neu fwy o astudio dan oruchwyliaeth neu os ydych chi'n ennill mwy nag £95 yr wythnos ar ôl gwneud didyniadau penodol – er enghraifft Treth Incwm.

Faint fyddwch chi'n ei gael?

Y gyfradd wythnosol yw £53.10. Tynnir gwerth rhai o'ch budd-daliadau eraill, gan gynnwys Pensiwn y Wladwriaeth, o'r swm hwn. Os ydych yn derbyn budd-daliadau penodol eraill sy'n £53.10 neu fwy yr wythnos, ni chewch dderbyn Lwfans Gofalwr hefyd.

Mae’n bosib bydd angen i chi dalu treth ar y swm yr ydych yn derbyn.

Mae'n bosibl y gallwch chi gael swm ychwanegol ar gyfer eich g ŵ r, eich gwraig, eich partner sifil neu rywun arall sy'n byw gyda chi sy'n gofalu am unrhyw blant sy'n ddibynnol arnoch.

Sut mae'n cael ei dalu

Fel arfer mae'r Lwfans Gofalwr yn cael ei dalu'n uniongyrchol i unrhyw gyfrif o'ch dewis chi sy'n derbyn Taliad Uniongyrchol ar gyfer budd-daliadau. Gall hwn fod yn gyfrif banc, cymdeithas adeiladu neu ddarparwr cyfrif arall.

Efallai y gallwch drefnu i rywun arall gasglu'r Lwfans Gofalwr ar eich rhan. I gael cymorth ar gyfer hyn, cysylltwch â'ch banc, eich cymdeithas adeiladu neu'r darparwr cyfrif arall.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am sut y gallwch gael eich talu drwy ffyrdd eraill, cysylltwch â'r Uned Lwfans Gofalwr.

Yr effaith ar fudd-daliadau a hawliadau eraill

Gall hawlio Lwfans Gofalwr effeithio ar unrhyw fudd-daliadau, lwfansau, pensiynau a hawliadau eraill rydych chi, neu’r person yr ydych yn gofalu amdano/i, yn eu derbyn.

Sut i hawlio

Fe allwch chi ofyn am ffurflen hawlio dros y ffôn, drwy gysylltu â’ch swyddfa budd-daliadau leol neu fe allwch chi lwytho'r ffurflen oddi ar y wefan hon. Neu fe gewch wneud cais ar-lein.

Newidiadau yn eich amgylchiadau chi - neu'r person yr ydych yn gofalu amdano

Os bydd eich amgylchiadau'n newid - neu amgylchiadau'r sawl rydych chi'n gofalu amdano/i - fe all hynny effeithio ar eich hawl i gael y Lwfans Gofalwr neu effeithio ar y swm a gewch chi. Er enghraifft, os bydd eich incwm neu'ch amgylchiadau gwaith yn newid, os byddwch chi'n mynd i fyd addysg amser llawn neu'n cymryd hoe o'ch gwaith gofalu.

Cwyno am y Gwasanaeth Anabledd a Gofalwyr

Mae’r Gwasanaeth Anabledd a Gofalwyr yn rhan o’r Adran Gwaith a Phensiynau ac mae’n darparu cymorth ariannol i bobl anabl a gofalwyr. Mae’n delio gyda hawliadau am Lwfans Gofalwr yn ogystal ag amryw fudd-daliadau anabledd.

Os ydych chi’n anhapus â’r gwasanaeth a ddarparwyd gan y Gwasanaeth Anabledd a Phensiynau, gallwch wneud cwyn.

Lwfans Gofalwyr - Ffilmiau sy'n cynnwys Iaith Arwyddion Prydain ac is-deitlau

Gellir llwytho ffilm fer am Lwfans Gofalwyr - sy'n cael ei chyflwyno yn Iaith Arwyddion Prydain, ac sy'n cynnwys sylwebaeth ac is-deitlau - oddi ar wefan Directgov. Gallwch hefyd wylio ffilmiau am Lwfans Byw i'r Anabl a Lwfans Gweini.

Mae'r wybodaeth ar gael ar DVD hefyd, a gallwch ofyn am gael copi trwy'r post.

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Terfyn o 500 nod

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

  • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
  • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
  • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
  • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Additional links

Taflen y Gwasanaeth Anabledd a Gofalwyr

Llwytho taflen wybodaeth i lawr am y Gwasanaeth Anabledd a Gofalwyr ar ffurf PDF

Cysylltiadau defnyddiol

Allweddumynediad llywodraeth y DU