Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Bwyta'n iach ar gyfer pobl dros 50

Bydd bwyta'n iach yn gwella ansawdd eich bywyd ac yn eich helpu i osgoi clefydau sy'n gysylltiedig â heneiddio. Gallwch wneud llawer i gyflwyno bwydydd iachach i'ch deiet heb orfod rhoi'r gorau i'ch hoff fwydydd.

Newid yn eich gofynion o ran bwyd

Y prif reswm dros ennill pwysau a hynny'n gysylltiedig ag oedran yw bod y gyfradd llosgi calorïau mewn bwyd a diod, sef eich cyfradd fetabolig, yn arafu gydag oedran. Bydd y calorïau ychwanegol yn troi'n fraster ychwanegol dros amser oni wnewch chi newid eich deiet neu wneud mwy o ymarfer.

Faint o fwyd ddylech chi ei fwyta?

Mae ennill pwysau’n ymwneud â faint o egni a gymerwch i’ch corff a faint o egni y bydd eich corff yn ei ddefnyddio. Er mwyn colli pwysau, bydd angen i chi gymryd llai o egni (calorïau) i’ch corff o fwyd a diod nag a ddefnyddir gan eich corff mewn gweithgareddau corfforol. Cofiwch y bydd angen llai o galorïau arnoch yn eich 50au a’ch 60au o’i gymharu â’ch 30au.

Mae faint o fwyd y gallwch ei fwyta heb roi pwysau ymlaen yn gysylltiedig hefyd â faint o ymarfer yr ydych yn ei wneud. Mae gweithgareddau corfforol yn llosgi calorïau, felly gall hyn eich helpu i golli pwysau.

Rheoli eich pwysau gyda deiet cytbwys

Efallai y bydd yn rhaid ichi gymryd llai o galorïau a sicrhau eich bod yn aros yn gorfforol weithgar. Nid yw'n syniad da mynd ar ddeiet gwirion. Gall hynny wneud y gwaith o reoli'ch pwysau yn galetach byth yn yr hirdymor.

I gael y gorau allan o'ch deiet:

 • bwytewch bum dogn o ffrwythau a llysiau bob dydd o leiaf
 • seiliwch eich prydau ar fwydydd starts megis bara, tatws, reis neu basta
 • yfwch ddigon o ddŵr a pheidiwch ag yfed diodydd melys llawn siwgr – byddwch yn wyliadwrus am y siwgr cudd a ychwanegir at nifer o ddiodydd meddal
 • bwytewch lai o fwydydd a diodydd sy’n cynnwys llawer o siwgr, neu frasterau dirlawn – fel menyn
 • dewiswch gig, dofednod a chynnyrch llaeth braster is
 • bwytewch fwy o bysgod – anelwch am ddau ddogn yr wythnos, gan gynnwys un dogn o bysgod olewog megis eog, tiwna ffres, macrell, sardinau neu frithyll
 • yfwch lai o alcohol
 • peidiwch â bwyta mwy na 6g o halen y dydd – ceisiwch beidio â'i ychwanegu at eich bwyd a gwyliwch allan am halen ychwanegol mewn bwydydd wedi'u prosesu a phrydau parod
 • ceisiwch beidio â hepgor prydau bwyd, yn enwedig brecwast
 • bwytewch amrywiaeth o fwydydd i sicrhau eich bod yn cael yr holl faetholion y mae eu hangen ar eich corff

Cysylltiadau rhwng deiet, ymarfer ac iechyd

Gwneud mwy o weithgarwch corfforol o bosibl yw'r allwedd i reoli eich pwysau wrth ichi heneiddio. Mae bwyta deiet cytbwys, peidio â gorfwyta a bwyta'r bwydydd iawn yn bwysig.

Mae ymchwil yn dangos, er enghraifft, bod cysylltiad rhwng deiet a llawer o glefydau difrifol, megis canser a chlefyd coronaidd y galon. Trwy gerdded yn rheolaidd, rydych yn lleihau cyfradd eich dirywiad corfforol 50 y cant.

Mae'r arbenigwyr yn argymell hanner awr o ymarfer cymedrol bum gwaith yr wythnos. Gall yr holl ymarfer gael ei wneud mewn un hanner awr, neu ei rannu'n gyfnodau byrrach o weithgarwch drwy gydol y diwrnod.

Cofiwch, cyn newid eich deiet neu ddechrau ar drefn ymarfer newydd, mae'n syniad da siarad â'ch meddyg.

Darllen defnyddiol

Mae’r Adran Iechyd yn cyhoeddi llyfryn ‘Your weight, Your health’ sy’n cynnwys gwybodaeth am sut i reoli eich pwysau.

Mae Sefydliad Prydeinig y Galon yn cyhoeddi cyfres o daflenni a llyfrynnau, gan gynnwys 'Eating for Your Heart', 'So You Want to Lose Weight for Good', 'Get Active' a 'Put Your Heart into Walking'.

Cysylltwch â'r llinell gymorth i gael manylion ar 0845 708 070, o 9.00 am i 5.00 pm ar ddydd Llun, dydd Mawrth a dydd Gwener; o 8.00 am i 6.00 pm ar ddydd Mercher a dydd Iau.

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Terfyn o 500 nod

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

 • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
 • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
 • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
 • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Allweddumynediad llywodraeth y DU