This snapshot, taken on
02/05/2013
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Yn yr adran hon...

Beth sy'n newdd?

Dangos budd cyhoeddus

Mae budd cyhoeddus wrth wraidd yr hyn y mae'n ei olygu i fod yn elusen. Mae Deddf Elusennau 2006 yn ei gwneud hi'n ofynnol i bob elusen gael nodau y gellir dangos eu bod er budd y cyhoedd. Mae'n rhaid bodloni dwy egwyddor (gyda nifer o is-egwydorion) i ddangos bod nodau sefydliad er budd y cyhoedd:

  1. Rhaid bod budd neu fuddion adnabyddadwy
  2. Rhaid bod budd i'r cyhoedd, neu ran o'r cyhoedd

Mae hyn yn golygu cyn gwneud cais i gofrestru elusen newydd, mae'n rhaid i chi ddarllen ein Canllawiau budd cyhoeddus. Bydd yn esbonio sut y dylai'ch cais ddangos bod nodau eich sefydliad yn elusennol er budd y cyhoedd. Ni all gael rhai nodau sy'n elusennol ac eraill sydd heb fod yn elusennol. Mae ein Canllawiau ar ddibenion elusennol yn nodi pa nodau ('dibenion') sy'n cael eu hystyried yn elusennol a pham.

Mae hyn yn bwysig oherwydd pan fyddwch yn gwneud cais i gofrestru eich sefydliad fel elusen, defnyddiwn yr wybodaeth a rowch i benderfynu a yw'r nodau yn elusennol ac er budd y cyhoedd. Yn y rhan fwyaf o achosion bydd hyn yn amlwg, yn enwedig os ydych yn defnyddio amcanion elusennol adnabyddus a dogfen lywodraethol gymeradwy.

Os nad yw hyn yn fater syml, (er enghraifft os yw nodau'ch sefydliad yn weddol newydd neu mae ganddynt ryw nodwedd anarferol) rydym yn asesu'r wybodaeth a rowch yn erbyn yr egwyddorion a nodir yn ein canllaw. Os oes angen, gallwn ofyn i chi egluro beth yw nodau eich sefydliad ac a yw'r nodau hynny er budd y cyhoedd.

Os ydym yn penderfynu nad yw nodau'ch sefydliad yn bodloni'r gofyniad budd cyhoeddus, gallwn roi cyngor i chi ar sut i newid ei nodau, ailstrwythuro ei hamcanion, neu newid y ffordd y bydd yn cyflawni ei nodau. Os na allwch ddangos o hyd bod nodau eich sefydliad, neu bydd nodau eich sefydliad yn cael eu cyflawni er budd y cyhoedd, nid oes modd ei gofrestru fel elusen.

© 2012 Hawlfraint y Goron          Hysbysiad Hawlfraint | Ymwadiad a Datganiad Preifatrwydd | Cwcis