This snapshot, taken on
13/11/2009
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Yswiriant teithio

Gall prynu yswiriant teithio eich helpu i gael cymorth ariannol ac ymarferol petai rhywbeth yn mynd o chwith ar eich taith. Yn anffodus, gall salwch, lladrad neu ddamweiniau ddigwydd yn unrhyw le. Cael gwybod beth y dylech chwilio amdano mewn polisi yswiriant teithio.

Y pethau pwysig

Gall yswiriant teithio amrywio'n fawr o ran pris a chynnwys. Os bydd eich taith yn cynnwys chwaraeon neu weithgareddau sy'n cael eu hystyried yn beryglus, gofalwch fod eich yswiriwr yn cynnig gwarchodaeth ychwanegol neu efallai y bydd angen i chi gysylltu ag yswiriwr arbenigol. Dylech gael sawl pris gwahanol cyn dewis yswiriant teithio ac edrychwch yn ofalus i weld beth mae pob un yn ei gynnig.

Yr hyn y dylai polisi ei gynnwys

Efallai yr hoffech holi ynghylch y canlynol er mwyn gwneud yn siŵr bod yr yswiriant yn addas i'ch anghenion:

  • triniaeth feddygol mewn argyfwng, costau ysbyty a chostau dychwelyd (i'r DU)
  • gwasanaeth cymorth 24 awr mewn argyfwng – mae rhai cwmnïau yswiriant yn cynnig llinell gymorth 24 awr rhag ofn y bydd gennych broblem ddifrifol
  • atebolrwydd personol - os caiff rhywun ei anafu neu os caiff eu heiddo ei ddifrodi gennych chi neu gan rywbeth sy'n berchen i chi, gallai'r unigolyn hwnnw wneud hawliad yn eich erbyn
  • beth sy'n digwydd os byddwch chi'n gorfod canslo neu derfynu'ch taith yn gynnar, gan y gallech orfod talu'r gost lawn neu gyfran o'r gost os byddwch yn canslo
  • cost eiddo personol newydd yn lle eiddo a gollwyd, gan gynnwys arian a dogfennau – bydd eich polisi yn datgan terfynau
  • yswiriant methiant cwmni hedfan (SAFI) – gall hyn fod yn ddefnyddiol os ydych chi'n teithio'n annibynnol ac yn poeni am gostau ychwanegol y gallech eu hwynebu petai'ch cwmni hedfan yn mynd i'r wal

Ceir gwybodaeth fanwl am yswiriant teithio ar wefan y Swyddfa Dramor a Chymanwlad.

Ceir mwy o wybodaeth am SAFI drwy ddilyn y ddolen 'Eich hawliau os bydd cwmni hedfan neu gwmni teithio yn mynd i'r wal'.

Additional links

A yw'n bryd i chi adnewyddu eich Cerdyn Yswiriant Iechyd Ewropeaidd (EHIC)?

Bydd angen adnewyddu EHIC a gyhoeddwyd yn 2005 ac ar ddechrau 2006 yn fuan. Peidiwch â mentro teithio i Ewrop heb gerdyn dilys.

Allweddumynediad llywodraeth y DU