This snapshot, taken on
08/04/2010
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Tai myfyrwyr: dod o hyd i rywle i fyw

Gwnewch y mwyaf o'ch amser yn y brifysgol neu goleg drwy ddod i wybod beth yw'ch dewisiadau o ran tai - a beth yw eich hawliau a'ch ymrwymiadau, p'un ai eich bod mewn neuadd breswyl neu lety preifat.

Yr hanfodion

Mae ble byddwch chi'n byw tra byddwch chi yn y brifysgol neu goleg yn debygol o effeithio'n fawr ar eich amser yno: y ffrindiau a wnewch chi, y llefydd y dowch yn gyfarwydd â nhw a'ch costau.

Mae'n bosib hefyd mai dyma'r tro cyntaf i chi ddelio â landlordiaid preifat neu fynd i'r afael â materion megis blaendaliadau, rhannu biliau a rheoli materion tai a diogelwch mewn tai.

Drwy wybod ble i chwilio, gall eich helpu i ddod o hyd i le sy'n addas i chi - a thrwy wybod beth yw eich hawliau, rydych yn llai tebygol o gael eich twyllo.

Ymgyfarwyddo â’r ardal

Er bod rhai myfyrwyr yn byw gartref, i lawer mae mynd i brifysgol neu goleg yn gyfle i ddod i adnabod rhywle gwahanol.

Os nad ydych yn gwybod llawer am yr ardal yr ydych yn symud i fyw iddi, gwnewch eich gwaith cartref cyn i chi gyrraedd, naill ai mewn diwrnod agored neu drwy ofyn i'ch swyddog tai i fyfyrwyr am wybodaeth am yr ardal leol ac amser teithio i'ch campws.

Edrychwch ar wefan BBC, ac ym mhrosbectws eich prifysgol neu goleg.

Neuaddau a llety mewn prifysgolion

Mae llawer o fyfyrwyr blwyddyn gyntaf yn dewis byw mewn neuaddau; mae'n ffordd dda o gwrdd â myfyrwyr eraill ac mae'n gyfleus o ran anghenion dydd i ddydd.

Mae nifer o brifysgolion a cholegau bellach yn rheoli eu llety yn unol â chodau ymarfer a gymeradwywyd gan y llywodraeth.

Llety preifat

Bydd llawer o fyfyrwyr, yn enwedig yn eu hail flwyddyn, yn symud i lety preifat, yn aml gyda grwpiau o ffrindiau.

Os ydych chi'n meddwl rhannu, cofiwch mai rhwng tair a chwe ystafell wely sydd yn y rhan fwyaf o dai myfyrwyr - gyda mwy o bobl, byddai'n werth rhannu'r grŵp i ddod o hyd i rywle addas.

Mae dewisiadau eraill yn cynnwys fflat un ystafell neu fflat eich hun, neu fyw fel lletywr yn nhŷ eich landlord.

Mae amrywiaeth enfawr o lety preifat ar gael - mae'r llefydd a nodir isod yn rhoi rhyw fath o syniad i chi ynghylch lle i ddechrau chwilio. Hefyd, ewch i adran 'Rhentu cartref' yn Directgov.

Swyddfeydd tai

Mae gan y rhan fwyaf o brifysgolion a cholegau swyddfeydd tai myfyrwyr i drafod eich dewisiadau a’ch helpu i ddod o hyd i rywle i fyw. Mae llawer o swyddfeydd yn creu rhestri o landlordiaid ynghyd â'r eiddo sydd ar gael.

Mae'n bwysig i chi sicrhau eich bod yn derbyn manylion landlordiaid achrededig - hynny yw, landlordiaid sy'n rheoli eu heiddo yn unol â'r safonau y cytunwyd arnynt.

  • os ydynt wedi cael eu hachredu, holwch gan bwy a phwy sy'n delio â chwynion
  • os nad ydynt wedi cael eu hachredu, cysylltwch â'ch awdurdod lleol i gael gwybodaeth am gynlluniau achredu sydd ar waith yn yr ardal

Asiantaethau gosod llety

Gall asiantaethau gosod llety helpu i ddod o hyd i eiddo addas i chi ei rentu.

Cofiwch na all asiantaethau gosod llety godi arnoch chi am gynnal chwiliad yn unig. Ond fe allant godi ffi arnoch chi os penderfynwch chi dderbyn unrhyw lety y byddant yn dod o hyd iddo ar eich cyfer.

Os byddwch yn penderfynu cofrestru gydag asiantaeth gosod llety, sicrhewch eu bod wedi eu hachredu gyda'r Cynllun Gosod Cenedlaethol Cymeradwy neu eu bod yn perthyn i gorff megis Cymdeithas Asiantaethau Gosod Siopau neu Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig.

Llety preifat: gwybod eich hawliau

Ar ôl i chi symud i lety preifat, gofynnir i chi lofnodi cytundeb tenantiaeth, a bydd yn rhaid i chi fwy na thebyg roi blaendal.

I gael gwybod mwy, ewch i 'Rhentu llety preifat i fyfyrwyr'.

Help i dalu am eich llety

Gall pob myfyriwr llawn amser cymwys gael help i dalu am ei rent a chostau byw eraill drwy gael Benthyciad Myfyriwr ar gyfer Cynhaliaeth, a bydd llawer ohonynt hefyd yn gymwys i gael Grant Cynhaliaeth nad oes angen ei dalu’n ôl.

Os ydych yn cael trafferth fforddio llety i fyfyrwyr, mae’n bosibl y gallech wneud cais am Fwrsari Llety Foyer-UNIAID. Mae’r bwrsarïau arbennig hyn yn rhoi blwyddyn o lety â chymorth i fyfyrwyr sydd mewn perygl o orfod gadael y brifysgol oherwydd caledi difrifol. Maent ar gael mewn pedair ar ddeg o ddinasoedd yn y DU.

Meddwl am ddiogelwch

Os ydych chi'n symud i lety newydd, boed hwnnw'n neuadd breswyl neu dy preifat, sicrhewch fod yr eiddo'n ddiogel a heb beryglon.

Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod y cyfarpar nwy neu drydan yn ddiogel i'w defnyddio, bod y dodrefn yn diwallu safonau diogelwch tân ac nad oes peryglon mawr yn yr eiddo.

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Terfyn o 500 nod

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

  • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
  • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
  • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
  • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Additional links

Pa mor hir yn y dydd y gallwch adael pethau?

Plan your journey to lectures

Dod o hyd i'r ffordd gyflymaf o fynd o'ch tŷ i'ch darlith gyntaf

Allweddumynediad llywodraeth y DU