Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Pam ei bod yn bwysig llenwi eich ffurflen Ymholiad Pensiwn

Pan fyddwch yn nesáu at oed Pensiwn y Wladwriaeth cewch ffurflen 'Ymholiad Pensiwn' (P161) sy'n gofyn am fanylion eich oed a'ch incwm, gan gynnwys incwm pensiwn. Mae'n bwysig iawn eich bod yn llenwi'r ffurflen hon ac yn ei dychwelyd. Fodd bynnag, os ydych chi'n hunangyflogedig ni chewch y ffurflen fel mater o drefn - bydd angen i chi ofyn amdani yn eich Swyddfa Dreth neu lwytho un oddi ar y we.

Pam a phryd y cewch ffurflen Ymholiad Pensiwn P161

Bydd Cyllid a Thollau EM yn anfon ffurflen P161 atoch fel y gallant gyfrifo pa lwfansau di-dreth y mae gennych hawl iddynt a faint o dreth (o gwbl) y dylech fod yn ei thalu pan ddechreuwch gael eich incwm pensiwn. Os na fyddwch yn llenwi nac yn dychwelyd y ffurflen efallai y bydd eich cyflogwr neu bwy bynnag sy'n talu eich pensiwn yn cael eich cod treth yn anghywir ac fe allech dalu gormod o dreth.

Cyn belled â bod gan Gyllid a Thollau EM eich dyddiad geni ar gofnod, byddant yn anfon y ffurflen atoch fel mater o drefn y mis cyn i chi gyrraedd oed Pensiwn y Wladwriaeth. Cofiwch fod y ffurflen hon yn wahanol i lythyr a gewch gan y Gwasanaeth Pensiwn yn gofyn i chi hawlio neu ohirio eich Pensiwn gan y Wladwriaeth.

Os ydych chi o fewn mis i gyrraedd oed Pensiwn y Wladwriaeth ac nad ydych wedi cael ffurflen gallwch lawrlwytho copi isod, cyn argraffu, llenwi a dychwelyd y ffurflen i'ch Swyddfa Dreth.

Os ydych chi'n hunangyflogedig ni fydd ffurflen P161 yn cael ei hanfon atoch fel mater o drefn. Gallwch lwytho'r ffurflen oddi ar y we neu ofyn am un gan eich Swyddfa Dreth.

Os na allwch lwytho ffurflen oddi ar y we, cysylltwch â'ch Swyddfa Dreth.

Bydd Cyllid a Thollau EM hefyd yn ail-anfon y P161 atoch os ydych yn fenyw ar fin cael eich pen-blwydd yn 65 oed. Bwriad hyn yw gweld a yw'ch amgylchiadau wedi newid.

Llenwi ffurflen P161

Eich Pensiwn gan y Wladwriaeth


Bydd angen i chi roi gwybod i Gyllid a Thollau EM:

  • a ydych wedi penderfynu hawlio eich Pensiwn gan y Wladwriaeth yn awr ynteu a ydych am aros am gyfnod (ei ohirio)
  • y dyddiad y disgwyliwch i'r taliadau ddechrau
  • y swm y disgwyliwch ei gael bob wythnos

Pensiynau eraill

Bydd angen i chi roi manylion unrhyw bensiwn cwmni neu bensiynau personol yr ydych yn eu cael neu'n disgwyl eu cael yn fuan.

Os ydych wedi dechrau cael pensiwn, fe welwch rif y pensiwn (a elwir weithiau'n 'rhif blwydd-dal y pensiwn') ar slipiau talu eich pensiwn neu ar lythyrau gan eich darparwr pensiwn.

Os nad ydych wedi dechrau cael eich pensiwn eto rhaid i chi ysgrifennu 'Heb ddechrau eto' wrth ymyl 'Rhif pensiwn' gan nodi'r dyddiad y disgwyliwch ddechrau ei gael wrth ymyl 'Dyddiad dechrau'r pensiwn'.

Enillion o gyflogaeth neu hunangyflogaeth

Os ydych chi dal yn gyflogedig, bydd angen i chi roi gwybod i Gyllid a Thollau EM faint o incwm yr ydych yn ei gael.

Os ydych chi'n hunangyflogedig, ysgrifennwch 'Gweler ffurflen dreth Hunanasesu' lle mae'n gofyn i chi nodi eich cyflog misol neu wythnosol. Bydd Cyllid a Thollau EM yn gwybod beth yw eich incwm pan fyddant yn cael eich ffurflen dreth ar ôl diwedd y flwyddyn dreth.

Incwm o fuddion trethadwy

Bydd angen i chi roi gwybod i Gyllid a Thollau EM faint o Lwfans Ceisio Gwaith a gewch yn llawn (mae hyn yn cyfrif fel incwm trethadwy) a faint o Fudd-dal Analluogrwydd trethadwy a gewch. Dim ond ar ôl i chi gael Budd-dal Analluogrwydd am 28 wythnos y byddwch yn talu treth arno. Bydd Cyllid a Thollau EM yn gallu gweld o'r dyddiad a ddechreuodd faint ohono, os o gwbl, sy'n drethadwy.

Incwm trethadwy arall a rhoddion i elusennau


Pan fyddwch yn llenwi'r adrannau hyn, cofiwch:

  • dim ond manylion eich incwm ar gyfer y flwyddyn dreth ddiwethaf, hy o 6 Ebrill i 5 Ebrill, y mae angen eu cynnwys
  • anwybyddwch incwm nad yw'n drethadwy (gweler y ddolen isod)
  • dim ond hanner unrhyw incwm a gewch ar y cyd, megis llog ar gyfrif banc ar y cyd, y dylech ei ddangos

Os ydych chi wedi anfon ffurflen dreth i Gyllid a Thollau EM ar gyfer y flwyddyn dreth ddiwethaf, does dim rhaid i chi lenwi'r adrannau uchod. Yr unig beth y mae angen i chi ei wneud yw llenwi'r blwch sy'n gofyn am eich cyfeirnod treth deg-ffigur - fe welwch hwn ar flaen eich ffurflen dreth.

Dychwelyd y ffurflen

Cofiwch lofnodi a dyddio'r ffurflen a'i hanfon yn ôl i Gyllid a Thollau EM mor fuan â phosib, drwy ddefnyddio'r amlen ymateb a anfonir gyda hi. Os ydych chi wedi llwytho ffurflen oddi ar y wefan hon, anfonwch hi i'ch Swyddfa Dreth.

Allweddumynediad llywodraeth y DU