Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Yr Heddlu a phobl anabl

Os byddwch yn dod i gysylltiad â'r heddlu - fel tyst neu ddioddefwr trosedd o bosib neu os cewch eich dal, eich arestio a/neu eich hebrwng i orsaf yr heddlu - mae gennych yr un hawliau â phawb arall.

Darparu gwybodaeth, cael eich holi neu eich cyfweld mewn gorsaf heddlu

Pobl sy'n fyddar, yn drwm eu clyw neu gyda nam ar eu lleferydd

Os ydych yn fyddar neu'n drwm eich clyw neu gyda nam ar eich lleferydd, dylai'r heddlu drefnu i ddehonglydd fod yn bresennol. Ni ddylent eich holi hyd nes y bydd y dehonglydd yn bresennol oni fyddai oedi'n golygu bod risg o niwed i rywun yn y fan a'r lle neu risg o golli eiddo neu ddifrod difrifol i eiddo.

Pobl ag anabledd dysgu

Dylai'r heddlu gyfweld person gydag anabledd dysgu dim ond pan fydd person cyfrifol (y cyfeirir ato weithiau fel 'oedolyn priodol') yn bresennol. Nid yr heddlu ddylai gyflogi'r person hwn a dylai fod yn brofiadol yn delio gyda phobl gydag anableddau dysgu. Gallai fod yn berthynas i'r person sy’n cael ei gyfweld neu rywun sy'n gyfrifol am eu gofal.

Os oes gennych anabledd dysgu, ni ddylai'r heddlu eich cyfweld hyd nes y bydd person cyfrifol yn bresennol oni fyddai oedi'n peri risg o anaf i eiddo neu bobl.

Hawl i driniaeth feddygol

Os byddwch yn cael eich cadw gan yr heddlu, mae gennych hawl i gael archwiliad meddygol gan weithiwr gofal iechyd, er enghraifft, parafeddyg, nyrs neu feddyg yr heddlu - a elwir weithiau'n Archwilydd Meddygol Fforensig. Gallwch hefyd gael archwiliad gan feddyg teulu o'ch dewis chi, os bydd ar gael. Ond efallai y bydd rhaid i chi dalu am hyn. Bydd hyn yn cael ei gofnodi'n ffurfiol.

Yr Heddlu ac iechyd meddwl

Mae gan yr elusen 'Mind' daflen ffeithiau ddefnyddiol sy'n trafod yr heddlu ac iechyd meddwl. Mae'r daflen ffeithiau ar gael fel dudalen we ac ar ffurf PDF ar wefan ‘Mind’

Symud unigolyn i 'fan diogel'

Mae rhan o Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 (adran 136) yn delio gyda symud person sy'n dioddef o salwch meddwl o fan cyhoeddus i fan diogel. Mae'n rhoi manylion pwerau'r heddlu a hawliau person yn y sefyllfa honno.

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Terfyn o 500 nod

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

  • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
  • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
  • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
  • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Allweddumynediad llywodraeth y DU