Welcome/Croeso

Here you can read the Welsh Language Scheme Report in Welsh and English. You can also find out about the Welsh Language Scheme in Welsh and English, which sets out how the Department intends to treat the Welsh and English languages on a basis of equality when providing services to its customers in Wales.
A copy of the report was sent to the Welsh Language Board with a covering letter.

CYNLLUN IAITH CYMRAEG YR ADRAN ADDYSG A SGILIAU

Am ragor o wybodaeth am y gwasanaethau y mae'r adran yn eu darparu i'r cyhoedd yng Nghymru, gweler cynllun yr iaith cymraeg

Mae'r cynllun yn amlinellu sut mae'r adran yn bwriadu trin y Cymraeg a'r Saesneg yn gyfartal wrth ddarparu gwasanaethau i'w gwsmeriaid yng Nghymru. Mae'n nodi, er enghraifft, trefniadau ar gyfer ymdrin â gohebiaeth, cyhoeddi dogfennau yn y Cymraeg a'r Saesneg a hysbysebu gweithgarwch a gwasanaethau'r adran yng Nghymru.

Cyfrifoldeb y Cynulliad Cenedlaethol yw'r mwyafrif o swyddogaethau addysg a hyfforddiant yng Nghymru, yn hytrach na'r Adran Addysg a Sgiliau. Nid yw'r cynllun yn berthnasol ond i'r meysydd hynny lle mae'r Adran Addysg a Sgiliau yn gyfrifol am ddarparu gwasanaeth yng Nghymru, sy'n cael eu rhestru ym mharagraff 6 o'r cynllun. Derbyniodd y Cynllun gymeradwyaeth Bwrdd yr Iaith Cymraeg ar 28 Mawrth 2000.

Meysydd y mae gan yr Adran Addysg a Sgiliau gyfrifoldeb amdanynt yng Nghymru

Fersiynau Cymraeg o ddeunyddiau sy’n ymddangos ar y Rhyngrwyd lle cyhoeddwyd fersiynau Cymraeg o’r copi caled cyfatebol:

external link BENTHYCIADAU DATBLYGU GYRFA

external link CONCORDAT RHWNG YR ADRAN ADDYSG A SGILIAU A CHABINET CYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU

Word DOGFEN AMODAU A THÂL ATHRAWON 2004 - NODIADAU ESBONIADOL I BENAETHIAID, LLYWODRAETHWYR AC AWDURDODAU ADDYSG LLEOL

Word POLISI TÂL MODEL I ATHRAWON

DEPARTMENT FOR EDUCATION AND SKILLS WELSH LANGUAGE SCHEME

For further information about the services which the Department provides to the public in Wales, please see Welsh Language Scheme

The scheme sets out how the department intends to treat the Welsh and English languages on a basis of equality when providing services to its customers in Wales. It specifies, for example, arrangements for dealing with correspondence, publishing documents in Welsh and English and advertising the department’s activities and services in Wales.

Most education and training functions in Wales are the responsibility of the National Assembly, rather than Department for Education and Skills. The scheme applies only to those areas where Department for Education and Skills is responsible for delivering a service in Wales, which are listed in paragraph 6 of the scheme. The Scheme received the endorsement of the Welsh Language Board on 28 March 2000.

Areas for which Department for Education and Skills has responsibility in Wales

Welsh Language versions of material appearing on the Internet where Welsh language versions have been produced of the hard copy equivalent:

external link CAREER DEVELOPMENT LOANS

external link CONCORDAT BETWEEN THE DEPARTMENT FOR EDUCATION AND SKILLS AND THE CABINET OF THE NATIONAL ASSEMBLY FOR WALES

Word EXPLANATORY NOTES ON SCHOOL TEACHERS' PAY AND CONDITIONS DOCUMENT 2004

Word MODEL PAY POLICY