This snapshot, taken on
07/12/2009
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.
Jump to site navigation [j]

Croeso i wefan y Swyddfa Gartref

Rydym yn rhoi diogelu'r cyhoedd yn glir wrth wraidd ein gwaith i wrthsefyll terfysgaeth, lleihau troseddau, darparu polisïau effeithiol, diogelu ein ffiniau a diogelu hunaniaeth bersonol.

Ein strategaeth

Cydweithio i ddiogelu'r cyhoedd

Rydym am i bobl deimlo'n ddiogel, ac yn hyderus yn eu cartrefi a'u cymdogaethau, fel y gallant fyw yn rhydd, cyfrannu at gymdeithas a ffynnu yn eu bywydau bob dydd. Mae strategaeth y Swyddfa Gartref yn nodi ein cyfeiriad am y tair blynedd nesaf ar gyfer ystod lawn ein gwaith.

Darllenwch am yr hyn rydym yn bwriadu ei gyflawni, sut rydym yn bwriadu ei gyflawni, a'r mesurau y byddwn yn eu defnyddio i asesu ein cynnydd yn Strategaeth y Swyddfa Gartref.

Amcanion adrannol

Rydym yn cydweithio â'n partneriaid a'r cyhoedd yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol i:

 • helpu pobl i deimlo'n ddiogel yn eu cartrefi a'u cymunedau
 • lleihau troseddau, yn enwedig troseddau treisgar a throseddau sy'n gysylltiedig â chyffuriau ac alcohol
 • arwain plismona gweladwy, ymatebol ac atebol
 • diogelu'r cyhoedd rhag terfysgaeth
 • diogelu ein ffiniau a rheoli ymfudo er budd ein gwlad
 • diogelu hunaniaeth pobl a breintiau dinasyddiaeth
 • cefnogi'r broses o weinyddu cyfiawnder mewn modd effeithlon ac effeithiol

Cewch ragor o wybodaeth am ein diben a'n hamcanion, a sut rydym yn diwygio'r Swyddfa Gartref i'w cyflawni drwy ddarllen O Wella i Weddnewid.

Ein gwerthoedd

Mae'r gwerthoedd y gwnaethom eu datblygu gyda'n staff a'n rhanddeiliaid yn sail i'r modd y byddwn yn cyflawni ein hamcanion, ac yn arwain ein hymddygiad bob dydd:

 • rydym yn cyflawni er budd y cyhoedd
 • rydym yn broffesiynol ac yn arloesol
 • rydym yn gweithio'n agored ac yn gydweithredol
 • rydym yn trin pawb â pharch

Cyhoeddiadau

Rydym yn cyhoeddi nifer o adroddiadau a dogfennau strategaeth ar fusnes y Swyddfa Gartref a allai fod o ddiddordeb i aelodau o'r cyhoedd.

Manylion cyswllt y Swyddfa Gartref

Dim ond ymholiadau sy'n gysylltiedig â chyfrifoldebau canolog y Swyddfa Gartref y dylid eu hanfon i'r cyfeiriad isod. Os yw eich ymholiad yn ymwneud â mewnfudo, lloches, y gwasanaeth prawf cenedlaethol, y gwasanaeth carchardai, ymchwil ac ystadegau'r Swyddfa Gartref, cardiau adnabod, pasbortau neu fisâu, ewch yn uniongyrchol i dudalennau cyswllt y gwefannau uchod.

Home Office
Direct Communications Unit
2 Marsham Street
London SW1P 4DF
Ffôn: 020 7035 4848 (09:00-17:00 Llun-Gwen)
Ffacs: 020 7035 4745
Minicom: 020 7035 4742 (09:00-17:00 Llun-Gwen). Noder mai gwasanaeth i aelodau o'r cyhoedd sydd â nam ar eu clyw yw'r gwasanaeth hwn.
E-bost: public.enquiries@homeoffice.gsi.gov.uk

Cwynion

Rydym yn ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth effeithlon a chwrtais i chi, ond  mae'n anochel y bydd pethau yn mynd o'i le o bryd i'w gilydd.

Rhowch wybod i ni pan fydd hyn yn digwydd fel y gallwn unioni materion cyn gynted â phosibl. Yn yr un modd, os oes gennych unrhyw awgrymiadau am sut y gallwn wella ein gwasanaeth yn gyffredinol, byddwn yn fwy na pharod i wrando.

Cwynion cyffredinol

Ysgrifennwch at:

Home Office
Direct Communications Unit
2 Marsham Street
London SW1P 4DF
Ffôn: 020 7035 4848
Ffacs: 020 7035 4745
Minicom: 020 7035 4742
E-bost: public.enquiries@homeoffice.gsi.gov.uk

Cwynion yr Asiantaeth Ffiniau a Mewnfudo

Gweler y dudalen gwynion ar wefan yr Asiantaeth Ffiniau a Mewnfudo (new window), sy'n egluro pa ran o'r Asiantaeth y dylid cwyno iddi ar gyfer gwahonol gwynion.

Cwynion am yr heddlu

Mae nifer o ffyrdd y gallwch gwyno am yr heddlu:

 • Ewch i'ch gorsaf heddlu leol - Gallwch fynd i orsaf yr heddlu a gofyn am gael gweld uwch swyddog yr heddlu. Bydd hi neu ef yn eich cynghori ar sut i gofrestru eich cwyn
 • Gallwch gysylltu â Chomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu a fydd yn cysylltu â'r heddlu ar eich rhan

Ysgrifennwch at:

Independent Police Complaints Commission
90 High Holborn
London WC1V 6BH
Ffôn: 08453 002 002
Ewch i: www.ipcc.gov.uk
Ebost: enquiries@ipcc.gov.uk

Cwyno i sefydliadau eraill

Gallwch hefyd gysylltu â'r sefydliadau canlynol a gall pob un ohonynt ddarparu gwybodaeth am wneud cwyn i'r heddlu:

Home Office websites