This snapshot, taken on
20/01/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.
Amdanon ni | Ffurflenni | Gyrfaoedd | Cysylltu â ni | Desg y Wasg | Ymwadiad | English
 
Wedi'i gweithredu ar 1af Hydref 2009

YmwadiadYmwadiad

NI fwriedir i’r wybodaeth sydd ar gael ar y wefan hon fod yn gynhwysfawr, a hepgorwyd llawer o fanylion a all fod yn berthnasol i amgylchiadau arbennig. Gan hynny, ni ddylid ystyried y wefan yn ffynhonnell gyflawn ar gyfer gwybodaeth am gwmnïau a’r gyfraith gwmnïau, a chynghorir darllenwyr i geisio cyngor proffesiynol annibynnol cyn gweithredu ar unrhyw beth a gynhwysir yma. Ni all Ty’r Cwmnïau dderbyn cyfrifoldeb am ganlyniadau camgymryd na hepgor.

Nodiadau i Ddefnyddwyr Chwiliadau Cwmni neu Chwiliadau Cyfarwyddwyr wedi eu Gwahardd

Mae’r wybodaeth sydd ar gael yma wedi ei thynnu o’r Gofrestr Gwmnïau/Cofrestr y Cyfarwyddwyr wedi eu Gwahardd, a gaiff eu diweddaru’n gyson. Gall hyn olygu bod gwallau achlysurol yn codi – gwallau y byddwn yn eu cywiro mor fuan ag y cân nhw eu tynnu i’n sylw. Os sylwch ar rywbeth y credwch y gallai fod yn anghywir, rhowch wybod inni fel y gallwn, os bydd angen, unioni’r gronfa ddata.

Gwybodaeth am Gwmnïau wedi ei Darparu gan Dŷ’r Cwmnïau

Mae Ty’r Cwmnïau yn gofrestrfa i wybodaeth am gwmnïau. Byddwn yn cynnal archwiliadau sylfaenol i wneud yn siwr fod dogfennau wedi eu cwblhau a’u llofnodi, ond nid oes gennym y pwer statudol na’r gallu i wirio cywirdeb yr wybodaeth y bydd cwmnïau yn ei hanfon atom. Byddwn yn derbyn ar goel bob gwybodaeth a anfonir atom gan gwmnïau ac yn ei rhoi ar y cofnod cyhoeddus. Ni ddylid cymryd bod y ffaith i’r wybodaeth gael ei rhoi ar y cofnod cyhoeddus yn golygu bod Ty’r Cwmnïau wedi ei gwirio neu ei dilysu mewn unrhyw fodd.

Cysylltiadau â Gwefannau Allanol

Ein polisi yw sicrhau caniatâd i gysylltu â gwefannau eraill. Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys na dibynadwyedd y gwefannau cysylltiedig. Ni ddylid cymryd bod eu rhestru yn golygu cymeradwyaeth o unrhyw fath. Ni allwn warantu y bydd y cysylltiadau hyn yn gweithio bob tro ac nid oes gennym reolaeth dros argaeledd tudalennau cysylltiedig.
Yn ôlBrigArgraffu'r tudalenTudalen e-bostMap o'r wefan
Telephone icon    Canolfan Cysylltu: +44 (0)303 1234 500 (pris galwad genedlaethol) Minicom - 02920381245  ar gael 08:30 hyd 18:00 (amser y DU) *Lun-Gwen     Ebost: enquiries@companies-house.gov.uk
Ymwadiad  |  Datganiad Preifatrwydd  |  Datganiad Defnydd Derbyniol  |  Hygyrchedd  |  Defnyddio cwcis  |  Hawliau Gwybodaeth  |  © Hawlfraint y Goron 2010
This site conforms to W3C level 'A', priority 1.    This site is W3C compliant.    This site uses valid CSS.    This site uses valid RSS feeds. . IFTS Accredited  http://www.ebr.org/  http://www.berr.gov.uk/  http://www.businesslink.gov.uk/  http://www.direct.gov.uk  Community Interest Companies