This snapshot, taken on
10/04/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Canllawiau i weithgareddau hamdden i bobl dros 50

Os ydych chi dros 50, mae'n bosib bod gennych fwy o amser hamdden. Cael gwybod mwy ynghylch beth allech fod yn ei gwneud a sut i chwilio am ddiddordeb neu weithgarwch newydd i'w ddilyn yn eich amser rhydd.

Ymchwilio i hanes lleol, hanes eich teulu neu hanes eich cartref

Oes gennych chi ddiddordeb mewn hanes ond yn ansicr sut i fynd ati i gael gwybod mwy? Mae'n bosib eich bod eisiau gwybod mwy am hanes eich teulu, eich ardal, neu'ch cartref. Mae'n faes sy'n dod â boddhad mawr i rywun ond sut mae cychwyn arni a pha ffynonellau gwybodaeth sydd ar gael i chi?

Llyfrgelloedd a llyfrau

Ydych chi'n awyddus i gael cyngor am lyfrau da i'w darllen neu fanylion am grwpiau darllen lleol? Efallai yr hoffech chi rentu DVD neu fideo, defnyddio'r rhyngrwyd am ddim neu gael help gyda'ch sgiliau llythrennedd. Mae eich llyfrgell leol yn cynnig y gwasanaethau hyn i gyd.

Amgueddfeydd ac orielau

Ydych chi'n awyddus i gael diwrnod i'r brenin sy'n hwyl ac yn addysgiadol ar yr un pryd? Beth am ymweld ag amgueddfa neu oriel? Mae cannoedd o orielau ac amgueddfeydd ym mhob cwr o’r DU sy’n ymwneud ag ystod eang o ddiddordebau. O hanes lleol i gelf fodern, dinosoriaid i rocedi’r gofod, mae yna rywbeth i bawb.

Dysgu sgil newydd

Does dim rhaid i ddysgu fod yn ffurfiol a does dim rhaid i chi ddysgu er mwyn cael cymhwyster. Gall dysgu fod yn hwyl ac yn ffordd wych o ymlacio a chymdeithasu. Mae'n bosibl y byddwch yn awyddus i ddatblygu diddordeb sydd gennych eisoes neu ddysgu rhywbeth newydd.

Gweithgareddau hamdden yn eich ardal leol

Gallwch gael gwybod am y gweithgareddau hamdden sydd ar gael i bobl dros 50 oed yn eich ardal chi ar wefan eich awdurdod lleol. Gallai'r rhain gynnwys gweithgareddau diwylliannol, chwaraeon a gweithgareddau cymdeithasol eraill a drefnir. Bydd y ddolen isod yn gofyn i chi deipio ble'r ydych chi'n byw ac yna'n mynd â chi at wefan eich awdurdod lleol.

Mwynhau dyfrffyrdd

Hoffech chi botsian mewn cychoedd? Fe allech chi byntio i lawr yr afon neu fod yn beilot ar gwch hir ar gamlas. Beth am gael gwybod rhagor am beth y gallwch ei wneud ar y dyfrffyrdd a mwynhau mynd am dro ar lan yr afon, mynd ar daith rwyfo neu bysgota am awr neu ddwy.

Parciau a meysydd glas

Ceir llu o lecynnau glas braf, agored yn y DU lle gallwch gael picnic, gêm o griced neu wylio byd natur. Mae'r rhain yn amrywio o lawnt y pentref i un o'r Parciau Cenedlaethol anferth. Cael picnic, chwarae criced neu fynd heicio yn y bryniau - mae llu o weithgareddau i chi fwynhau.

Llwybrau a theithiau cerdded

Mae mynd am dro yng nghefn gwlad yn ffordd wych o ddarganfod llefydd newydd a mwynhau amrywiaeth a harddwch tirwedd Prydain. Ceir troeon sy'n addas beth bynnag fo'ch diddordebau a'ch gallu, a chithau'n heiciwr brwd ynteu'n grwydrwr achlysurol.

Cyfleusterau chwaraeon a digwyddiadau

Gallwch wella'ch ffitrwydd drwy dreulio 30 munud y diwrnod yn gwneud gweithgarwch corfforol megis garddio, nofio, neu gerdded. Mae'n hawdd hefyd i chi ddod o hyd i gyfleusterau hamdden lleol lle gallwch chi fynd i gymryd rhan mewn chwaraeon megis tenis, sboncen, neu ddosbarthiadau cadw'n heini.

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Terfyn o 500 nod

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

  • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
  • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
  • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
  • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Allweddumynediad llywodraeth y DU