Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Cael cymorth gyda chostau cyn oed ysgol

Mae gan bob plentyn tair a phedair oed yn Lloegr hawl i gael mynd i leoliad dysgu cynnar am ddim. Os ydych chi'n rhiant sy'n gweithio, yn rhiant unigol neu'n fyfyriwr, mae'n bosib bod gennych hawl i gael help ychwanegol gyda chostau dysgu cynnar a gofal plant.

Lleoliadau dysgu cynnar i blant tair a phedair oed

Mae gan bob plentyn tair a phedair oed yn Lloegr hawl i isafswm o 12.5 awr o ddysgu cynnar am ddim am 38 wythnos o'r flwyddyn. Bydd hyn yn codi i 15 awr yr wythnos o 2010 ymlaen, i'w ddarparu'n hyblyg dros isafswm o dri diwrnod.

Help i rieni sy'n gweithio

Bwriad credydau treth yw helpu pobl ar incwm isel. Telir Credyd Treth Plant - lwfans ar sail modd i rieni a gofalwyr plant - i deuluoedd p'un ai a ydych yn gweithio ai peidio. Gall nifer o deuluoedd sy'n gweithio gael cymorth gyda chostau gofal plant drwy elfen gofal plant y Credyd Treth Gwaith.

Os ydych chi'n defnyddio darparwr gofal plant wedi'i gofrestru neu ei gymeradwyo, gan ddibynnu ar eich incwm, gallech gael hyd at 80 y cant o'ch costau gofal plant yn ôl. Mae hyn hyd at uchafswm o £140 yr wythnos ar gyfer un plentyn a £240 yr wythnos ar gyfer dau blentyn neu ragor.

Help i rieni unigol

Gall rhieni unigol nad ydynt yn gweithio gael help drwy raglen gan y llywodraeth a elwir yn Fargen Newydd i Rieni Unigol. Cewch fwy o wybodaeth gan eich swyddfa Canolfan Byd Gwaith leol.

Help i fyfyrwyr

Os ydych chi mewn addysg bellach efallai y cewch gymorth ariannol ychwanegol. Gallai hwn ddod drwy'r Cynllun Gofal i Ddysgu (i fyfyrwyr dan 20 oed) neu drwy Gronfeydd Cefnogi Dysgwyr. Hefyd, ceir cynllun sy'n darparu cymorth gyda chostau gofal plant i fyfyrwyr chweched dosbarth 20 oed neu hŷn.

Fel myfyriwr addysg uwch, efallai y byddwch yn gymwys i gael cymorth ychwanegol ar ben unrhyw grantiau neu fenthyciadau myfyrwyr safonol a gewch. Gallai hyn gynnwys bwrsari, Credyd Treth Plant, Grant Gofal Plant neu gymorth gan y Gronfa Mynediad at Ddysgu.

Gallai arian fod ar gael hefyd drwy elusennau neu ymddiriedolaethau addysgol. Gofynnwch am gyngor gan eich cynghorydd lles myfyrwyr neu'ch awdurdod lleol.

Help gan gyflogwyr

Mae rhai cyflogwyr yn cynnig talebau neu lwfans gofal plant fel rhan o gynllun 'aberthu cyflog'. Mae'n werth i chi holi'ch rheolwr llinell, neu'ch adran bersonél neu adnoddau dynol a oes gan eich cyflogwr gynllun o'r fath.

Allweddumynediad llywodraeth y DU