Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Rhestr atgoffa ar gyfer teithio gartref a thramor

Fel arfer, mae cynllunio taith yn dda - pa mor fyr bynnag y bo - yn gwneud pethau'n haws. Er bod sawl peth i chi feddwl amdanynt cyn mynd i ffwrdd - faint bynnag yw'ch oed - mae ambell beth ychwanegol y dylech chi eu hystyried wrth heneiddio.

Meddyginiaeth a help

Os oes gennych ofynion penodol o ran eich iechyd neu fod afiechyd penodol gennych, mae'n syniad da cael sgwrs gyda'ch meddyg cyn cychwyn ar daith hir.

Os byddwch chi'n gorfod cymryd meddyginiaeth yn rheolaidd, gofynnwch i'ch meddyg roi presgripsiwn i chi a fydd yn para'r daith i gyd a mymryn yn fwy na hynny rhag ofn i chi gael eich dal yn rhywle. Cofiwch fod angen digon arnoch ar gyfer amser y daith hefyd.

Fe allai hefyd fod yn gall holi a oes unrhyw gyfreithiau yn erbyn cymryd meddyginiaeth o fath arbennig mewn rhai gwledydd; efallai y byddai'n ddoeth cael nodyn gan eich meddyg.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi diweddaru eich brechiadau - mae'n bosib bod angen dos cyfnerthu. Ewch i weld eich meddyg neu'ch nyrs o leiaf chwech wythnos cyn i chi fynd i ffwrdd. Os oes gennych gyflwr parhaus, mae'n bosib y bydd angen i chi gael caniatâd ysgrifenedig eich meddyg i deithio. Gofynnwch i drefnydd eich taith a'ch cwmni yswiriant a oes angen hyn ai peidio.

Yswiriant teithio

Mae cwmnïau yswiriant teithio'n aml yn dyfynnu prisiau uwch ar gyfer pobl dros 65 oed, felly mae'n werth gofyn am bris gan fwy nag un. Weithiau, mae'n bosib cael disgownt wrth wneud cais ar-lein ac mae rhai elusennau cysylltiedig-ag-oed yn cynnig eu hyswiriant eu hunain. Hefyd, mae yswiriant teithio arbenigol yn aml yn fwy cynhwysfawr ac yn rhatach.

Mae rhai asiantau teithio'n cynnig yswiriant ond fel arfer, nid dyma'r dewis gorau oherwydd dim ond cynnyrch un yswiriwr y byddan nhw'n ei gynnig. Mae hyn yn golygu nad yw'r warchodaeth fel arfer mor gynhwysfawr ac fe all fod yn ddrutach.

Cofiwch roi'r holl fanylion perthnasol am unrhyw gyflwr meddygol sydd gennych. Bydd eich yswiriant - unrhyw ran o'ch yswiriant, boed hwnnw'n berthnasol i gyflwr meddygol ai peidio - yn annilys os na ddywedwch chi bopeth wrth y cwmni yswiriant.

Edrychwch ar ddogfennau eich yswiriant cartref. Mae'n bosib y bydd rhai eitemau eisoes wedi'u gwarchod dan hwnnw. Hefyd, mae rhai cardiau credyd a debyd yn cynnig yswiriant fel un o'u gwasanaethau. Edrychwch ar fanylion eich cyfrif cyfredol i weld a oes gennych yswiriant teithio. Mae'n bosib y bydd angen i chi ffonio'r cwmni i sicrhau bod unrhyw anghenion neu drefniadau arbennig wedi'u cynnwys.

Awyrennau

Mae ymarfer yn rheolaidd yn bwysig er mwyn atal eich fferau rhag chwyddo ac osgoi cymhlethdodau eraill. Gall staff y cwmni awyrennau eich cynghori.

Gall rhai cyflyrau, megis angina neu golli'ch gwynt, fod yn waeth ar awyren. Gall rhai awyrennau ddarparu ocsigen os trefnwch chi ymlaen llaw.

Cyn mynd, paratowch cynhyrchion, meddyginiaeth neu leoliad eich sedd - trefnu sedd wrth yr eil er enghraifft - os oes gennych gyflwr fel diabetes, dryswch meddwl neu anymataledd.

Teithio ar y ffordd

Os ydych chi'n mynd ar daith hir ar y ffordd, cofiwch aros i gael hoe a symud o gwmpas ychydig. Hyd yn oed os na allwch symud o gwmpas yn rhwydd iawn, mae'n bwysig gwneud yn siŵr bod eich gwaed yn cylchredeg yn iawn felly bydd cael hoe fach ac awyr iach yn help.

Mae rhai cwmnïau bysiau'n cynnig disgownt i bobl dros 60 oed. Cysylltwch â'ch cwmni bysiau i gael rhagor o fanylion.

Llogi car

Mae'n bosib bod cyfyngiadau neu amodau cysylltiedig-ag-oed ynghlwm wrth rentu car. Fel arfer, y peth gorau yw trefnu i logi car cyn i chi gychwyn, felly holwch mewn mwy nag un lle a chael sgwrs gyda'r cwmni llogi ceir am eich oedran, eich anghenion a pha ddewisiadau y gallan nhw'u cynnig i chi.

Gall rhai cwmnïau llogi ceir gynnig nifer fach iawn o geir sydd wedi'u haddasu at anghenion arbennig. Gofynnwch i'r cwmni llogi ceir beth sydd ganddyn nhw i'w gynnig.

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Terfyn o 500 nod

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

  • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
  • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
  • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
  • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Allweddumynediad llywodraeth y DU