This snapshot, taken on
20/01/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.
Amdanon ni | Ffurflenni | Gyrfaoedd | Cysylltu â ni | Desg y Wasg | Ymwadiad | English
 
Wedi'i gweithredu ar 1af Hydref 2009

Amdanon Ni


Newidiadau Arfaethedig i Ddogfennau Cwmni ar Microfiche

Mae’r galw am gopïau o gofnodion microfiche wedi gostwng yn ddramatig mewn blynyddoedd diweddar. Rhoesom ni’r gorau i ddiweddaru’r cofnodion microfiche yn 2002 ac yn sgil cyflwyno’r Gwasanaeth Sganio yn ôl y Galw, mae’r galw amdanynt wedi parhau i ostwng. Mae ein hoffer copïo fiche yn dirywio ac mae hi’n amhosibl cael gafael ar ddarnau newydd i’w trwsio, felly rydyn ni wedi bod yn chwilio am ddull arall o ddarparu’r wybodaeth i’n cwsmeriaid.

Am hyn, rydyn ni’n bwriadu rhoi’r gorau i gynhyrchu’r cofnodion microfiche ac o ddydd Llun, 6 Rhagfyr ymlaen, byddwn yn darparu cynnwys y cofnodion microfiche ar DVD Rom.

Sut mae mynd ati i archebu’r fersiynau DVD Rom o’r wybodaeth archif?

Caiff y cyfleusterau archebu sydd ar gael ar gyfer fiche eu trosi er mwyn archebu’r wybodaeth ar ffurf DVD Rom. Caiff hyn ei wneud trwy Wasanaeth Companies House Direct, y Ganolfan Gyswllt a’r Canolfannau Gwybodaeth.

Beth fydd cost y gwasanaeth newydd?

£20.00 fydd cost y DVD Rom. Fel yn achos holl nwyddau a gwasanaethau Tŷ’r Cwmnïau, cyfrifir y ffi ar sail egwyddorion adfer cost. Er gwybodaeth, petai’r cynnyrch microfiche wedi parhau, byddai wedi cynyddu’n sylweddol ar sail y drefn gostio yma.

Beth am ddanfon y wybodaeth?

Trwy’r post: Caiff archebion sy’n dod i law cyn 11:00am dydd Llun i ddydd Gwener eu dosbarthu’r diwrnod gwaith nesaf. Caiff archebion sy’n dod i law ar ôl 11:00am, neu unrhyw amser ar ddydd Sadwrn, dydd Sul neu Ŵyl Banc eu dosbarthu cyn pen 2 ddiwrnod gwaith

Dylid nodi na ellir gwarantu amserau dosbarthu oherwydd ffactorau allanol.

Casglu : Mae Canolfannau Gwybodaeth Tŷ’r Cwmnïau (Caerdydd, Caeredin, Llundain a Belffast) ar agor rhwng 9.00am a 5.00pm dydd Llun i ddydd Gwener (heblaw am wyliau banc). Cewch ddod i gasglu archebion sy’n dod i law cyn 11:00am dydd Llun i ddydd Gwener cyn pen 2 ddiwrnod gwaith.

Pa wybodaeth fydd ar y DVD o ddogfennau archif?

Bydd y DVD yn cynnwys delweddau PDF o ddogfennau cwmni a ffeiliwyd cyn 31 Rhagfyr 2002 (oedd ar gael ar microfiche gynt).

Bydd y DVD yn rhestru’r delweddau o ddogfennau yn y drefn isod, ac wedyn yn gronolegol, ym mhob un o’r categorïau canlynol:

  • Dogfennau cyffredinol (sy’n cynnwys pethau fel dogfennau corffori a chyfalaf).
  • Cyfrifon a Ffurflenni Blynyddol (sy’n cynnwys cyfrifon blynyddol a ffurflenni a ffeiliwyd gan y cwmni); ac ers 1 Ionawr 1991, unrhyw ddogfennau sy’n diweddaru’r wybodaeth yn y ffurflen flynyddol (ffurflen 287 newid cyfeiriad swyddfa gofrestredig a ffurflen 288 newid cyfeiriad cyfarwyddwr).
  • Dogfennau morgais (os yw’n berthnasol), sy’n cynnwys delweddau o unrhyw arwystlon neu morgeisi y mae’r cwmni wedi eu creu neu eu bodloni, ynghyd â chopi o’r arwystlon hyn ar y gofrestr.

Pa feddalwedd/caledwedd fydd ei hangen arnaf i weld y wybodaeth ar y DVD o ddogfennau archif?

Bydd angen darllenydd DVD ar eich cyfrifiadur a bydd arnoch angen meddalwedd sy’n eich galluogi chi i weld y delweddau o’r dogfennau ar ffurf PDF

Ble mae cael rhagor o wybodaeth?

Byddwn ni’n diweddaru’r dudalen hon er mwyn ateb unrhyw gwestiynau cyffredin sy’n codi.

Tachwedd 2010

 

mynd

proceed arrow
 

mynd

proceed arrow
 

Yn ôlBrigArgraffu'r tudalenTudalen e-bostMap o'r wefan
Telephone icon    Canolfan Cysylltu: +44 (0)303 1234 500 (pris galwad genedlaethol) Minicom - 02920381245  ar gael 08:30 hyd 18:00 (amser y DU) *Lun-Gwen     Ebost: enquiries@companies-house.gov.uk
Ymwadiad  |  Datganiad Preifatrwydd  |  Datganiad Defnydd Derbyniol  |  Hygyrchedd  |  Defnyddio cwcis  |  Hawliau Gwybodaeth  |  © Hawlfraint y Goron 2010
This site conforms to W3C level 'A', priority 1.    This site is W3C compliant.    This site uses valid CSS.    This site uses valid RSS feeds. . IFTS Accredited  http://www.ebr.org/  http://www.berr.gov.uk/  http://www.businesslink.gov.uk/  http://www.direct.gov.uk  Community Interest Companies