This snapshot, taken on
02/05/2013
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Yn yr adran hon...

Beth sy'n newdd?

Diweddariad i ymddiriedolwyr ar y canllawiau budd cyhoeddus

21 Rhagfyr 2011

<language_data><welsh>
  <link_title></link_title></welsh></language_data>

Mae'r Comisiwn Elusennau, rheoleiddiwr annibynnol elusennau yng Nghymru a Lloegr, wedi darparu diweddariad ar ei ganllawiau ar fudd cyhoeddus i ymddiriedolwyr elusen.

Yn ôl gorchymyn yr Uwch Dribiwnlys, mae'r Comisiwn wedi dileu'r agweddau hynny o'i ganllawiau budd cyhoeddus y mae angen eu hailysgrifennu er mwyn sicrhau bod y canllawiau'n cyfateb â phenderfyniad yr Uwch Dribiwnlys.

Mae'r rhan fwyaf o ganllawiau budd cyhoeddus y Comisiwn yn parhau'n ddilys ac nid yw'r rhan fwyaf o elusennau wedi'u heffeithio'n uniongyrchol gan yr adrannau a ddilëwyd. Fodd bynnag, mae'n rhaid i bob ymddiriedolwr ystyried canllawiau'r1 Comisiwn ac felly mae'n rhaid iddynt fod yn ymwybodol o'r newidiadau hyn.

Y rhannu o'r canllawiau sydd wedi'u heffeithio yw:

a. Y cyfan o ganllaw'r Comisiwn Budd Cyhoeddus a Chodi Ffioedd.
b. Ar dudalen 19 o ganllaw'r Comisiwn Hyrwyddo Addysg er Budd Cyhoeddus, y croesgyfeiriad at Fudd Cyhoeddus a Chodi Ffioedd.
c. Adrannau Dd10 ac Dd11 o ganllaw'r Comisiwn Elusennau a Budd Cyhoeddus.
ch. Yn adran F4 o Elusennau a Budd Cyhoeddus, pwynt bwled 8 a 9.
d. Yn adrannau C3 ac Dd1 o Elusennau a Budd Cyhoeddus, yr ail bwynt bwled yn egwyddor 2 (b) (gan gynnwys y cyfeiriad at adran Dd10), a'r cyfeiriad at adran Dd11 yn egwyddor 2(c).
dd. Yn adran Dd3 ar dudalen 19 o Elusennau a Budd Cyhoeddus y cyfeiriad at adran Dd10 a phwynt bwled pedwar yn yr ail flwch.

Mae'r holl ganllawiau i'w gweld ar wefan y Comisiwn Elusennau ac mae unrhyw adrannau a ddilëwyd wedi'u nodi'n glir. Nid yw'r canllawiau a ddilëwyd yn ffurfio rhan mwyach o ganllawiau statudol y Comisiwn ar fudd cyhoeddus y mae'n rhaid i elusennau eu hystyried wrth ymgymryd ag unrhyw bwerau neu ddyletswyddau y mae'r canllawiau'n berthnasol iddynt.

Mae'r Comisiwn eisoes wedi cadarnhau y byddai'n adolygu ei ganllawiau budd cyhoeddus, yn gyffredinol ac yn dilyn canlyniad yr achos, ac mae wedi sefydlu gweithgor i wneud hyn. Bwriadwn gynhyrchu canllawiau drafft erbyn diwedd Mawrth 2012 a byddwn yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus am dri mis cyn cyhoeddi'r canllawiau yn haf 2012.

Yn y cyfamser, gall yr ymddiriedolwyr edrych ar y cyngor dros dro ar ffurf Cwestiwn ac Ateb ar fudd cyhoeddus sydd ar gael ar wefan y Comisiwn.

Mae'n rhaid i ymddiriedolwyr elusennau addysgol sy'n codi ffioedd uchel, o ganlyniad i'w dyletswydd i weinyddu'r elusen er budd cyhoeddus, ystyried y cyfan o'r dosbarth o fuddiolwyr y mae eu helusen wedi'i sefydlu i ddarparu ar eu cyfer. Felly, mae dyletswydd arnynt i wneud darpariaeth ar gyfer y tlawd. Mae'n rhaid i'r ddarpariaeth honno fod yn fwy na'r lleiaf posibl neu'n symbolaidd ac wedi'u cysylltu â nodau eu helusen.

Mae dyletswydd barhaus gan bob ymddiriedolwr i ystyried canllawiau'r Comisiwn wrth ymarfer unrhyw bwerau neu ddyletswyddau y mae'r canllawiau yn berthnasol iddynt, ac mae'n rhaid iddynt barhau i adrodd ar y budd cyhoeddus y mae eu helusen yn ei ddarparu.

Mae'r adran Cwestiwn ac Ateb i ymddiriedolwyr a'r canllawiau budd cyhoeddus i'w gweld ar wefan y Comisiwn.

PR 56/11

I gael gwybodaeth bellach am y stori hon, cysylltwch â swyddfa'r wasg ar 0207 674 2366.

Nodiadau i Olygwyr

  1. Y Comisiwn Elusennau yw rheoleiddiwr annibynnol elusennau yng Nghymru a Lloegr. Gweler www.comisiwnelusennau.gov.uk am wybodaeth bellach.
  1. Ein cenhadaeth yw: sicrhau bod elusennau'n cydymffurfio â'r gyfraith, gwella atebolrwydd elusennau, hyrwyddo effeithiolrwydd ac effaith elusennau a hybu diddordeb cyhoeddus mewn elusennau.
  1. Mae Canolfan Gwybodaeth i'r Cyfryngau y Comisiwn Elusennau, sydd ar gael ar wefan y Comisiwn, yn rhoi gwybodaeth gefndir ddefnyddiol a pherthnasol yn benodol i newyddiadurwyr, yn enwedig mewn perthynas â materion sy'n denu sylw'r wasg yn gyson.
  1. Mae dros 180,000 o elusennau cofrestredig, ac mae enwau neu enwau gweithredol tebyg gan rai ohonynt. Er mwyn osgoi unrhyw ddryswch, gallwch adnabod pob elusen gofrestredig yn ôl ei rhif cofrestru unigol y gellir ei wirio ar y Gofrestr Elusennau.

1. Adran 4(6) o Ddeddf Elusennau 2006 (i fod yn adran 17(5) o Ddeddf Elusennau 2011 gyfunol o 14 Mawrth 2012: 'Mae'n rhaid i ymddiriedolwyr elusen ystyried unrhyw ganllawiau o'r fath wrth ymarfer unrhyw bwerau neu ddyletswyddau y mae'r canllawiau yn berthnasol iddynt.'

© 2012 Hawlfraint y Goron          Hysbysiad Hawlfraint | Ymwadiad a Datganiad Preifatrwydd | Cwis