This snapshot, taken on
02/05/2013
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Themâu a gwersi a ddysgwyd o'n gwaith cydymffurfio

Mae cyhoeddi canlyniadau a'r gwersi cyffredinol a ddysgwyd o'n gwaith cydymffurfio yn ffordd bwysig o annog ymddiriedolwyr i sicrhau eu bod nhw'n cydymffurfio â'u rhwymedigaethau cyfreithiol a'u helpu i warchod eu helusennau rhag cael eu camddefnyddio.

Byddwn yn rhoi pwyslais mawr ar waith ataliol, gan geisio egluro gofynion cyfreithiol a helpu i ledaenu ac adeiladu arferion da trwy gydweithio a gweithio mewn partneriaeth â'r sector. Gwnawn hyn er mwyn:

  • codi ymwybyddiaeth o'r risgiau sy'n wynebu elusennau a chyhoeddi rhybuddion
  • hyrwyddo canllawiau cydymffurfio a chyngor arfer da cyffredinol trwy waith allgymorth cydymffurfio a chyfathrebu
  • ymgynghori a chydweithredu â'r sector ar ddatblygu polisi ac arweiniad cydymffurfio
  • cyhoeddi Pecyn Cymorth Cydymffurfio i ymddiriedolwyr: Diogelu Elusennau rhag Niwed
  • cyfeirio at ffynonellau gwybodaeth, cyngor ac arweiniad arall gan grwpiau sector, asiantaethau'r llywodraeth neu sefydliadau eraill
  • cyhoeddi adroddiadau ar ein gwaith ymchwilio, canlyniadau ein hymchwiliadau statudol ac, os yw hynny er budd y cyhoedd, achosion cydymffurfio rheoleiddio
Elusennau yn ôl ar y Trywydd Iawn:

Mae adroddiad blynyddol y Comisiwn Elusennau yn ôl ar y Trywydd Iawn yn ceisio codi ymwybyddiaeth ymysg ymddiriedolwyr elusennau i'w helpu i osgoi'r problemau sydd wedi creu anawsterau difrifol i elusennau. Mae'n cynnwys astudiaethau achos go iawn o ymchwiliadau y mae'r Comisiwn wedi'u cynnal yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf. Mae hefyd yn cynnwys rhai manylion am fathau eraill o waith achos rheoleiddio'r Comisiwn sydd o natur lai difrifol ond a allai achosi problemau mewn elusennau serch. Yn ogystal, mae'r adroddiad yn darparu gwybodaeth ystadegol sylfaenol ar ein gwaith achos a'n perfformiad.

Gallwch lawrlwytho'r adroddiadau yma:

© 2012 Hawlfraint y Goron          Hysbysiad Hawlfraint | Ymwadiad a Datganiad Preifatrwydd | Cwis