This snapshot, taken on
06/02/2014
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Fframwaith deddfwriaethol

Dosbarth: Deddfwriaeth Cyllid y Wlad
Diffiniad: Ceir manylion cynnwys y dosbarth hwn yn y Rhestr Cyhoeddiadau (Saesneg) sy'n cyd-fynd 'r ddogfen hon. Caiff Deddfau Cyhoeddus, Nodiadau Esboniadol, Offerynnau Statudol Drafft, Offerynnau Statudol eu cyhoeddi hefyd ar wefan Llyfrfa Ei Mawrhydi. Gellir dod o hyd i Fesurau sydd yn cael eu trafod yn y Senedd ar hyn o bryd (gan gynnwys y Mesur Ariannol presennol) ar wefan Senedd y DU. Noder fod Cytundebau Trethiant Dwbl Cyllid y Wlad yn ymddangos ar ffurf Offerynnau Statudol.
Fformatau sydd ar gael: copi ar bapur; fformat y we
Mae £ yn dynodi bod y dosbarth hwn yn cynnwys deunydd y codir amdano: -

Dosbarth: Consesiynau Allstatudol Cyllid y Wlad
Diffiniad: Consesiynau Allstatudol a gyhoeddir gan Gyllid y Wlad. Mae consesiwn allstatudol yn lliniariad sy'n rhoi gostyngiad treth i drethdalwyr na fyddai ganddynt hawl iddo yn l llythyren lem y ddeddf. Mae'r rhan fwyaf o gonsesiynau wedi'u bwriadu i ymdrin ag anghysonderau sydd ar y cyfan yn fach neu'n rhai dros dro yn l y ddeddfwriaeth ac i gwrdd ag achosion o galedi ar ffiniau'r cod pan fyddai datrysiad statudol naill ai'n anodd i'w ganfod neu'n hollol anghymesur phwysigrwydd hanfodol y mater. Ceir manylion cynnwys y dosbarth hwn yn y Rhestr Cyhoeddiadau (Saesneg) sy'n cyd-fynd 'r ddogfen hon.
Fformatau sydd ar gael: fformat y we
Mae £ yn dynodi bod y dosbarth hwn yn cynnwys deunydd y codir amdano: -

Dosbarth: Codau Ymarfer Cyllid y Wlad
Diffiniad: Codau Ymarfer a gyhoeddir gan Gyllid y Wlad. Mae Codau Ymarfer yn esbonio sut y mae Cyllid y Wlad yn dehongli deddfwriaeth a sut y mae'r Adran yn gweithredu'r ddeddf yn ymarferol. Ceir manylion cynnwys y dosbarth hwn yn y Rhestr Cyhoeddiadau (Saesneg) sy'n cyd-fynd 'r ddogfen hon.
Fformatau sydd ar gael: fformat y we
Mae £ yn dynodi bod y dosbarth hwn yn cynnwys deunydd y codir amdano: -
Diffiniad: Datganiadau i'r wasg a gyhoeddwyd gan Gyllid y Wlad a chyhoeddiadau'n ymwneud 'r Adroddiad Cyn y Gyllideb, Dogfennau'n gysylltiedig 'r Gyllideb (Nodiadau'r Gyllideb a Chyfraddau a Lwfansau), Nodiadau Esboniadol a Rhifynnau o Newyddion y Gyllideb, o 9 Tachwedd 1999.
Fformatau sydd ar gael: fformat y we
Mae £ yn dynodi bod y dosbarth hwn yn cynnwys deunydd y codir amdano: -

Dosbarth: Cyfarwyddiadau'r Bwrdd
Diffiniad: Cyfarwyddiadau'r Bwrdd yn gosod amodau manwl ar gyfer defnyddio gwasanaethau Rhyngrwyd Cyllid y Wlad a bod yn gymwys i gael gostyngiadau. Cnt eu paratoi yn unol 'r rheoliadau ar gyfer y gwasanaethau a'r trefniadau anogaeth hyn. Ceir manylion cynnwys y dosbarth hwn yn y Rhestr Cyhoeddiadau (Saesneg) sy'n cyd-fynd 'r ddogfen hon.
Fformatau sydd ar gael: copi ar bapur; fformat y we
Mae £ yn dynodi bod y dosbarth hwn yn cynnwys deunydd y codir amdano: -

Dosbarth: Asesiadau Effaith Rheoliadol
Diffiniad: Asesiadau Effaith Rheoliadol Rhannol a gymeradwywyd gan y Gweinidog priodol yn y Trysorlys. Asesiadau Effaith Rheoliadol Llawn a gymeradwywyd gan Weinidogion y Trysorlys. Ceir manylion cynnwys y dosbarth hwn yn y Rhestr Cyhoeddiadau (Saesneg) sy'n cyd-fynd 'r ddogfen hon.
Fformatau sydd ar gael: copi ar bapur; fformat y we
Mae £ yn dynodi bod y dosbarth hwn yn cynnwys deunydd y codir amdano: -

Dosbarth: Rhestri Trethi Annomestig
Diffiniad: Rhestri Trethi a baratowyd yn unol Deddf Gyllid Llywodraeth Leol 1988.
Fformatau sydd ar gael: copi ar bapur; fformat y we; fformat electronig
Mae £ yn dynodi bod y dosbarth hwn yn cynnwys deunydd y codir amdano: £ (copi ar bapur a chopi electronig), fformat y we yn rhad ac am ddim

Dosbarth: Rhestri Prisio Treth y Cyngor
Diffiniad: Rhestri Prisio a baratowyd yn unol Deddf Gyllid Llywodraeth Leol 1992.
Fformatau sydd ar gael: Copi ar bapur; fformat y we; fformat electronig
Mae £ yn dynodi bod y dosbarth hwn yn cynnwys deunydd y codir amdano: £ (copi ar bapur a chopi electronig), fformat y we yn rhad ac am ddim