This snapshot, taken on
04/01/2010
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Safonau cartrefi gofal a sut i gwyno

Rheoleiddir cartrefi gofal gan y Comisiwn Arolygu Gofal Cymdeithasol, sy'n gyfrifol am fonitro safonau'r rhan fwyaf o wasanaethau gofal preifat, gwirfoddol a chynghorau lleol.

Bodloni'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol

Mae'r Comisiwn yn arolygu pob cartref gofal cofrestredig i wneud yn siwr eu bod yn bodloni'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol, sy'n cael eu pennu gan yr Adran Iechyd. Dim ond y cartrefi sy'n bodloni'r safonau hyn a fydd yn cael eu cofrestru gan y Comisiwn.

Mae'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol yn nodi'r lefel dderbyniol ar gyfer pethau megis:

  • iechyd a diogelwch
  • mynediad at gyfleusterau
  • mynediad at addysg a gwaith
  • ansawdd y dodrefn a'r gosodion
  • gofal personol

Gwybodaeth i'r cyhoedd am safonau gofal

Mae'r Comisiwn hefyd yn arolygu adrannau gwasanaethau cymdeithasol cynghorau lleol ac yn rhoi sgôr i bob cyngor am y gwasanaethau a ddarparant. Cyhoeddir canlyniadau arolygon y Comisiwn mewn adroddiad sydd ar gael i'r cyhoedd.

Gallwch chwilio am gartrefi gofal ar wefan y Comisiwn. Gallwch chwilio am gartrefi gofal gyda gofal nyrsio (a heb ofal nyrsio) ac am gartrefi gofal sy'n darparu gofal ar gyfer pobl gydag anghenion penodol megis:

  • anableddau dysgu
  • anableddau corfforol
  • nam ar y synhwyrau
  • dementia
  • anhwylderau meddwl

Mae'r Comisiwn hefyd yn delio gyda chwynion am ddarparwyr gwasanaethau gofal.

Problemau gyda’ch cartref gofal

Profiad cadarnhaol yw profiad y rhan fwyaf o bobl o gartrefi gofal ond weithiau gall problemau godi ac efallai y byddwch am gwyno.

Gallech ofyn i ffrind neu berthynas, mudiad gwirfoddol fel Cyngor Ar Bopeth neu elusen eich helpu i gwyno. Gall cwyno helpu i wella ansawdd gwasanaethau cartrefi gofal.

Gallwch ddatrys llawer o broblemau drwy gael sgwrs anffurfiol gydag aelod o staff neu reolwr yn y cartref gofal.

Cwynion ffurfiol

Os nad ydych yn fodlon fod y mater wedi'i ddatrys ar ôl cael sgwrs anffurfiol, efallai y byddwch am gwyno'n ffurfiol wrth eich cartref gofal.

Rhaid i bob darparwr gwasanaeth gofal cofrestredig feddu ar drefn gwyno y dylai fod wedi cael ei hesbonio i chi pan symudoch i'r cartref. Rhaid i'r drefn nodi sut y gall defnyddwyr y gwasanaeth, neu'r rhai sy'n gweithredu ar eu rhan, gwyno am y gwasanaeth.

Cwynion i'r Comisiwn Arolygu Gofal Cymdeithasol

Gallwch gwyno wrth y Comisiwn Arolygu Gofal Cymdeithasol os nad ydych yn fodlon gyda chanlyniad eich cwyn ffurfiol i'ch cartref gofal. Cewch gwyno'n uniongyrchol wrth y Comisiwn o'r cychwyn hefyd.

Does dim rhaid i chi ddweud wrth eich cartref gofal eich bod wedi cwyno wrth y Comisiwn, ond gallai ymchwiliad llawn fod yn anodd heb iddynt ddod i wybod. Bydd y Comisiwn yn ysgrifennu atoch i ddweud beth y byddant yn ei wneud am eich cwyn.

Mwy o ddolenni defnyddiol

Allweddumynediad llywodraeth y DU